name="Consultare lista discipline"
Vizualizare
Semestru
Facultate
DCT oferite de Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Nr. crt. Semestru Disciplina oferită Stare disciplină
1.
sem=1
Competențe didactice și manageriale ( conf. univ. dr. Maria Niculescu ) Activă
Conținutul disciplinei „Competențe didactice și manageriale” este conceput ținând cont de tematicile propuse și de alte universități din România, dar și de syllabusurile unor cursuri de management al competențelor din universități din SUA și Europa.
Prin tematica propusă atât la curs, cât și la și seminar, se dorește a răspunde cerințelor și așteptărilor asociațiilor profesionale și angajatorilor din domeniul resurselor umane, existând în acest sens o colaborare strânsă între mediul academic și școli/Asociații, ONG, institute de cercetare.
- cunoașterea și aprofundarea metodelor și tehnicilor de formare a competențelor profesionale bazate pe domeniile Competențelor cheie din UE - (2018);
- utilizarea instrumentelor specifice;
- formarea și dezvoltarea competențelor specifice profesiei de cadru didactic;
- formarea și dezvoltarea competențelor manageriale;
- aprofundarea metodelor și tehnicilor de formare, dezvoltare, evaluare a competențelor profesionale;

În funcție de tematica de la curs pot fi invitați experți și specialiști în domeniul managementului resurselor umane care împărtășesc studenților din expertiza lor profesională.
În funcție de condițiile de desfășurare de anul universitar viitor 2021-2022, activitățile se vor desfășura în mediul natural, seminarele, mai ales (propunere - Parcul Deondrologic Bazoș - unde există parteneriat prin proiectul ECO_VITAL _UVT derulat din anul 2019-2020 și 2020-2021 și Institutul de Cercetare în Silvicultură Timiș).
Se va organiza un workshop cu participarea unor invitați din țară și străinătate: profesori/formatori/experți în domeniu.

Competențe transversale formate: - capacitatea de automotivare;
- asumarea responsabilității;
- orientare spre nevoile comunității;
- autonomie în rezolvarea sarcinilor;
- capacitatea de a filtra informații și de a stabili veridicitatea acestora;
- capacitatea de învățare activă;
- formarea și dezvoltarea competențelor de leadership și munca în echipă;
- managementul timpului;
- organizare individuală;
- perseverență;
- persuasiune.


Prerechizite: - absolvire an I licență - toate facultățile UVT;
- competențe de comunicare și relaționare.

Număr maxim participanți: 75

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
2.
sem=1
Gândire critică ( conf. univ. dr. Darius Borovic ) Activă
Cursul urmărește formarea competențelor de gândire critică în contextul globalizării și a problemelor acesteia.

Competențe transversale formate: - elaborarea unor soluții creative la probleme reale ale societății contemporane;
- analizarea unor probleme din viața cotidiană și din viața publică;
- identificarea unor știri bazate pe fapte reale și deconstrucția fake news;
- argumentarea unor puncte de vedere personale;
- cooperarea eficientă în echipe profesionale intra și interdisciplinare.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 25

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
3.
sem=1
Gestiunea eșecului ( lect. univ. dr. Ioana Gabriela Domilescu ) Activă
Această disciplină își propune (atât prin conținuturile sale, cât și prin modalitatea de lucru - PBL: problem based learning/ învățare bazată pe rezolvarea de probleme): să formeze competențe de gestiune eficientă a eșecului personal și profesional; să dezvolte capacitatea de învățare autonomă și autoreglată; să promoveze starea de bine și modalități de realizarea a acesteia și munca în echipă prin asumarea rolurilor specifice. Prin familiarizarea cu specificul conceptelor de eșec, procrastinare, învățare autonomă și autoreglată, management al învățării, stare de bine și prin participare la activitățile desfășurate în sistem PBL studenții, viitori absolvenți, vor reuși să se adapteze și să performeze mai bine în diverse contexte academice, personale, sociale și profesionale pe care le vor întâlni în viață.
Principalele conținuturi abordate: eșec și succes, procrastinare, învățare autonomă și autoreglată, management al învățării, stare de bine.
Rezultatele învățării:
R1. Să analizeze contextual și constructiv eșecul;
R2. Să identifice soluții, adaptate în context personal, pentru gestionarea eșecurilor;
R3. Să elaboreze strategii de management eficient al activităților, timpului și a sarcinilor academice;
R4. Să realizeze un plan de creștere a autoreglării și eficienței academice;
R5. Să identifice modalități personalizate de menținere a stării de bine;
R6. Să își asume roluri și să coopereze eficient în echipe de lucru interdisciplinare.

Competențe transversale formate: - cooperarea eficientă în echipe profesionale intra și interdisciplinare;
- managementul eficient al învățării prin dezvoltarea învățării autonome și autoreglate;
- abordarea constructivă a eșecului prin utilizarea strategiilor adecvate.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 55

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
4.
sem=2
Managementul timpului ( lect. univ. dr. Magdalena Petrescu ) Activă
Această disciplină își propune: să formeze în rândul studenților competențe de gestiune eficientă a timpului, atât pe dimensiunea profesională, cât și pe cea personală; să dezvolte capacitatea de învățare autonomă și autoreglată; să promoveze cooperarea și munca în echipă. Prin familiarizarea cu specificul conceptelor de procrastinare, învățare autonomă și autoreglată, management al învățării, management al timpului și dezvoltarea competențelor disciplinei, studenții, viitori absolvenți, vor reuși să se adapteze și să performeze mai bine diverselor contexte academice, personale și profesionale pe care le vor întâlni în viață.

Competențe transversale formate: - managementul eficient al timpului prin dezvoltarea abilităților de autoreglare;
- conștientizarea și valorificarea aspectelor constructive ale managementului timpului;
- cooperarea eficientă în echipe profesionale intra și interdisciplinare.


Prerechizite: Nu este cazul

Număr maxim participanți: 50

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
DCT oferite de Facultatea de Arte și Design
Nr. crt. Semestru Disciplina oferită Stare disciplină
5.
sem=1
Corpul uman – Subiect și obiect artistic I ( conf. univ. dr. Daniela Catona ) Activă
Disciplina Corpul uman – Subiect și obiect artistic are ca obiectiv general însușirea cunoștințelor legate de interacțiunea dintre corpul uman și mediile de expresie specifice artelor vizuale.

Competențe transversale formate: - capacitatea de analiză și sinteză;
- creativitate;
- gândire critică și inovativă.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 30

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
6.
sem=2
Corpul uman – Subiect și obiect artistic II ( conf. univ. dr. Daniela Catona ) Activă
Disciplina Corpul uman – Subiect și obiect artistic are ca obiectiv general însușirea cunoștințelor legate de interacțiunea dintre corpul uman și mediile de expresie specifice artelor vizuale.

Competențe transversale formate: - capacitatea de analiză și sinteză;
- creativitate;
- gândire critică și inovativă.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 30

7.
sem=1
Modă, cultură, identitate - concepte contemporane I ( cadru didactic asociat dr. Corina Mutu ) Activă
Cursul propune un cadru teoretic pentru: studierea culturii materialelor, reprezentate de îmbrăcămintea la modă, bazată pe o analiză a proceselor care conduc la crearea și atribuirea valorilor simbolice.
Conținuturi: Inventarierea şi clarificarea ariei semantice a domeniului Modă; concepte, direcţii de studiu în cultura modei: orientările teoretice majore, concepte de bază, autorii şi elementele importante ale gândirii lor; repere vizuale, referiri la artă, design, sociologie, psihologie şi economie/marketing; identificarea și înţelegerea contextelor culturale în care se dezvoltă fenomenul modei; cunoaşterea principalelor repere ale sistemului modei şi resorturile de funcţionare pe principiile economiei de piaţă şi tendinţelor în modă;
Cursul abordează teme de interes pentru lumea contemporană:
• Vestimentaţia, corpul şi cultura– starea corpului postmodern;
• Moda ca patrimoniu cultural în geografia culturală urbană;
• Moda ca fenomen comportamental de consum;
• Moda ca proces de comunicare - aspecte ale stilului, spiritul vremii, moda ca artă performing, identificarea relaţiilor artă – modă – societate;
Rezultate așteptate: achiziționarea de concepte necesare investigării fenomenului modei; identificarea conexiunilor culturale și estetice; însușirea și utilizarea unui vocabular specific; Implementarea și coordonarea cunoștințelor; comunicarea informaţiilor; dezvoltarea abilităţilor de analiză critică a unui text teoretic şi de redactare a unui text original; identificarea şi utilizarearea referinţelor fundamentale culturale, estetice, comunicaţionale.
Natura interdisciplinară a cursului permite ca Moda să fie studiată ca proces, imagine, obiect și text, precum și explorarea ei în contexte sociale, istorice, culturale, artistice, economice. Aceste elemente fac accesibil cursul studenților de la toate facultățile, oferind oportunitatea de a contextualiza cunoștințe specifice diverselor domenii de studiu.

Competențe transversale formate: - dezvoltarea profilului intelectual şi profesional - lărgirea orizontului cultural, realizarea conexiunilor intre diverse sfere de interes, autonomie și responsabilitate, interacțiune socială, dezvoltare personală și profesională;
- competenţa de a comunica, de a coopera creativ şi a respecta alte opinii, a asimila, înțelege și aplica în proiecte personale, abordări și pareri alternative;
- gestionarea sarcinilor profesionale la nivel individual în mod riguros, eficient şi responsabil, cu respectarea normelor de etică profesională specifice domeniului, urmând un plan de lucru prestabilit si cu îndrumare competentă;
- familiarizarea cu rolurile si activităţile specifice domeniului modei, eficientizarea activităţii şi economisirea resurselor, dezvoltarea capacității de organizare și de colaborare;
- identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare – competenţe digitale, tehnologii informaţionale şi comunicaţionale (TIC);
- competenţe culturale, interculturale (de a recepta şi a crea valori);
- competenţe antreprenoriale;
- utilizarea conceptelor fundamentale, teoretice, estetice, comunicaționale în proiecte profesionale și/sau de dezvoltare personală;
- abilități de a opera într-o manieră interdisciplinară cu metodologii și concepte care provin din domeniul științelor socio-umane și creației vizuale;
- competenţe de analiză critică și judecată critică în procesul de evaluare și autoevaluare.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 75

8.
sem=2
Modă, cultură, identitate - concepte contemporane II ( cadru didactic asociat dr. Corina Mutu ) Activă
Cursul oferă reperele teoretice necesare pentru a înțelege locul, rolul și influența vestimentației și a modei în societatea postmodernă. Conţinutul propus și temele dezbătute, pot fi parcurse de către toți studenţii interesaţi de cultura modei, de sistemul modei și de domeniul creativ al designului vestimentar. Îmbrăcămintea este o formă majoră de expresie vizuală şi de construire a identităţii în viaţa cotidiană. Esteticul, eticul şi economicul, sunt laturi ale unei culturi care face din îmbrăcăminte o formă de exprimare complexă şi foarte importantă în viaţa socială contemporană.

Oportunitățile profesionale din industria modei nu se mai concentrează doar pe designer ci și pe modul în care ea poate fi comunicată și promovată către actorii modei, de la fotografi, stilişti, producători, regizori și experți în relații publice, până la bloggeri, scriitori, jurnaliști, curatori, comentatori și teoreticieni.

Cursul apropie domeniul Studiilor culturale și istorice de Modă și structurile conexe ei, introduce concepte cheie ale limbajului modei și principalele direcții de evoluție ale modei, elemente care pot constitui baza unor cercetări de interes personale. Este o disciplină academică în relație cu dezbaterile contemporane privind identitatea de gen, vârstă, rasă, religie precum și cu conceptul de frumusețe în societatea postmodernă (subiectul învățării). Ea permite o apropiere și înțelegere a literaturii academice relevante (cercetare), dezvoltă aptitudini critice și analitice (analiza), dezvoltă abilități de comunicare (comunicare și prezentare).

Competențe transversale formate: - dezvoltarea profilului intelectual şi profesional - lărgirea orizontului cultural, realizarea conexiunilor intre diverse sfere de interes, autonomie și responsabilitate, interacțiune socială, dezvoltare personală și profesională;
- competenţa de a comunica, de a coopera creativ şi a respecta alte opinii, a asimila, înțelege și aplica în proiecte personale, abordări și pareri alternative;
- gestionarea sarcinilor profesionale la nivel individual în mod riguros, eficient şi responsabil, cu respectarea normelor de etică profesională specifice domeniului, urmând un plan de lucru prestabilit si cu îndrumare competentă;
- familiarizarea cu rolurile si activităţile specifice domeniului modei, eficientizarea activităţii şi economisirea resurselor, dezvoltarea capacității de organizare și de colaborare;
- identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare – competenţe digitale, tehnologii informaţionale şi comunicaţionale (TIC);
- competenţe culturale, interculturale (de a recepta şi a crea valori);
- competenţe antreprenoriale;
- utilizarea conceptelor fundamentale, teoretice, estetice, comunicaționale în proiecte profesionale și/sau de dezvoltare personală;
- abilități de a opera într-o manieră interdisciplinară cu metodologii și concepte care provin din domeniul științelor socio-umane și creației vizuale;
- competenţe de analiză critică și judecată critică în procesul de evaluare și autoevaluare.


Prerechizite: - studiul disciplinei în semestrul II este independent de cel din semestrul I.

Număr maxim participanți: 70

9.
sem=1
Tehnici contemporane de pictură I ( lect. univ. dr. Cristina Daju ) Activă
Dezvoltarea limbajului artistic, specific artelor plastice, prin elaborarea și experimentarea unor proiecte personale creative și capacitatea de a se raporta la cultura domeniului artelor vizuale și de a elabora proiecte individuale de creație prin abilitățile de comunicare artistico-plastice dobândite.
Aplicabilitatea acestora în relație cu transdisciplinaritatea: studentul identifică oportunitățile de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și a tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare.

Competențe transversale formate: - orientare spre obiective/rezultate;
- capacitate de înțelegere etnică și interculturală;
- gândire critică asupra funcționării societății democratice;
- preocupare față de protejarea mediului înconjurător;
- toleranță și respect pentru diversitate.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 20

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
10.
sem=2
Tehnici contemporane de pictură II ( lect. univ. dr. Cristina Daju ) Activă
Dezvoltarea limbajului artistic, specific artelor plastice, prin elaborarea și experimentarea unor proiecte personale creative și capacitatea de a se raporta la cultura domeniului artelor vizuale și de a elabora proiecte individuale de creație prin abilitățile de comunicare artistico-plastice dobândite.
Aplicabilitatea acestora în relație cu transdisciplinaritatea: studentul identifică oportunitățile de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și a tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare.

Competențe transversale formate: - orientare spre obiective/rezultate;
- capacitate de înțelegere etnică și interculturală;
- gândire critică asupra funcționării societății democratice;
- preocupare față de protejarea mediului înconjurător;
- toleranță și respect pentru diversitate.


Prerechizite: - studiul disciplinei în semestrul II este independent de cel din semestrul I.

Număr maxim participanți: 20

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
DCT oferite de Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie
Nr. crt. Semestru Disciplina oferită Stare disciplină
11.
sem=2
Geografia muzicii - o incursiune spațio-temporală în cultura muzicii pop ( lect. univ. dr. Ioan Sebastian Jucu ) Activă
Această disciplină complementară contribuie la dezvoltarea culturală a personalității studenților prin intermediul conținuturilor de geografie culturală și geografia muzicii. Obiectivul fundamental al disciplinei este cunoașterea aspectelor spațio-temporale ale culturii muzicale - pop - de masă, parte integrantă a vieții fiecărui individ și a comunităților umane.

Competențe transversale formate: - capacitatea de a filtra informații și de a stabili veridicitatea acestora;
- capacitatea de învățare activă;
- capacitatea de a respecta termenele limită;
- capacitatea de analiză și de luare a deciziilor în mod responsabil;
- capacitatea de analiză și sinteză;
- capacitatea de automotivare;
- capacitatea de gestionare a emoțiilor/inteligență emoțională;
- compasiune;
- creativitate;
- curiozitate;
- flexibilitate și adaptabilitate;
- gândire critică și inovativă.


Prerechizite: - cultură generală.

Număr maxim participanți: 40

12.
sem=1
Sănătatea reproducerii umane ( lect. univ. dr. Delia Huțanu ) Activă
Conținuturi:
- Evidenţierea mecanismelor moleculare ce stau la baza desfăşurării etapelor iniţiale embriogenezei umane;
- Prezentarea celor mai recente achiziţii ştiinţifice cu privire la aspectele normale şi anormale, de rezolvare terapeutică, ale proceselor de concepţie şi instalare a sarcinii la om.

Competențe transversale formate: - conştientizarea importanţei unor atitudini adecvate şi competențe cu privire la aspectele esenţiale ale sănătăţii reproducerii umane naturale sau asistate;
- cunoaşterea aspectelor esenţiale ale proceselor de fecundaţie şi instalare a sarcinii;
- realizarea responsabilă şi eficientă a sarcinilor aferente profesiilor din domeniu cu respectarea principiilor de etică profesională;
- identificarea rolului dintr-o echipă şi preluarea responsabilităţilor corespunzătoare profilului profesional şi personal;
- dezvoltarea capacităților de reflecţie critic-constructivă asupra propriului nivel de pregătire profesională în raport cu standardele profesiei.


Prerechizite: - cunoștințe generale de anatomie și fiziologie umană.

Număr maxim participanți: 75

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
13.
sem=1
Sapiens 3.X: Omul cuantic digital ( prof. univ. dr. Mihai V. Putz ) Activă
În al treilea (3.0) mileniu al istoriei omenirii, nanoștiinta și nanotehnologia cuantică au schimbat radical comportamentul, nevoile, și etica, sănătatea, gândirea și corpul, adevărul, binele și frumosul, artele, educația și sportul, comunicarea, economia și politica și natura umană în general. În bine? În mai bine? Entropic sau negentropic? Cu ce consecințe? Fenomenele cuantice în general și chimia-fizica cuantică în special reprezintă cheia acestor schimbări. Cursul de față se adresează oricărui student universitar care își propune înțelegerea socratian-carteziana a cunoașterii deterministe prin sondarea rațional-interogativă liberă a vieții 3D dar și prin abordarea platonician-heideggeriană a desfășurării cunoașterii non-deterministe (Cunoasterea digitala 3.X), prin străpungerea simetriilor, memoria formelor și categoriile universal-limitative, deopotrivă în realul tangibil 3D precum și în/vis-a-vis de universul digital și digitizat al inteligenței artificiale 3X.

Competențe transversale formate: - orientare spre obiective/rezultate;
- etică și integritate;
- respect pentru valorile și legile naționale, dar și pentru cele europene/internaționale: Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient și responsabil cu respectarea legislației și deontologiei specifice domeniului sub asistență calificată;
- gândire critică și inovativă;
- organizare individuală;
- managementul echipelor: Realizarea unor activități în echipă multidisciplinară utilizând abilități de comunicare interpersonală pentru îndeplinirea obiectivelor propuse;
- alfabetizare informațională și media;
- capacitatea de a filtra informații și de a stabili veridicitatea acestora;
- empatie și comunicare asertivă: Utilizarea eficientă a surselor informaționale și a resurselor de comunicare și formare profesională asistată, atât în limba română, cât și într-o limbă de circulație internațională.


Prerechizite: - cultură generală;
- cunoștiințe de limba engleză și de informatică.

Număr maxim participanți: 35

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
DCT oferite de Facultatea de Drept
Nr. crt. Semestru Disciplina oferită Stare disciplină
14.
sem=2
Criminalistică ( asist. univ. dr. Cristian Neghină ) Activă
Obiectivul principal al disciplinei Criminalistică îl reprezintă transmiterea către studenți a practicilor criminalistice, deprinderea de către aceștia a metodelor de cercetare ale urmelor infracţiunilor, modul de investigare a acestora, precum şi tacticile şi metodologia de desfăşurare a anumitor activităţi specifice cercetării penale. În mai toate meseriile ce pot fi practicate in domeniul juridic și nu numai, noțiunile din Criminalistică sunt absolut necesare. Care sunt tehnicile empirice dar de actualitate, dar și cele mai noi metode de investigare, care sunt secretele ascultării unei persoane pentru aflarea adevărului sau tacticile folosite în cercetarea la fața locului, reconstituirea „filmului” unei infracțiuni, sau elementele portretului robot sunt doar câteva din temele propuse în cadrul cursului.

Competențe transversale formate: Principalele competenţe transversale se referă la:
- dobândirea cunoștințelor de bază în investigarea criminalistică prin abordarea sistemică a noțiunilor specifice, cum sunt competențe în domeniul științei, capacitatea de a filtra informații și de a stabili veridicitatea acestora, capacitatea de analiză și de luare a deciziilor în mod responsabil, capacitatea de analiză și sinteză, gândire critică și inovativă.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 100

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
DCT oferite de Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor
Nr. crt. Semestru Disciplina oferită Stare disciplină
15.
sem=2
Branding ( prof. univ. dr. Costinel Dobre ) Activă
Disciplina își propune formarea abilităților presupuse
de managementul strategic al brandurilor, de construirea și dezvoltarea brandurilor. Principalele cunoștințe transmise cursanților se referă la: identitatea conceptuală și vizuală/ senzorială a brandului, capitalul brandului; portofoliul de branduri; auditul brandului). Cursanții se vor familiariza cu procesul de construire și de dezvoltare a brandului atât în mediul offline cât și în mediul online.

Competențe transversale formate: - lucrul în echipă;
- managementul echipei;
- planificare strategică;
- etică și integritate.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 75

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
16.
sem=2
Cercetări de marketing ( conf. univ. dr. Remus-Ionuț Naghi ) Activă
Disciplina își propune prezentarea principalelor metode,
tehnici şi instrumente utilizate în culegerea, procesarea și analiza informaţiilor de marketing. Cursanții vor avea capacitatea de a proiecta un studiu de marketing și vor dobândi abilități în vederea identificării problemei decizionale, a problemei de cercetare, a variabilelor de marketing incluse în cercetare și a informațiilor de colectat.

Competențe transversale formate: - etică și integritate;
- lucrul în echipă.


Prerechizite: - nu pot participa studenții Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor de la programele de studii care au discipina aceasta în planul de învățământ (Marketing; Economia comerțului, turismului și serviciilor).

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
17.
sem=1
Comunicare integrată de marketing ( lect. univ. dr. Anca-Maria Milovan ) Activă
Studenții vor învăța ce presupune planificarea, implementarea și evaluarea unei campanii de comunicare integrată de marketing. Obiectivul disciplinei este cunoașterea, înţelegerea şi utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, modelelor de bază referitoare la comunicarea integrată de marketing, utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională.
Studenții vor învăța care sunt deciziile și activitățile presupuse de organizarea unei campanii de publicitate, a unei campanii de promovare a vânzărilor, a unei campanii de relații publice.

Competențe transversale formate: - lucrul în echipă;
- managementul echipei;
- planificare strategică;
- etică și integritate;
- dezvoltare personală.


Prerechizite: - nu pot participa studenții Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor de la programul de studii Marketing.

Număr maxim participanți: 75

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
18.
sem=2
Comunicare și negociere în afaceri ( Teodora Munteanu ) Activă
Disciplina își propune să pregătească studenții din punct de vedere practic pentru a comunica mai bine în viața socială, personală și profesională.

Competențe transversale formate: La sfârșitul acestui curs studenții vor stăpâni mai bine comunicarea cu ceilalți și vor cunoaște cele mai bune tactici de negociere pentru a deveni cea mai buna variantă a lor în viața personală, socială și profesională.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 35

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
19.
sem=2
Contabilitate pentru necontabili ( prof. univ. dr. Ovidiu Constantin Bunget ) Activă
Cursul oferă inițiere într-o artă, limbaj, tehnică, știință: contabilitatea. Înțelegerea și interpretarea informațiilor financiar de către cei care nu au o pregătire economică pentru a înțelege cu ușurință contabilitatea și unele aspecte fiscale.

Competențe transversale formate: - înțelegerea facilă a noțiunilor specifice domeniului contabilității;
- cunoașterea conceptelor, procedeelor și metodelor folosite în contabilitatea entității/ organizației, precum și a factorilor economici, sociali și legislativi care influențează operațiunile economico-financiare.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 70

20.
sem=1
Contabilitatea și fiscalitatea PFA și a liber profesioniștilor ( conf. univ. dr. Maria Moraru ) Activă
Prin intermediul cursului de față, studenții pot obține deprinderi legate de organizarea și funcționarea contabilității și fiscalității acelora ce își doresc să lucreze ca persoane fizice autorizate.

Competențe transversale formate: - competențe relative la introducerea în reglementări legate de organizarea instituțională a instituției persoanei fizice autorizate și competențe antreprenoriale.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 75

21.
sem=2
Crearea și dezvoltarea unei afaceri ( prof. univ. dr. Mariana Predișcan ) Activă
Disciplina asigură cunoașterea și înțelegerea:
- procesului de creare și de dezvoltare a unei afaceri;
- legislației ce permite autorizarea unei afaceri în România;
- elementelor în funcție de care e bine să se aleagă o anumită formă de autorizare a afacerii;
- procesului de planificare a unei afaceri.

Competențe transversale formate: - dezvoltarea capacității de planificare a unei afaceri;
- familiarizarea cu metode și tehnici de evaluare a mediului de afaceri pentru identificarea de oportunități de afaceri;
- cunoașterea de instrumente de planificare financiară;
- familiarizarea cu elemente de fiscalitate specifice afacerilor din România;
- dezvoltarea de aptitudini privind estimarea resurselor necesare pentru demararea unei afaceri;
- conștientizarea surselor de finanțare a unei afaceri şi dezvoltarea de abilități privind posibilitățile de accesare a acestora.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 50

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
22.
sem=1
Creativitate și inovare în turism ( lect. univ. dr. Andrea Nagy ) Activă
Disciplina de Creativitate și inovare în turism are drept scop principal stimularea creativității studenților interesați sau pasionați de domeniul turismului, precum și creșterea receptivității acestora la inovarea din acest domeniu.
Principalele obiective ale disciplinei au în vedere:
- familiarizarea cu noțiunile de creativitate și inovare în turism;
- identificarea tipurilor de creativitate și de inovare în turism;
- utilizarea metodelor și tehnicilor specifice creativității și inovării în turism.
Atingerea acestor obiective va contribui la formarea unor competențe precum:
- cunoașterea conceptelor specifice creativității și inovării în turism;
- identificarea propriului tip de creativitate a studentului;
- analiza și interpretarea fenomenelor și proceselor referitoare la creativitate și inovare în domeniul turismului;
- evaluarea factorilor care afectează dezvoltarea organizațiilor de turism.

Competențe transversale formate: - identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și aplicarea de tehnici de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei;
- identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 35

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
23.
sem=1
De la planificarea financiară propriului buzunar la planificarea financiară a afacerii ( conf. univ. dr. Diana Dumitrescu ) Activă
„Calificările academice sunt importante, dar la fel este și educația financiară.” (Robert Kiyosaki)
Cu toții știm să citim, deci literele nu ne pun în dificultate, dar să vedem cum stăm cu cititul „cifrelor”. La finalul parcurgerii acestui curs veți obține alfabetizarea financiară necesară pentru a putea „citi”, dar și „scrie”, viitorul vostru financiar.
Acest curs se adresează celor care doresc să acumuleze cunoștințe de educație financiară: învățătura necesară pentru a-ți putea transforma banii câștigați din muncă în bunăstare și siguranță financiară de durată.
Ceea ce veți obține în final este a înțelege cât de importantă este planificarea financiară, atât la nivel individual, cât și la nivelul unei afaceri pentru a putea lua decizii fundamentate legate de BANI.

Obiective:
- familiarizarea studenților neeconomiști cu noțiunea de planificare/proiecție financiară pornind de la „finanțele propriului buzunar” și ajungâng la cele necesare pentru o afacere nouă sau pentru dezvoltarea uneia existente deja;
- definirea și însușirea noțiunilor de „active” și „pasive” prin prisma fluxului de numerar;
- dezvoltarea și aplicarea unui plan financiar (buget) bazat pe „propriul buzunar”;
- identificarea surselor de venituri pentru „propriul buzunar” și a factorilor care afectează mărimea acestora;
- descrierea impactului impozitelor și taxelor asupra planificării financiare personale și a afacerii;
- identificarea opțiunilor de protejare împotriva riscurilor și a pierderilor financiare;
- prezentarea și analiza factorilor care influențează opțiunile pentru creditarea personală și cea a afacerii;
- identificarea opțiunilor de economisire și investire pe termen scurt și lung.

Competențe transversale formate: Competențe-cheie:
- competențe de alfabetizare financiară și competențe antreprenoriale;
Competențe transversale:
- alfabetizare financiară;
- capacitatea de analiză și de luare a deciziilor în mod responsabil;
- organizare individuală;
- orientare spre obiective/rezultate;
- planificare strategică.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 75

24.
sem=2
E-servicii ( conf. univ. dr. Viorel Negruț ) Activă
Disciplina îşi propune să familiarizeze studenţii cu aspectele utilizării serviciilor electronice (E-commerce, E-business, E-banking, E-licitaţii, E-learning, etc.), precum şi cu sistemele de comunicaţie interactivă. Se urmăresc funcţionalităţile de bază şi se fundamentează teoretic şi practic posibilităţi de realizare a acestora.

Competențe transversale formate: - autonomie în rezolvarea sarcinilor;
- capacitatea de a utiliza eficient tehnologia și resursele digitale;
- lucrul în echipă.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
25.
sem=1
Economie și dezvoltare regională ( prof. univ. dr. Laura Mariana Cismaş ) Activă
Disciplina Economie și dezvoltare regională îşi propune explicarea și interpretarea realității economice la nivelul mezoeconomic, înțelegerea interdependențelor inter și intraregionale, evaluarea disparităților în dezvoltarea regională, cunoașterea prevederilor politicii de dezvoltare regională fundamentale, a interdependenţelor specifice nivelului mezoeconomic/regional.
În urma parcurgerii acestei discipline, studenţii vor înţelege semnificaţia conceptelor teoretice şi aplicative fundamentale, a interdependenţelor specifice nivelului mezoeconomic/regional, precum şi premisele şi efectele comportamentului agenţilor economici agregaţi ce acționează la nivelul unităților regionale; vor înțelege și interpreta dinamica datelor statistice privind dezvoltarea regională; vor putea evalua disparităţile în dezvoltarea regională; vor putea explica interdependenţele generate de promovarea politicilor regionale.

Competențe transversale formate: - gândire critică asupra funcționării societății democratice;
- preocupare față de protejarea mediului înconjurător;
- solidaritate;
- toleranță și respect pentru diversitate;
- respect pentru valorile și legile naționale, dar și pentru cele europene / internaționale.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 75

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
26.
sem=2
Etică și responsabilitate socială ( conf. univ. dr. Diana Gligor Cimpoieru ) Activă
Disciplina propune o interesantă pespectivă asupra legăturii dintre valori și succesul în afaceri. Sunt analizate aspecte practice precum implicațiile etice în managementul resurselor umane, marketing, finanțe, protecția mediului înconjurător, importanța combaterii corupției și costurile asociate acesteia, etc. dar și aspecte precum particularitățile managementului stakeholderilor organizaționali. De asemnea sunt prezentate elementele cheie pentru implementarea cu succes a unei inițiative de responsabilitate socială organizațională într-o abordare strategică.

Competențe transversale formate: - competențe de analiză, argumentare și expunere.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 35

27.
sem=1
Instituţiile şi economia Uniunii Europene ( conf. univ. dr. Ioana Vădăsan ) Activă
Disciplina Instituţiile şi economia Uniunii Europene îşi propune familiarizarea studenților cu procesul construcţiei europene, cu instituțiile europene, cu Piața Unică Europeană și cu moneda unică europeană. În urma parcurgerii acestei discipline, studenţii vor înţelege cum funcţionează instituţiile europene, care este procesul de luare a deciziilor în Uniunea Europeană, care au fost etapele prin care a trecut integrarea europeană (adâncirea integrării şi extinderea UE).

Competențe transversale formate: - gândire critică asupra funcționării societății democratice;
- preocupare față de protejarea mediului înconjurător;
- solidaritate;
- toleranță și respect pentru diversitate;
- respect pentru valorile și legile naționale, dar și pentru cele europene / internaționale.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 75

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
28.
sem=1
Instrumente pentru învățare online ( prof. univ. dr. Mirela-Catrinel Voicu ) Activă
1. Analiza caracteristicilor unor platforme de e-learning cunoscute la nivel mondial (https://www.coursera.org/, https://www.edx.org/, https://www.udacity.com/, http://www.tellmemore.com, https://learnable.com/, https://www.udemy.com/, Oracle Academy) webiste-uri și aplicații de mobil;
2. Website-uri - alegere servicii de webhosting și nume de domeniu;
3. Utilizarea platformei Moodle de e-learning (instalare, creare cursuri, creare utilizatori, înrolare utilizatori, adaugare de conținut, creare teste);
4. WordPress - creare blog, creare magazin online (cu oferte de cursuri online, ebook-uri);
5. Noțiuni de baza de marketing online, necesare pentru promovarea afacerii in mediul online (in acest caz, afacerea se refera la servicii educationale);
După finalizarea cursului, studenții vor putea să creeze cursuri online, utilizând platforma Moodle sau bloguri WordPress și vor avea cunoștințele de bază necesare pentru a putea demara o afacere online (în principal, educațională).

Competențe transversale formate: - capacitatea de analiză și sinteză;
- capacitatea de a utiliza eficient tehnologia, resursele digitale în cadrul platformelor de e-learning;
- lucrul în echipă.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 65

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
29.
sem=1
Inteligență culturală ( conf. univ. dr. Laura Brancu ) Activă
Înțelegerea conceptului de inteligență culturală CQ și a efectelor sale asupra managementului organizațiilor (performanța individuală și performanța organizației), precum și îmbunătățirea propriului nivel al CQ.

Competențe transversale formate: - îmbunătățirea personală a nivelului de CQ prin înțelegerea diferențelor interculturale, dobândirea de abilități de comunicare și de negociere în context intercultural.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 30

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
30.
sem=1
Istoria fraudelor financiar-contabile ( conf. univ. dr. Alin Constantin Dumitrescu ) Activă
Cunoașterea aspectelor care au dat greș în trecut reprezintă un aspect util în pregătirea studenților. Responsabilitatea socială a celor care lucrează în domeniul financiar-contabil este una semnificativă. Pot fi „înger și diavol” pentru cei care nu au o pregătire de specialitate: îi pot călăuzi în luarea celor mai bune decizii sau pot să profite de naivitatea lor în domeniul financiar-contabil și să-i inducă în eroare.

Competențe transversale formate: - înțelegerea facilă a noțiunilor specifice domeniului contabilității și a raportărilor financiare;
- întelegerea felului în care anumite tranzacții sau elemente din raportarea financiară pot fi prezentate cu denaturări ca urmare a fraudelor și erorilor;
- înțelegerea responsabilităților în ceea ce privește detectarea fraudelor și erorilor.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 75

31.
sem=2
Leadership în turism și industria ospitalității ( lect. univ. dr. Andreia Schneider ) Activă
Disciplina are un conținut structurat logic, comparativ și atractiv, permițând astfel studenților să asimileze cunoașterea și să își dezvolte priceperea în identificarea și aplicarea corectă a stilului de leadership în industria turismului și a ospitalității. Studiile de caz ce se vor face au aplicabilitate empirică ridicată și facilitează procesul învățării.

Competențe transversale formate: La finalul cursurilor și seminariilor, studenții vor fi dobândit abilități și competențe transversale referitoare la:
- cunoașterea și înțelegerea industriei turismului, a industriei ospitalității (sectorului horeca) atât din perspectiva de dezvoltare economico-sustenabilă cât și din perspectiva leadershipului aplicat;
- cunoașterea și dezvoltarea capacității de a recunoaște și a aplica stilurile de leadership;
- cunoașterea și înțelegerea diferenței dintr-un manager și un lider;
- dezvoltarea capacităţii de liberă exprimare argumentată;
- dezvoltarea spiritului critic, a capacităţii de sinteză și a muncii în echipă.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 35

32.
sem=1
Limba germană pentru afaceri I ( lect. univ. dr. Anca Maghețiu ) Activă
Disciplina își propune crearea de competențe lingvistice care să permită studenţilor să înțeleagă și să se exprime fluent în limba germană, să deprindă limbajul de specialitate - economic - și să stăpânească tehnicile de redactare în limba germană. Obiectivul principal este asimilarea unui lexic economic cât mai variat și a structurilor gramaticale corespunzătoare, pentru a asigura astfel autonomia lingvistică și integrarea într-un context de afaceri german.

Competențe transversale formate: - deprinderea unui sistem de valori culturale, morale, civice și democratice;
- capacitatea de a realiza propria dezvoltare profesională;
- respectul față de sistemul centrat pe competențe și valori, precum şi față de principiile eticii profesionale;
- abilităţi de lucru în echipă.


Prerechizite: - nivel de limba germană minim B1.

Număr maxim participanți: 75

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
33.
sem=2
Limba germană pentru afaceri II ( lect. univ. dr. Anca Maghețiu ) Activă
Disciplina își propune crearea de competențe lingvistice care să permită studenţilor să înțeleagă și să se exprime fluent în limba germană, să deprindă limbajul de specialitate - economic - și să stăpânească tehnicile de redactare în limba germană. Obiectivul principal este asimilarea unui lexic economic cât mai variat și a structurilor gramaticale corespunzătoare, pentru a asigura astfel autonomia lingvistică și integrarea într-un context de afaceri german. Se urmărește de asemenea formarea competențelor interculturale și dezvoltarea unei atitudini favorabile față de experimentarea unor moduri existențiale de gândire și de raportare diferite.

Competențe transversale formate: - deprinderea unui sistem de valori culturale, morale, civice și democratice;
- capacitatea de a realiza propria dezvoltare profesională;
- respectul față de sistemul centrat pe competențe și valori, precum şi față de principiile eticii profesionale;
- abilităţi de lucru în echipă.


Prerechizite: - nivel de limba germană minim B1;
- studiul disciplinei în semestrul II este independent de cel din semestrul I.

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
34.
sem=1
Managementul organizațiilor de business ( conf. univ. dr. Diana-Claudia Sala ) Activă
Obiectivul general al disciplinei este transmiterea către studenți și însușirea de către aceștia a cunoştinţelor și conceptelor din domeniul managementului organizaţiilor de business în vederea utilizării lor în practica organizațională. Cursul va pune la dispoziţia studenţilor principalele elemente teoretice şi metodologice, cu caracter general, care pot fi aplicate în organizaţii de business diverse. Ne propunem ca studenții să înțeleagă și să utilizeze adecvat cunoștinţele şi conceptele disciplinei, să-și formeze o cultură managerială necesară pentru practicarea unui management performant, să conștientizeze necesitatea abordării manageriale a organizaţiilor din orice domeniu de activitate umană, să își formeze abilități manageriale. Competențele profesionale dobândite sunt: definirea și utilizarea adecvată a conceptelor proprii disciplinei de management; însuşirea cunoştinţelor fundamentale referitoare la funcţiile managementului organizaţiilor şi la instrumentele manageriale utilizate pentru exercitarea acestora; înţelegerea şi însuşirea cunoştinţelor referitoare la modul în care sunt conduse organizaţiile de business într-un mediu concurenţial, caracterizat prin incertitudine şi globalizare; elaborarea şi implementarea de strategii şi politici ale organizaţiei; fundamentarea, adoptarea şi implementarea deciziilor manageriale; formarea capacităţii de a găsi soluţii la problemele concrete din organizaţiile de business.

Competențe transversale formate: - aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă eficientă şi riguroasă;
- identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluri-specializată;
- aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei;
- identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 55

35.
sem=1
Managementul proiectelor europene ( conf. univ. dr. Delia Gligor ) Activă
Obiectivul general al disciplinei este de a permite studenţilor participanţi dobândirea unor cunoştinţe teoretice şi practice privind procesul de elaborare și coordonare a unui proiect investițional, finanțat prin fonduri ESI (European Structural and Investment funds).
Pornind de la obiectivul general, pot fi delimitate şi o serie de obiective specifice, respectiv:
- înţelegerea importanţei cunoaşterii posibilităților și instrumentelor de finanțare europeană a proiectelor;
- însuşirea metodologiei de identificare a surselor și instrumentelor de finanțare existente;
- dezvoltarea abilităților de a înființa și de a dezvolta o afacere în diverse sectoare publice și/sau private;
- dezvoltarea capacităţii de adaptare a ideii de proiect la sursele de finanțare identificate;
- îmbunătăţirea capacităţii de sintetizare şi dezvoltare a spiritului de argumentare;
- deprinderea aspectelor practice privind fundamentarea ideii de proiect.
Parcurgerea conţinutului tematic al acestei discipline asigură o serie de competenţe profesionale vizavi de iniţierea, elaborarea, implementarea, monitorizarea, controlul şi evaluarea unui proiect şi a unor abilităţi practice care permit aplicarea conceptelor și tehnicilor specifice managementului de proiect în elaborarea de proiecte.

Competențe transversale formate: - utilizarea eficientă a surselor de date și a resurselor de comunicare și formare profesională (portaluri Internet, aplicații software de specialitate, baze de date, cursuri online etc.);
- orientare spre obiective/rezultate;
- planificare strategică;
- spirit de inițiativă;
- respect pentru valorile și legile naționale, dar și pentru cele europene/internaționale.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 75

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
36.
sem=2
Managementul schimbării ( prof. univ. dr. Mariana Predișcan ) Activă
Disciplina asigură cunoașterea și înțelegerea:
- caracteristicilor schimbărilor care pot avea loc în organizații;
- procesului de identificare a schimbărilor necesare la un moment dat într-o organizație;
- mecanismului prin care forțe din exteriorul organizației determină nevoia de schimbare în organizație;
- procesului prin care o schimbare poate fi implementată într-o organizație.

Competențe transversale formate: - planificarea și organizarea resurselor umane în cadrul unui grup sau a unei organizații, în condiții de conștientizare a responsabilității pentru performantă;
- aplicarea principiilor, normelor și valorilor de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă;
- identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă complexă și aplicarea de tehnici de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei;
- identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare;
- cunoașterea, înțelegerea, analiza și utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor și a metodelor fundamentale de investigare şi prospectare specifice economiei de piață.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 50

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
37.
sem=1
Manager de resurse umane în era digitală - provocări și bune practici ( conf. univ. dr. Denisa Abrudan ) Activă
Tehnologia a creat un potențial imens pentru departamentele de resurse umane de a interacționa cu angajații. Softurile pentru resurse umane se dezvoltă în special pe mobil și folosesc tehnologiile cloud pe masură ce oamenii își petrec tot mai mut timp conectați la Internet de pe dispozitivele mobile. Se produc schimbări mari la nivelul pieței muncii. Apar joburi noi. Impactul digitalizării face recrutarea mult mai transparentă, iar informațiile din interiorul companiilor legate de căutare de talente, formare, dezvoltare, evaluare, performanță trec la un alt nivel. Managerul de resurse umane devine tot mai interesat de implicarea angajaților, de munca în echipe interdisciplinare, de inovație, de abordări colaborative. Această disciplina prin designul său, permite studentului să testeze, să învețe ceva nou. Realizarea de proiecte în echipe este elementul central al disciplinei. Cum poate un manager de resurse umane să facă față unor astfel de provocări este ceea ce își propune să prezinte acest curs.

Competențe transversale formate: La finalul cursurilor și seminariilor, studenții vor cunoaște și înțelege mai bine cum schimbă digitalizarea procesele de HR din organizații, cum trebuie acestea regândite astfel încât nu doar angajații performanți să continue să crească ci și cei aflați pe lista de high-potentials să se dezvolte profesional știut fiind faptul că o organizație nu poate obține rezultate, nu poate fi în topul dezvoltării economice fără angajați pasionați, dedicați și performanți.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 75

38.
sem=1
Marketing ( conf. univ. dr. Remus-Ionuț Naghi ) Activă
Disciplina își propune o abordare modernă a procesului de marketing cu aplicabilitate în cadrul afacerilor din diferite domenii de activitate. Cursanții vor dobândi cunoștinte referitoare la proiectarea unei strategii de marketing orientate spre client precum și diferitele instrumente și metode utilizate în crearea și comunicarea valorii oferite clienților. Cursanții vor avea capacitatea de a realiza o campanie de marketing parcurgând toate etapele procesului de marketing.

Competențe transversale formate: - lucrul în echipă;
- managementul echipei;
- planificare strategică;
- etică și integritate.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 75

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
39.
sem=1
Marketing online ( lect. univ. dr. Ciprian Adam ) Activă
Disciplina își propune prezentarea tehnicilor, instrumentelor și a tehnologiilor utilizate de către marketeri în activitățile de marketing online ale companiilor. Cursanții vor dobândi cunoștințe cu privire la strategia de Inbound Marketing, precum și cu privire la măsurarea perfomanțelor marketingului companiilor prin web analytics și social media analytics.
Studenții vor dobândi abilități care să le permită realizarea de campanii de marketing în mediul online prin Search Engine Advertising, Search Engine Optimization, campaniile de tip Pay per Click și Facebook Ads.

Competențe transversale formate: - lucrul în echipă;
- managementul echipei;
- planificare strategică;
- etică și integritate.


Prerechizite: - nu pot participa studenții Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor de la programele de studii Marketing și Informatică economică.

Număr maxim participanți: 75

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
40.
sem=1
Neuromanagement ( lect. univ. dr. Alexandra-Codruța Bîzoi ) Activă
Neuroeconomia este o nouă știință ce utilizează cunoștințele despre mecanismele asociate creierului uman pentru a aduce elemente noi în teoria economică. Ca instrumente de lucru folosește neuroimagistica, observarea comportamentului pacienților cu afecțiuni neurologice, comportamentul animal și înregistrarea activității neuronilor individuali. În acest curs vom prezenta câteva idei de bază și metode neurologice de cercetare, care ar putea afecta deciziile economice, și implicit utilitatea folosirii unor astfel de metode în cadrul cercetărilor economice.
Obiectivul general al acestei materii este de a oferi o teorie unică, generală, asociată procesului decizional uman, cu ajutorul unor concepte din economie, psihologie și neuroștiințe. Astfel, economiștii, psihologii și sociologii pot înțelege mai bine modalitatea în care iau decizii ei înșiși, dar și cei din jurul lor.
Un alt obiectiv este aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă.

Competențe transversale formate: - aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 55

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
41.
sem=2
Plan de afaceri ( conf. univ. dr. Daniel Brîndescu-Olariu ) Activă
Obiectiv general al disciplinei este dezvoltarea capacității de elaborare a unui plan de afaceri pentru demararea unei activități economice.
Obiective specifice:
- dezvoltarea capacității de proiectare a unui plan de operare pentru o întreprindere debutantă;
- dezvoltarea capacității de a configura o investiție, de a elabora un buget de investiții și de a elabora un plan de investiții;
- dezvoltarea capacității de analiză a pieței și de configurare a strategiei de marketing;
- dobândirea abilităților necesare pentru elaborarea unei previziuni financiare.

Competențe transversale formate: - programarea ciclului de exploatare al unei afaceri;
- analiza pieței;
- planificarea de piață;
- bugetarea;
- prognoza financiară;
- rezolvarea de probleme şi luarea de decizii;
- utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării;
- abilităţi de comunicare orală şi scrisă.


Prerechizite: - competențe de comunicare;
- abilități de operare a calculatorului (Excel, Word).
- atenție la detalii.

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
42.
sem=1
Sisteme informatice pentru dezvoltarea afacerilor ( conf. univ. dr. Viorel Negruț ) Activă
Conținuturi:
- prezentarea şi învăţarea fluxurilor şi circuitelor informaţionale (documente) necesare unei afaceri;
- prezentarea riscurilor, controalelor şi problemelor de etică şi de securitate din cadrul sistemelor informatice pentru afaceri.

Obiective:
- dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor studenţilor cu privire la înţelegerea şi utilizarea sistemelor informatice pentru gestiunea şi dezvoltarea unei afaceri;
- furnizarea cunoştinţelor necesare pentru înţelegerea modului de concepere, selecţie şi de achiziţie a sistemelor informatice pentru gestionarea şi dezvoltarea unei afaceri;

Competențe transversale formate: - capacitatea de analiză și sinteză;
- capacitatea de a utiliza eficient tehnologia și resursele digitale;
- lucrul în echipă;


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 75

43.
sem=2
Sustainable finance (în limba engleză) ( prof. univ. dr. Liliana Donath ) Activă
Conținut:
- Noua paradigmă în condițiile principiilor impuse de dezvoltarea sustenabilă respectiv green banking;

Obiectiv:
- Abilitatea de a efectua analize pentru acestă abordare, conceperea, implementarea și evaluarea politicilor financiare/bancare sustenabile;

Competențe transversale formate: - analiza financiară/bancară multidisciplinară, armonizarea cunoștințelor și aplicarea în domeniul financiar/bancar, raportarea după criterii multidisciplinare, operarea în context internațional.


Prerechizite: - limba engleză nivel B1;
- cunoștințe privind SDG, înțelegerea politicilor financiare și a modului de operare a instituțiilor financiare;
- adecvat pentru licență, anul 3.

Număr maxim participanți: 30

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
DCT oferite de Facultatea de Educaţie Fizică și Sport
Nr. crt. Semestru Disciplina oferită Stare disciplină
44.
sem=2
Educație prin aventură ( conf. univ. dr. Martin Domokos ) Activă
Cursul are menirea de a familiariza studenţii cu metode noi de învăţare, de a oferi studenţilor cunoştinţe despre filosofia şi valorile care stau la baza programelor de educaţie prin aventură, precum şi despre managementul riscului cu privire la activităţile desfăşurate în natură.
Rezultate ale învățării: deprinderea de a participa activ la un program de educaţie prin aventură, de a organiza activităţi în natură, de a da ajutor şi de a asigura în activităţile specifice educaţiei prin aventură.
Disciplina se desfășoară în stațiunea Straja Lupeni - efectuarea cursului presupune cheltuieli de: transport, inchiriere echipament, masă, cazare și se desfășoară în timpul sesiunii din iunie.

Competențe transversale formate: - organizarea de activități de educație fizică și sportive pentru persoane de diferite vârste și niveluri de pregătire în condiții de asistență calificată, cu respectarea normelor de etică și deontologie profesională;
- îndeplinirea în condiții de eficiență și eficacitate a sarcinilor de lucru pentru organizarea și desfășurarea activităților sportive.


Prerechizite: - noțiuni fundamentale despre mișcare;
- educație fizică la nivel elementar.

Număr maxim participanți: 30

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
45.
sem=1
Jocuri motrice ( conf. univ. dr. Sorin Brîndescu ) Activă
Disciplina are ca obiectiv proiectarea modulară și planificarea conținuturilor de bază ale domeniului cu orientare interdisciplinară.
Rezultate ale învățării:
- organizarea de activități de educație fizică și sportivă pentru persoane de diferite vârste și niveluri de pregătire în condiții de asistență calificată, cu respectarea normelor de etică și deontologie profesională;
- cunoașterea modului de organizare, prezentare și conducere a jocurilor motrice;
- cunoașterea modalităților de aplicare a metodei jocului și întrecerii în cadrul lecției de educație fizică.

Competențe transversale formate: - organizarea de activități de educație fizică și sportive pentru persoane de diferite vârste și niveluri de pregătire în condiții de asistență calificată, cu respectarea normelor de etică și deontologie profesională;
- îndeplinirea în condiții de eficiență și eficacitate a sarcinilor de lucru pentru organizarea și desfășurarea activităților sportive.


Prerechizite: - noțiuni fundamentale despre mișcare;
- educație fizică la nivel elementar.

Număr maxim participanți: 55

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
46.
sem=2
Practică de înot aplicativ și vâslit ( lect. univ. dr. Marcel Răsădean ) Activă
Cursul are menirea de a familiariza studenţii cu activitatea aplicativ utilitară a înotului, cu dobândirea cunoştinţelor de utilizare a diferitelor ambarcaţiuni (caiac simplu, dublu şi barca universală).
Rezultate ale învățării: organizarea de activităţi de educaţie fizică şi sportivă pentru persoane de diferite vârste şi niveluri de pregătire în condiţii de asistenţă calificată.
Disciplina se desfășoară in stațiunea Costinești - efectuarea cursului presupune cheltuieli de: transport, cazare, masă, inchiriere echipament și se desfășoară în timpul sesiunii din iunie.

Competențe transversale formate: - organizarea de activități de educație fizică și sportive pentru persoane de diferite vârste și niveluri de pregătire în condiții de asistență calificată, cu respectarea normelor de etică și deontologie profesională;
- îndeplinirea în condiții de eficiență și eficacitate a sarcinilor de lucru pentru organizarea și desfășurarea activităților sportive.


Prerechizite: - noțiuni fundamentale despre mișcare;
- educație fizică la nivel elementar.

Număr maxim participanți: 25

47.
sem=1
Practică de schi ( conf. univ. dr. Martin Domokos ) Activă
Cursul are menirea de a completa activitatea practico-metodică cu date concrete despre schi iar rezultatul așteptat al învățării este deprinderea de a executa corect, din punct de vedere tehnic, procedeele prevăzute în programa școlară.
Disciplina se desfășoară în stațiunea Straja Lupeni - efectuarea cursului presupune cheltuieli de: transport, închiriere echipament, transport pe cablu, masă, cazare și se desfășoară în timpul sesiunii de iarnă.

Competențe transversale formate: - organizarea de activități de educație fizică și sportivă pentru persoane de diferite vârste și niveluri de pregătire în condiții de asistență calificată, cu respectarea normelor de etică și deontologie profesională;
- îndeplinirea în condiții de eficiență și eficacitate a sarcinilor de lucru pentru organizarea și desfășurarea activităților sportive.


Prerechizite: - noțiuni fundamentale despre mișcare;
- educație fizică la nivel elementar.

Număr maxim participanți: 31

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
48.
sem=1
Prim ajutor ( prof. univ. dr. Mihaela Oravițan; lect. univ. dr. Nicoleta Mirică ) Activă
Disciplina Prim ajutor are ca obiectiv general dobândirea de către studenți a capacităţii de a recunoaşte situațiile care necesită acordarea primului ajutor, însușirea teoretică și practică a noțiunilor care stau la baza aplicării corecte a măsurilor de prim ajutor și dezvoltarea capacității de a coopera cu alți salvatori sau servicii de specialitate în anumite situații de urgență.

Competențe transversale formate: - dezvoltarea capacității de cooperare și coordonare în cadrul unui grup de salvatori în cazul acordării primului ajutor;
- comunicarea coerentă și eficientă cu reprezentanții serviciilor specializate în acordarea primului ajutor;
- participare la propria dezvoltare profesională prin studierea continuă a literaturii de specialitate, participarea la cursuri;
- angajarea în relaţii de parteneriat cu persoane sau/şi instituţii care se ocupă de aspectele teoretice şi/sau practice ale acordării asistenţei medicale primare în accidente.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 150

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
DCT oferite de Facultatea de Fizică
Nr. crt. Semestru Disciplina oferită Stare disciplină
49.
sem=2
Cucerirea spațiului cosmic ( prof. univ. dr. Dumitru Vulcanov ) Activă
Tehnologia spațială și explorarea spațiului cosmic, prin aceasta înțelegând nu numai călătoria în spațiu, dar mai ales explorarea spațiului și dezvoltarea de activități de orice fel în spațiul cosmic (cercetare științifică, turism, etc.), s-au dezvoltat în ultima sută de ani și din acest punct de vedere toate instituțiile legate de acest domeniu sunt preocupate de diseminarea informației asupra activităților spațiale în rândul publicului larg, unul din motivele principale fiind atragerea tineretului spre acest domeniu. Acesta este scopul cursului de față. Vom prezenta istoria tehnologiei spațiale de la începuturi pâna în prezent dar și principalele forme de interacțiune cu societatea și personalitățile cele mai importante. Cursul este agreat/recomandat de Agenția Spațială Română.

Competențe transversale formate: - cunoașterea rolului tehnicii spațiale în viața și societatea modernă;
- capacitatea de a filtra informații și de a stabili veridicitatea acestora;
- capacitatea de învățare activă;
- procesarea informațiilor complexe;
- cultură generală.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 120

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
50.
sem=2
Fizica pe înțelesul tuturor ( prof. univ. dr. Daniel Vizman ) Activă
Acest curs va încerca să demonstreze că cei care cunosc teoriile fizicii au acces la o mai bună înțelegere a Universului. Într-o definiție foarte simplă, fizica este o ştiinţă fundamentală care studiază structura şi proprietăţile materiei, fenomenele legate de transformările acesteia şi legile generale care guvernează procesele din Univers.
Așa cum ultimele decenii au arătat, fizica nu are doar o valoare în sine, iar provocarea intelectuală de a studia subiectul se traduce în calități foarte căutate de angajatorii din toate domeniile. În mod natural, fizica dezvoltă abilitățile analitice și de rezolvare a problemelor, dar și talentul de a înțelege rapid situații (probleme) complexe.
În acelasi timp, fizica dezvoltă o gamă largă de abilități vitale oricărui loc de muncă modern, precum munca în echipă și abilitățile de comunicare.
Cursul de față își propune să vă prezinte, într-o manieră accesibilă, cele mai importante concepte și teorii fizice și modul în care acestea se intersectează cu alte domenii (inginerie, științe socio-umane și economice, artă, muzică).

Competențe transversale formate: - capacitatea de a înțelege și analiza critic metodele experimentale de investigare a realității;
- capacitatea de comunicare a rezultatelor științifice și în special cele caracteristice domeniului Fizică;
- capacitatea de a rezolva probleme practice;
- capacitatea de a aborda noi domenii prin studiu individual;
- cercetarea de frontieră;
- capacitatea de a lucra într-o echipă interdisciplinară.


Prerechizite: Nu este cazul

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
51.
sem=1
Fizica și viaţa ( lect. univ. dr. Adrian Neculae ) Activă
Conținut, obiective:
Cursul își propune să arate cum legile fizicii fac să funcționeze, dar și limitează, construcția organismelor, controlează activitățile animalelor. Energia joacă un rol esențial în metabolism, controlul termic și locomoție, activități guvernate de legile termodinamicii, curgerii fluidelor și mecanicii. Informația este culeasă pe baza simțurilor, pe baza principiilor opticii, acusticii, electricității și magnetismului.
Rezultate așteptate ale învățării:
- cunoașterea și înțelegerea principiilor construirii unui model matematic, a ecuațiilor care descriu principalele tipuri de fenomene fizice întâlnite în zoolologie, formarea și dezvoltarea abilităților de formulare corectă și rezolvare a problemelor, abilitatea de a intrepreta corect și complet rezultatele, exersarea capacității de organizare, a capacității de a lucra în echipe interdisciplinare în care să colaboreze eficient fizicieni, matematicieni, medici, biologi, chimisti etc.

Competențe transversale formate: - capacitate de a filtra informații și de a stabili veridicitatea acestora;
- capacitate de analiză și sinteză;
- curiozitate;
- rezolvarea de probleme complexe;
- interpersonale;
- ascultare activă;
- capacitatea de a vorbi în public.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 75

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
52.
sem=1
Istoria universului și a cosmologiei ( prof. univ. dr. Dumitru Vulcanov ) Activă
Cosmologia și astrofizica devin pe zi ce trece un element al culturii contemporane și nu poate fi conceput ca un absolvent de studii superioare (de orice specialitate sau din orice domeniu) fără cunoștinte elementare în acest domeniu. Acesta este rolul pe care îl preconizăm a avea acest curs, fără formule, fără calcule matematice sau explicații din fizică sofisticate dar cu o descriere ilustrativă a principalelor concepte și idei din astrofizica modernă și cosmologie. În plus, vom da o atenție specială oamenilor și istoriei lor care au dezvoltat acest domeniu, considerat pe drept cuvânt cea mai înalta aventură a minții umane din timpurile moderne.

Competențe transversale formate: - cunoasterea și folosirea principale noțiuni din cosmologie;
- cunoașterea rolului cosmologiei în fizica modernă și societate;
- capacitatea de a filtra informații și de a stabili veridicitatea acestora;
- capacitatea de învățare activă;
- procesarea informațiilor complexe;
- cultură generală.


Prerechizite: Nu este cazul

Număr maxim participanți: 120

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
53.
sem=2
Planeta Pământ - un sistem fizic complex ( conf. univ. dr. Nicoleta Ștefu ) Activă
"Planeta Pământ – un sistem fizic complex” își propune să explice cât mai clar și descriptiv legăturile care există între componentele planetei albastre, relațiile complexe cauză – efect care au condus la starea actuală a planetei, să prezinte proiecțiile pentru viitor (secolul XXI) ale celor mai actuale modele climatice rulate la scară planetară. Studenții vor înțelege principalele legii şi principii fizice care guvernează procesele care au loc în interiorul și la suprafața planetei, în atmosfera terestră și sistemul climatic.

Competențe transversale formate: - aplicarea tehnicilor de muncă eficientă într-o echipă multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice;
- capacitatea de a filtra informații și de a stabili veridicitatea acestora;
- capacitatea de analiză și sinteză;
- dezvoltarea gândirii critice și inovative.


Prerechizite: Nu este cazul

Număr maxim participanți: 30

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
DCT oferite de Facultatea de Litere, Istorie și Teologie
Nr. crt. Semestru Disciplina oferită Stare disciplină
54.
sem=1
America Latină: o introducere ( conf. univ. dr. Ilinca Ţăranu ) Activă
Cursul se adresează studenţilor din anii II sau III, de la orice facultate din UVT, şi are ca scop principal familiarizarea acestora cu elementele cele mai importante ale culturii latino-americane. Se pune un accent special pe caracterul în acelaşi timp similar şi diferit faţă de Occident, de aceea este acordată o atenţie specială unor fenomene precum descoperirea şi colonizarea Americii, crearea identităţilor naţionale, Revoluţia mexicană, Revoluţia cubaneză. Cursul îşi propune în acelaşi timp o incursiune în artele latino-americane - literatură, pictură, muzică, film - în directă legătură cu conţinutul prezentat pe regiuni sau pe ţări.

Competențe transversale formate: - competențe de conștientizare și exprimare culturală;
- dezvoltarea gândirii critice şi inovative;
- executarea responsabilă a sarcinilor profesionale;
- procesarea informaţiilor complexe;
- toleranţă şi respect pentru diversitatea culturală, etnică şi religioasă, premise fundamentale pentru aprecierea producţiei culturale universale.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 55

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
55.
sem=2
Castele și grădini franceze: cultură, civilizație, literatură ( conf. univ. dr. habil. Ramona Malița ) Activă
Cursul se adresează studenților anilor II și/sau III, indiferent de specializare sau facultate.
Conținuturi:
- tipuri ale castelului ca exponent al culturii şi civilizaţiei franceze;
- cronotop arhitectural, istoric, literar;
- castelul medieval: castelul întărit, arhetip al mentalului colectiv şi al imaginarului modern;
- ruinele între semnificaţiile istorice şi literare;
- influenţa castelului francez asupra culturii şi civilizaţiei europene;
- castelul francez al Secolului Luminilor: noţiuni arhitectonice specifice, rol cultural şi diplomatic.
Obiectiv: Dezvoltarea cunoștințelor astfel încât studenții vor putea să numească și să descrie castele și grădini cu impact cultural şi istoric ale Franţei medievale, renascentiste, ale Franţei Secolului de Aur, ale Franței Secolului Luminilor.

Competențe transversale formate: - flexibilitate și adaptabilitate;
- gândire critică și inovativă;
- asumarea responsabilității;
- autonomie în rezolvarea sarcinilor;
- capacitatea de a filtra informații și de a stabili veridicitatea acestora;
- capacitatea de învățare activă;
- capacitatea de a respecta termenele limită.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 30

56.
sem=1
Catedrale franceze: literatură, cultură, civilizație ( conf. univ. dr. habil. Ramona Malița ) Activă
Cursul se adresează studenților anilor II și/sau III, indiferent de specializare sau facultate.
Conținuturi:
- catedrala gotică - motiv în imaginarul modern;
- ruinele între semnificaţiile istorice şi literare;
- catedrala renascentistă: spaţiu cultural, creuzet politic, diplomatic şi social;
- catedrala ca instrument politic în vremea cardinalilor Richelieu și Mazarin (secolul al XVII-lea);
- capele regale ale Secolului de Aur francez;
- catedrala-cronotop: simbioză arhitecturală a timpului şi a spaţiului francez și francofon;
- ilustrări literare;
- influenţa catedralelor franceze asupra culturii şi civilizaţiei europene;
- mecenat;
- catedralele azi: politică turistică, patrimoniu statal și mondial.

Competențe transversale formate: - flexibilitate și adaptabilitate;
- gândire critică și inovativă;
- asumarea responsabilității;
- autonomie în rezolvarea sarcinilor;
- capacitatea de a filtra informații și de a stabili veridicitatea acestora;
- capacitatea de învățare activă;
- capacitatea de a respecta termenele limită.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 30

57.
sem=2
Cool și corect în limba română: mode și norme lingvistice ( lect. univ. dr. Ana-Maria Radu-Pop ) Activă
Cool și corect în limba română. Mode și norme lingvistice oferă o perspectivă largă asupra limbii române actuale, cu accent pe înțelegerea dinamicii limbii, a motivației și a mecanismelor care se află în spatele schimbărilor lingvistice validate de normă sau propuse de uz. Prin urmare, deși prezentă, dimensiunea prescriptivistă (așa da/așa nu; corect/incorect) constituie doar punctul de plecare pentru o analiză mai complexă, care îi oferă celui interesat perspective noi asupra mecanismului de funcționare a limbii române.

Competențe transversale formate: - utilizarea componentelor domeniului Limbă și literatură în deplină concordanță cu etica profesională;
- relaționarea în echipă;
- comunicarea interpersonală și asumarea de roluri specifice;
- utilizarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare pentru dezvoltarea personală și profesională.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 50

58.
sem=1
Cultură şi civilizaţie în spaţiul cultural croat I ( lect. străin Petru Hațegan ) Activă
Cursul se adresează celor interesați de spațiul cultural croat și își propune să introducă cele mai importante aspecte legate de cultura și civilizația croată.

Competențe transversale formate: Trecerea de la reflecția academică principială asupra contextului educațional, social, istoric, cultural, economic, general, la aspecte concrete bazate pe cunoștințe științifice, prin încurajarea gândirii critic-active și productive a studenților, ce urmăresc dobândirea de cunoștințe utilizabile în funcție de domeniul de interes academic al acestora.


Prerechizite: - motivația pentru a înțelege tiparele de gândire, a da sens comportamentelor umane, a depăși barirele de comunicare, a găsi similitudini între sistemele de simboluri, înțelesuri și practici ale culturii proprii și cele ale culturii și civilizației în spațiul cultural croat.

Număr maxim participanți: 55

59.
sem=2
Cultură şi civilizaţie în spaţiul cultural croat II ( lect. străin Petru Hațegan ) Activă
Cursul este o continuare a celui din semestrul I și își propune să aprofundeze aspecte legate de cultura și civilizația croată.

Competențe transversale formate: Se va urmări ca prin formulări ale problemelor, prezentarea metodelor, a conținuturilor și îndrumare practică, studenții să fie în măsură să înțeleagă și/sau să producă anumite conținuturi culturale din spațiul cultural croat, să înțeleagă mult mai profund cultura din care provin, tradițiile și obiceiurile ce stau la baza acesteia, interculturalitatea, să asimileze conceptele în funcție de disciplina studiată, să dobândească abilitatea de a învăța activ, de a gândi critic și de a aborda constructiv ideile, fenomenele, conținuturile, culturile.


Prerechizite: - dorința de a cunoaște, de a-și înțelege cultura proprie și curiozitatea de a se apropia de spațiul cultural croat și de alte culturi;
- studiul disciplinei în semestrul al II-lea nu este condiționat de parcurgerea disciplinei în semestrul I.

Număr maxim participanți: 50

60.
sem=1
Dincolo de samurai: Cultură şi civilizaţie japoneză modernă ( conf. univ. dr. George Șipoș ) Activă
In acest curs vom explora împreună Japonia dincolo de samurai, flori de cireș și alte imagini preconcepute. Vom descoperi împreună parcursul Japoniei spre modernitate, începând cu deschiderea forţată a ţării la jumătatea secolului al 19-lea şi continuând cu căderea în fascism şi explozia economică din perioada postbelica până la perioada contemporană, prin expresii culturale, literatură, film etc.

Competențe transversale formate: Competențe cheie:
- competențe de conștientizare și exprimare culturală;
Competențe transversale:
- asumarea responsabilității; - capacitatea de învățare activă; - capacitatea de a respecta termenele limită; - capacitatea de analiză și sinteză;
- creativitate; - curiozitate; - gândire critică și inovativă; - persuasiune;
- procesarea informațiilor complexe; - etică și integritate;
- ascultare activă; - empatie și comunicare asertivă; - lucrul în echipă;
- capacitatea de a vorbi în public; - competențe de cetățenie globală;
- capacitate de înțelegere etnică și interculturală; - gândire critică asupra funcționării societății democratice; - toleranță și respect pentru diversitate;
- respect pentru valorile și legile naționale, dar și pentru cele europene/internaționale.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 55

61.
sem=1
Gotic, horror și fantastic în literatura britanică, americană și în cultura pop ( lect. univ. dr. Cristina Băniceru ) Activă
Cursul se adresează pasionaților de literatură gotică și propune o incursiune în temele acestui gen. Vom discuta originile genului și cum acesta s-a dezvoltat și s-a transformat din secolul al XVIII-lea până în prezent. De asemenea, vom analiza cum contextul cultural și istoric al perioadei i-a influențat transformarea. Discuțiile și dezbaterile din clasă vor aborda teme specifice literaturii gotice: grotescul, sublimul, îmbinarea dintre știință, religie, superstiție și supranatural, explorarea naturii umane. Toate aceste elemente au fost preluate și transformate mai târziu de cultura pop.

Competențe transversale formate: Competențe cheie:
- competențe de conștientizare și exprimare culturală;
Competențe transversale
- asumarea responsabilității;
- capacitatea de învățare activă;
- capacitatea de a respecta termenele limită;
- capacitatea de analiză și sinteză; - creativitate;
- curiozitate; - gândire critică și inovativă;
- persuasiune; - procesarea informațiilor complexe;
- etică și integritate;
- ascultare activă; - empatie și comunicare asertivă; - lucrul în echipă;
- capacitatea de a vorbi în public; - competențe de cetățenie globală;
- capacitate de înțelegere etnică și interculturală;
- gândire critică asupra funcționării societății democratice;
- toleranță și respect pentru diversitate;
- respect pentru valorile și legile naționale, dar și pentru cele europene/internaționale.


Prerechizite: - pasiunea pentru lectură.

Număr maxim participanți: 35

62.
sem=1
Intercomprehensiunea în limbile romanice: texte și contexte de comunicare I ( lect. univ. dr. Ana-Maria Radu-Pop ) Activă
Intercomprehensiunea este o tehnică de comunicare care oferă, prin activarea și valorificarea cunoștințelor și experiențelor lingvistice și extralingvistice preexistente, oportunitatea unui dialog nemediat de o limbă unică între vorbitori ai unor idiomuri diferite, dar care aparțin aceleiași familii de limbi. Este un „fenomen care are loc când două persoane comunică cu succes între ele, vorbind fiecare propria limbă” (EuRom 5: www.eurom5.com).
Intercomprehensiunea în limbile romanice: texte și contexte de comunicare propune celor interesați strategii de conștientizare și valorificare a resurselor lingvistice, culturale, comportamentale etc. pe care fiecare vorbitor le deține, precum și modalități de stabilire a unor conexiuni interlingvistice cu scopul receptării corecte a unor texte scrise în limbi romanice precum franceza, italiana, spaniola și portugheza, indiferent de gradul de cunoaștere a acestora. Limbă romanică, româna constituie elementul-cheie în dezvoltarea competenței de receptare a mesajelor scrise în limbile romanice amintite, cunoașterea ei fiind singura condiție de participare la acest curs.

Competențe transversale formate: - utilizarea componentelor domeniului Lingvisticii romanice în deplină concordanță cu etica profesională;
- relaționarea în echipă;
- comunicarea interpersonală și asumarea de roluri specifice;
- utilizarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare pentru dezvoltarea personală și profesională.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 35

63.
sem=2
Intercomprehensiunea în limbile romanice: texte și contexte de comunicare II ( lect. univ. dr. Mirela Boncea ) Activă
Cursul se adresează studenților nefilologi, indiferent de limba maternă și de nivelul de cunoaștere a unei limbi străine. Disciplina are ca obiectiv dezvoltarea competențelor de IC prin descoperirea și folosirea principalelor strategii în comnunicarea scrisă și orală (conform Cadrului Comun European al Limbilor) și în mai multe limbi romanice. Dezvoltarea capacității de a recepta mesaje scrise/orale în limbile romanice, folosind strategiile specifice intercomprehensiunii.

Competențe transversale formate: - dezvoltarea bagajului lingvistic de receptare scrisă/orală a studenţilor în mai multe limbi romanice;
- lărgirea orizontului de cunoaștere a spațiului lingvistic și de civilizație romanică;
- comunicare interpersonală şi activitatea în echipă;
- curiozitate; - gândire critică și inovativă; - competențe de conștientizare și exprimare culturală; - capacitatea de învățare activă;
- relaţionarea în echipă;
- comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 35

64.
sem=1
Interferențe culturale româno-evreiești ( dr. Luciana Friedmann ) Activă
Cursul își propune să permită studenților acumularea unor cunoștințe privind interferențele culturale evreo-române, prin revizitarea istoriei / istoriei culturale recente a spațiului românesc.

Competențe transversale formate: - acumularea unor cunoştinţe privind interferenţele culturale evreo-române;
- obţinerea unei viziuni realiste asupra fenomenului evreiesc, fără tabuuri sau prejudecăţi;
- dezvoltarea capacităţilor de comunicare prin întâlniri cu personalităţi importante din ţară şi străinătate (profesori universitari, actori, diplomați etc.);
- abordarea unor situaţii complexe, cu empatie şi înţelegere;
- înţelegerea unor realităţi care nu sunt învăţate în şcoala tradiţională, care necesită lectură şi un contact direct cu subiectul;
- aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa multidisciplinară cu îndeplinirea unor sarcini de coordonare pe paliere diverse.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 75

65.
sem=1
Introducere în istoria Bisericii Creștine din Banatul istoric. 1867-1918 ( lect. univ. dr. Alin Cristian Scridon ) Activă
Conținut:
- elemente de istorie bisericească creștină din perioada dualistă;
Obiective generale:
- definirea Istoriei Bisericii Creștine din Banatul istoric (1867-1918) în contextul istoriografiei generale actuale;
- cunoaşterea istoriei Bisericii Creștine din Banatul istoric pentru a putea răspunde la provocările lumii actuale, în special în contextul interconfesional din interiorul Uniunii Europene;
- formarea şi dezvoltarea de conştinţe istorice în spiritul dialogului şi al dragostei creştine;
Competențe:
- precizarea specificului și a contribuţiei disciplinei Introducere în istoria Bisericii Creștine din Banatul istoric. 1867-1918 în cadrul general al studiului istoriei Europei.

Competențe transversale formate: - flexibilitate și adaptabilitate;
- gândire critică și inovativă;
- asumarea responsabilității;
- autonomie în rezolvarea sarcinilor;
- capacitatea de a filtra informații și de a stabili veridicitatea acestora;
- capacitatea de învățare activă;
- capacitatea de a respecta termenele limită.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 55

66.
sem=2
Introducere în istoria vieții monahale creștine din Spațiul European ( lect. univ. dr. Alin Cristian Scridon ) Activă
Conținut:
- elemente de istorie monahală creștină din Europa;
Obiective generale:
- definirea Istoriei vieții monahale creștine din Spațiul European în contextul istoriografiei generale actuale;
- cunoaşterea istoriei vieții monahale creștine din Europa pentru a putea răspunde la provocările lumii actuale, în special în contextul interconfesional din interiorul Uniunii Europene;
- formarea şi dezvoltarea conştiinţei istorice în spiritul dialogului şi al dragostei creştine;
Competențe:
- precizarea specificului și a contribuţiei disciplinei Introducere în istoria vieții monahale creștine din Spațiul European în cadrul general al studiului istoriei Europei.

Competențe transversale formate: - flexibilitate și adaptabilitate;
- gândire critică și inovativă;
- asumarea responsabilității;
- autonomie în rezolvarea sarcinilor;
- capacitatea de a filtra informații și de a stabili veridicitatea acestora;
- capacitatea de învățare activă;
- capacitatea de a respecta termenele limită.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 50

67.
sem=2
Istoria educației în Antichitatea greco-romană și în Bizanț ( conf. univ. dr. Remus Mihai Feraru ) Activă
Conținut:
Cursul de Istoria educației în Antichitate își propune să abordeze educația antică greco-romană și educația creștină. Mai concret, cursul își propune să prezinte sistemul de învățământ antic greco-roman și bizantin (instituțiile de învățământ și treptele de învățământ: învățământul primar, secundar și superior), precum și ideile și principiile pedagogice ale școlii antice. Din punctul de vedere al încadrării temporale, avem prezentarea educației grecești (paideia) în timpul epocilor arhaică (secolele VIII-VI î. Hr.), clasică (secolele V-IV î. Hr.) și elenistică (secolele IV-I î. Hr.) și destinul său în epoca romană. De asemenea, ne propunem să prezentăm educația romană, principiile și metodele sale pedagogice specifice (secolele I-IV d. Hr.) și educația în Imperiul Bizantin (secolele IV-XI d. Hr.). În egală măsură, ne propunem să evidențiem elementele de continuitate între educația profană greco-romană și cea creștină, dar și elementele de discontinuitate dintre cele două paradigme educaționale. În același timp, intenționăm să prezentăm atitudinea Bisericii și a Părinților Bisericii față de educația și cultura clasică, atitudine care a oscilat între o respingere a culturii profane, implicit a educației păgâne și disponibilitate de a prelua din cultura profană tot ceea ce ar putea să le fie de folos creștinilor. Nu în ultimul rând, intenționăm să argumentăm relevanța sistemului pedagogic antic și creștin pentru sistemul de educație contemporan. Ne propunem să trecem în revistă principiile pedagogice și programele de educație întocmite de o serie de mari gânditori ai Antichității greco-romane și creștine, precum Platon, Aristotel, Quintilian, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Ioan Gură de Aur, Ieronim și Augustin. Cursul nostru se întemeiază pe investigarea izvoarelor literare, a inscripțiilor și a documentelor arheologice (basoreliefuri, picturi, instrumente de scris, suporturi ale scrierii: piatră, papirus, pergament etc.). Expunerea tematicii cursului va fi însoțită de prezentări în power point a documentelor ilustrative.
Obiective:
1. Să recunoască fundamentele antice greco-romane și creștine pe care se întemeiază sistemul de educație european și pedagogia modernă;
2. Să prezinte sistematic și coerent structura sistemului de învățământ greco-roman și bizantin precum și principalele principii pedagogice ale educației greco-romane și creștine;
3. Să identifice relațiile, asemănările și deosebirile dintre sistemul de educație antic și sistemul de educație actual;
4. Să argumenteze relevanța sistemului pedagogic antic pentru sistemul de educație actual.

Competențe transversale formate: - capacitatea de a filtra informații și de a stabili veridicitatea acestora;
- dezvoltarea gândirii critice și inovative;
- lucrul în echipă: dezvoltarea abilităților de colaborare și lucru în echipe de cercetare multidisciplinare, etc.


Prerechizite: Nu este cazul

Număr maxim participanți: 70

68.
sem=1
Istoria ideilor religioase ( conf. univ. dr. Constantin Jinga ) Activă
Cursul îşi propune să exploreze evoluţia ideilor religioase de sorginte biblică în contextul literaturii şi artei europene şi să evidenţieze continuitatea percepeţiei elementelor sacralităţii în context modern. Prin analiza şi contextulizarea unor termeni tehnici, a unor naraţiuni biblice şi a unor toposuri religioase, ideile religioase de sorginte biblică se descoperă în particularităţile lor capabile de a se deschide înspre universalitate.

Competențe transversale formate: - flexibilitate și adaptabilitate;
- gândire critică și inovativă;
- asumarea responsabilității;
- autonomie în rezolvarea sarcinilor;
- capacitatea de a filtra informații și de a stabili veridicitatea acestora;
- capacitatea de învățare activă;
- capacitatea de a respecta termenele limită.


Prerechizite: Nu este cazul

Număr maxim participanți: 75

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
69.
sem=1
Istoria vieții private în Antichitatea greco-romană și în Bizanț ( conf. univ. dr. Remus Mihai Feraru ) Activă
Conținut:
Cursul de Istoria vieții private în Antichitatea greco-romană și în Bizanț își propune să abordeze viața cotidiană a omului antic greco-roman și bizantin. Mai concret, cursul își propune să exploreze viața cotidiană a familiei antice greco-romane și a celei creștine care constituie celula de bază a societății în Grecia antică, la Roma și în Bizanț. Din punctul de vedere al încadrării temporale, avem prezentarea structurii și modului de viață al familiei în Grecia antică în epoca clasică greacă (secolele V-IV î. Hr.), prezentarea structurii și modului de viață al familiei în Roma antică atât în epoca Republicii (509-27 î. Hr.), cât și în epoca imperială timpurie și târzie (27 î. Hr. - 476 d. Hr.). De asemenea, ne propunem să prezentăm statutul familiei în Imperiul Bizantin (secolele IV-XV). În acest sens, ne propunem să evidențiem schimbările pe care legislația emisă de către împăratul Constantin cel Mare le-a adus statutului familiei romane prin raport cu epoca greco-romană. În egală măsură, ne propunem să evidențiem rolul pe care l-a jucat creștinismul în modificarea statutului familiei și a relațiilor dintre membrii acesteia, cât și în definirea familiei contemporane. Cursul nostru își propune să prezinte structura familiei greco-romane și bizantine, relațiile dintre membrii familiei și viața de zi cu zi a acesteia, centrată în jurul evenimentelor majore: nașterea, copilăria, căsătoria, înmormântarea. De asemenea prezentăm elementele de vestimentație ale omului antic, modul de pregătire și servire a hranei, distracțiile preferate, meseriile, ocupațiile omului greco-roman și bizantin, precum și relația sa cu viața religioasă și sacrul. Cursul nostru se întemeiază pe investigarea izvoarelor literare, a inscripțiilor și a documentelor arheologice (basoreliefuri, picturi, obiecte domestice). Expunerea tematicii cursului va fi însoțită de prezentări în power point a documentelor ilustrative.
Obiective:
1. Să recunoască fundamentele antice greco-romane și creștine pe care se întemeiază gândirea, mentalitatea și modul de viață al omului modern;
2. Să definească conceptele cheie ale domeniului;
3. Să indice schimbările pe care legislația lui Constantin cel Mare le-a adus statutului familiei romane prin raport cu epoca greco-romană;
4. Să-și formeze o atitudine pozitivă față de studiul istoriei și civilizației antice greco-romane și bizantine.

Competențe transversale formate: - receptarea critică şi producerea de mesaje orale sau scrise specifice comunicării ştiinţifice la nivel universitar (prezentări de proiecte, referate, recenzii, comunicări, etc.);
- lucrul în echipă: dezvoltarea abilităților de colaborare și lucru în echipe de cercetare multidisciplinare;
- capacitate de înțelegere etnică și interculturală;
- gândire critică asupra funcționării societății democratice;
- solidaritate.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 75

70.
sem=1
Limba coreeană I ( dr. Han Choong Hee ) Activă
Pentru primul semestru, ca programă de studiu, vom învăța conceptele de bază ale limbii coreene precum istoria referitoare la crearea alfabetului coreean. Prima competență pe care studenții o vor dobândi este scrierea și citirea alfabetului coreean, după care vor învăța cele două forme de numerale cardinale (pur coreene și chinezești). Studenții vor aprofunda și înțelege conceptul de post-position, și anume: rolul mărcilor verbale în propoziție (marca de subiect, marca de obiect, marca de dativ, marca de posesiv etc.). Pe parcursul semestrului vom învăța timpurile verbale de bază și anume: prezentul simplu, viitorul simplu, trecutul simplu, precum și formarea propozițiilor principale și subordonate. În final, studenții vor avea un test pentru verificarea cunoștințelor acumulate pe parcursul semestrului I. Ca obiectiv al primului semestru, studenții vor înțelege conceptele de bază ale limbii coreene pentru a continua procesul de învățare și a aprofunda cunoștințele dobândite astfel încât să urmeze și cursul de limba coreeană în semestrul al doilea.

Competențe transversale formate: - dezvoltarea potenţialului lingvistic şi de comunicare al studenţilor;
- îmbogăţirea bagajului de cunoştinţe generale;
- comunicare interpersonală şi activitate în echipă;
- curiozitate;
- gândire critică și inovativă;
- pregătire pentru examene orale;
- competențe de alfabetizare;
- competențe de conștientizare și exprimare culturală;
- capacitatea de învățare activă.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 40

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
71.
sem=2
Limba coreeană II ( dr. Han Choong Hee ) Activă
Disciplina din semestrul 2 este o continuare a celei din semestrul I. Ca programă de studiu pentru semestrul al doilea, vom învăța concepte mai complexe ale limbii coreene și anume, ne vom concentra pe gramatică pentru a scrie și vorbi mai cursiv. Studenții vor învăța tipuri de conjuncții, adjective și substantive provenite din verbe, precum și caracterele chinezești care au pus bazele sensurilor cuvintelor coreene. De asemenea, vom continua cu diateza activă și pasivă, folosirea mărcii de viitor în propoziții și vom citi nuvele pentru dezvoltarea abilităților de citire rapidă. În final, vom încheia semestrul cu traducerea de texte simple și învățarea de expresii uzuale pe care le vom folosi la scrierea unui email. După încheierea semestrului al doilea, studenții vor putea înțelege și vorbi limba coreeană la un nivel intermediar. Cunoștințele acestora vor fi evaluate printr-un test final.

Competențe transversale formate: - dezvoltarea potenţialului lingvistic şi de comunicare al studenţilor;
- îmbogăţirea bagajului de cunoştinţe generale;
- comunicare interpersonală şi activitate în echipă;
- curiozitate;
- gândire critică și inovativă;
- pregătire pentru examene orale;
- competențe de alfabetizare;
- competențe de conștientizare și exprimare culturală;
- capacitatea de învățare activă.


Prerechizite: - studiul disciplinei în semestrul al II-lea nu este condiționat de parcurgerea disciplinei în semestrul I.

Număr maxim participanți: 40

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
72.
sem=1
Limbă croată I ( lect. străin Petru Hațegan ) Activă
Parcurgând conținuturile oferite de acest curs, utilizatorul elementar - nivelul A - își justifică aspirațiile spre a deveni utilizator independent - nivelul B.

Competențe transversale formate: Fiind vorba de primul nivel de învățare a limbii croate ca limba străină, în funcție de modurile și tehnicile existente de învăţare ale studenților, alături de dezvoltarea diferitelor capacităţi, cu o serie de diferențieri, în raport cu profilurile studenților, domeniile de specializare, afinitățile, așteptările și interesele acestora, ne propunem sensibilizarea și conștientizarea relației permanente dintre limba de instruire (poate fi alta decât limba maternă), și cunoștințele generale și specifice dobândite prin intermediul acesteia, întru creșterea competenței lingvistice generale și specifice, prin conţinuturi, procedee și mijloacelor didactice, în cadrul procesului de instruire, precum și dezvoltarea unei comunicări interculturale ample, axate pe deprinderi comunicativ-lingvistice, cunoștințe, abilități, respectiv pe competențe transversale și transferabile, bazate cu precădere pe activități de producere, mai apoi pe cele de comprehensiune.


Prerechizite: Deschidere spre pluralitatea lingvistică și culturală.

Număr maxim participanți: 55

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
73.
sem=2
Limbă croată II ( lect. străin Petru Hațegan ) Activă
Cursul reprezintă continuarea cursului de limbă croată I și își propune ca studenții să ajungă să utilizeze această limbă la nivel independent B1, cu disponibilitatea de a accede înspre nivelul superior, înspre utilizatorul experimentat.

Competențe transversale formate: Prin materialele puse la dispoziție, nivelul acesta presupune aprofundarea cunoștinţelor, a deprinderilor socioculturale și a componentei sociolingvistice (integrează media, presa, știrile, rețelele de socializare; diversitatea stilurilor funcționale). Susținem abordarea prin analogie și diferențiere, continuitatea și modificarea, discuțiile, dezbaterile pe teme de cultură și interculturalitate, astfel încât să trezim interesul și motivația pentru asigurarea unui transfer axat pe comprehensiunea conținutului lingvistic, istoric, geografic, sociocultural, economic, psihologic, la dobândirea pluralismului cultural. Mai complex și angajat, prin urmărirea atingerii competențelor transversale, cursul încurajează alegerea vocației studentului, latura academică de specialitate a profesiei urmărite, atingerea unei armonii între profilul plurilingv și pluricultural al studenților.


Prerechizite: - disponibilitatea față de transferul lingvistic, cultural și intercultural;
- studiul disciplinei în semestrul al II-lea nu este condiționat de parcurgerea disciplinei în semestrul I;

Număr maxim participanți: 50

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
74.
sem=2
Limba engleză pentru examenul CAE ( lect. univ. dr. Claudia Doroholschi ) Activă
Cursul se adresează atât studenților care doresc să susțină în viitor examenul Cambridge Advanced, cât și celor care doresc să-și perfecționeze cunoștințele de limba engleză. Cursul va urmări dezvoltarea abilităților de comunicare și scriere necesare unui vorbitor avansat și vă va ajuta să vă dezvoltați cunoștințele de gramatică și vocabular la nivel C1, prin exerciții și activități care vă vor familiariza cu cerințele examenului CAE și vă vor pregăti să îi faceți față cu succes. Pentru a beneficia din plin de activitățile din cadrul acestui curs, recomandăm cunoașterea limbii engleze cel puțin la nivel B2 (sau obținerea a cel puțin 18 puncte la testul orientativ, disponibil aici: http://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/general-english/ ).

Competențe transversale formate: - competențe multilingvistice;
- asumarea responsabilității;
- autonomie în rezolvarea sarcinilor;
- lucrul în echipă;
- capacitatea de a vorbi în public.


Prerechizite: - nivel de cunoaștere a limbii engleze B2.

Număr maxim participanți: 50

75.
sem=1
Limba germană pentru examene internaționale B1 ( lect. univ. dr. Beate Petra Kory ) Activă
Obiectivul disciplinei este dezvoltarea competenţei pe patru nivele în cadrul nivelului avansat de limba germană (B1): înțelegerea textelor scrise, înțelegerea materialelor audio, exprimare scrisă și comunicare orală în limba germană.

Competențe transversale formate: - creșterea competenței lingvistice generale și specifice, prin conţinuturi, procedee și mijloace didactice, în cadrul procesului de instruire, precum și dezvoltarea unei comunicări interculturale comunicative ample, axate pe deprinderi comunicativ-lingvistice.


Prerechizite: - un nivel avansat de cunoaștere a limbii germane B1.

Număr maxim participanți: 20

76.
sem=2
Limba germană pentru examene internaționale B2 ( lect. univ. dr. Beate Petra Kory ) Activă
Obiectivul disciplinei este dezvoltarea competenţei pe patru nivele în cadrul nivelului avansat de limba germană (B2): înțelegerea textelor scrise, înțelegerea materialelor audio, exprimare scrisă și comunicare orală în limba germană.

Competențe transversale formate: - creșterea competenței lingvistice generale și specifice, prin conţinuturi, procedee și mijloace didactice, în cadrul procesului de instruire, precum și dezvoltarea unei comunicări interculturale comunicative ample, axate pe deprinderi comunicativ-lingvistice.


Prerechizite: - un nivel avansat de cunoaștere a limbii germane B2.

Număr maxim participanți: 20

77.
sem=1
Limba neogreacă I ( lect. univ. dr. Gabriela Radu; invitat permanent: dr. Ionela-Diana Cărburean ) Activă
Cursul îşi propune ca la sfârşitul semestrului I studenţii să dobândească nivelul A1 de limbă neogreacă confom Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine (CECR).
Conținuturi: comunicare cotidiană simplă, noţiuni gramaticale de bază şi elemente generale privitoare la cultura și istoria Greciei moderne.

Competențe transversale formate: - competențe de alfabetizare;


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 50

78.
sem=2
Limba neogreacă II ( lect. univ. dr. Gabriela Radu; invitat permanent: dr. Ionela-Diana Cărburean ) Activă
Cursul îşi propune ca la sfârşitul semestrului al II-lea studenţii să dobândească nivelul A2 de limbă neogreacă confom Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine (CECR).
Conținuturi: comunicare cotidiană simplă, noţiuni gramaticale de bază şi elemente generale privitoare la cultura și istoria Greciei moderne.

Competențe transversale formate: - competențe de conștientizare și exprimare culturală.


Prerechizite: - parcurgerea cursului practic din semestrul I.

Număr maxim participanți: 50

79.
sem=1
Limba română: cultivarea limbii ( conf. univ. dr. Florina Băcilă ) Activă
Prin materialul teoretic şi practic propus pentru această disciplină dorim să aducem în atenţia celor interesaţi de corectitudinea şi nuanţarea exprimării scrise şi orale principalele abateri de la normele lexico-gramaticale întâlnite în limba română actuală, însoţite de explicarea cauzelor care duc la apariţia lor, precum şi de modalităţile de evitare a acestora. În definitiv, felul de a vorbi ori de a scrie reprezintă cartea de vizită a oricărui om care se respectă.

Competențe transversale formate: - utilizarea eficientă a componentelor domeniului, a tehnicilor şi metodelor de învăţare specifice, în concordanţă cu principiile eticii și dezvoltării profesionale;
- aplicarea metodelor și a instrumentelor de studiu și de analiză specifice domeniului cultivării limbii;
- familiarizarea cu activităţile proprii muncii în echipă, în vederea optimizării comunicării interpersonale;
- utilizarea mijloacelor și a surselor relevante de documentare în domeniul cultivării limbii;
- conştientizarea necesităţii de formare continuă, pentru a răspunde şi a corespunde necesităţilor actuale şi de perspectivă de pe piaţa muncii.


Prerechizite: - cunoașterea limbii române;
- comunicare - nivelul unui absolvent de liceu.

Număr maxim participanți: 75

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
80.
sem=1
Limbă și civilizație italiană I ( lect. univ. dr. Mirela Boncea ) Activă
Cursul își propune ca în semestrul I să ofere studenților (indiferent de specializarea acestora), o incursiune în limba și civilizația peninsulei italice, prin intermediul unor teme ce tratează viața cotidiană, spațiul geografic și administrativ al Italiei, cu orașele reședință de regiune.

Competențe transversale formate: - familiarizarea cu limba italiană, comunicarea scrisă/orală;
- deschiderea spre alte culturi ce aparțin spațiului romanic;
- acumularea de cunoștințe generale;
- dezvoltarea gândirii critice.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 30

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
81.
sem=2
Limbă și civilizație italiană II ( lect. univ. dr. Mirela Boncea ) Activă
Incursiunea în bogatul patrimoniu cultural al Italiei continuă în semestrul al II-lea. În acest semestru cursul se axează pe următoarele teme generale: istorie, artă, arhitectură, cinematografie, conceptul de Made in Italy, gastronomie, precum și pe tradiții și specificități lingvistice și culturale caracteristice fiecărei regiuni italiene. Un element important îl constituie legăturile strânse dintre Italia și România.

Competențe transversale formate: - familiarizarea cu limba italiană, comunicarea scrisă/orală;
- deschiderea spre alte culturi ce aparțin spațiului romanic - legăturile strânse dintre Italia și România;
- acumularea de cunoștințe generale;
- dezvoltarea gândirii critice.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 30

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
82.
sem=2
Lumea samurailor: Cultură şi civilizaţie japoneză medievală ( conf. univ. dr. George Șipoș ) Activă
În acest curs ne întoarcem în timp în perioada de absolută dominaţie a clasei războinicilor japonezi, samuraii. Vom descoperi împreună că pacea şi dezvoltarea culturală şi religioasă, aşa cum le practica nobilimea japoneză din vechime erau aspiraţiile samurailor, mult mai mult decât dorinţa de a se lupta şi a muri cu onoare. Vom explora aceste câteva secole fascinante dintre 1185 şi 1867 prin intermediul surselor istorice, cât şi prin cel al culturii lăsate în urmă de samurai, călugări, orăşeni şi ţărani din această perioadă.

Competențe transversale formate: Competențe cheie:
- competențe de conștientizare și exprimare culturală;
Competențe transversale:
- asumarea responsabilității; - capacitatea de învățare activă; - capacitatea de a respecta termenele limită; - capacitatea de analiză și sinteză;
- creativitate; - curiozitate; - gândire critică și inovativă; - persuasiune;
- procesarea informațiilor complexe; - etică și integritate;
- ascultare activă; - empatie și comunicare asertivă; - lucrul în echipă;
- capacitatea de a vorbi în public; - competențe de cetățenie globală;
- capacitate de înțelegere etnică și interculturală; - gândire critică asupra funcționării societății democratice; - toleranță și respect pentru diversitate;
- respect pentru valorile și legile naționale, dar și pentru cele europene/internaționale.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 50

83.
sem=2
Noțiuni de istoria artei universale ( conf. univ. dr. habil. Mihaela Vlăsceanu ) Activă
Cursul are o largă adresabilitate în rândul studenților din UVT (anii II și III), având numeroase obiective specifice ce pot fi realizate prin contactul cu informația vehiculată ca suport de curs, verificată și exersată sub forma studiilor de caz pe toate palierele artei universale (de la preistorie la antichitatea orientală, clasică, artă paleocreștină, bizantină, medievală, renaștere, baroc, neoclasicim, romantism, eclectism, academism).

Competențe transversale formate: - capacitatea de a învăța activ, critic, cu respectarea termenelor pentru realizarea studiilor de caz.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 50

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
84.
sem=2
Timișoara - artă și istorie ( conf. univ. dr. habil. Mihaela Vlăsceanu ) Activă
Obiectivul disciplinei este dezvoltarea gândirii critice și analitice prin cunoașterea istoriei Timișoarei abordând o metodă inedită - analiza monumentelor din epocile istorice - oglindă a diferitelor mentalități și stiluri, identificarea conexiunilor stilistice în evoluția arhitecturii, sculpturii și picturii.

Competențe transversale formate: - capacitatea de a învăța activ, critic, cu respectarea termenelor pentru realizarea studiilor de caz.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
DCT oferite de Facultatea de Matematică și Informatică
Nr. crt. Semestru Disciplina oferită Stare disciplină
85.
sem=2
Astronomie ( conf. univ. dr. Dan Comănescu ) Activă
Conținuturi:
- descrierea unor corpuri cerești, sisteme de corpuri cerești și fenomene astronomice semnificative;
- învățarea unor modele relevante ale fenomenelor din Astronomie;
- însușirea și utilizarea unor metode de modelare și simulare.

Competențe transversale formate: - capacitatea de a concepe și utiliza modele pentru a descrie fenomene fizice/astronomice;
- abilitatea de a utiliza simularea ca metodă de predicție;
- capacitatea de a utiliza baze de date specifice astronomiei;
- capacitatea de a corela unele modele matematice, fizice, chimice relevante pentru astronomie.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 30

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
86.
sem=2
Bitcoin & Ethereum Decentralized Models in Our Economy and Society ( lect. univ. dr. Cristian Cira ) Activă
Cursul își propune o introducere în tehnologia Blockchain cu accent pe protocoalele Bitcoin și Ethereum care au capacitatea de a revoluționa sistemele financiare, gestiunea rețelelor de distribuție, mecanismele de votare, identitatea digitală și altele. După parcurgerea acestui curs studenții vor avea o înțelegere clară asupra modului în care această tehnologie permite implementarea unor rețele descentralizate care pot oferi serviciile menționate mai sus și vor putea identifica și analiza aplicații ale tehnologiei Blockchain în economie și societate.

Competențe transversale formate: - gândire critică asupra funcționării societății democratice;
- capacitatea de a utiliza eficient tehnologia si resursele digitale;
- solidaritate;
- orientare spre nevoile comunităților;
- flexibilitate și adaptabilitate;
- curiozitate;
- capacitatea de analiză și de luare a deciziilor în mod responsabil;
- creativitate;
- managementul riscului.


Prerechizite: - limba engleză nivel intermediar B2 (cursul va fi susținut în limba engleză);
- gândire logică și critică.
- educație civică;

Număr maxim participanți: 50

87.
sem=1
Elemente de web design ( lect. univ. dr. Adriana Loredana Tănasie ) Activă
Scopul cursului este de a explica, într-un mod cât mai util și în același timp plăcut, noțiunile de bază de HTML și CSS, astfel încât viitorii cursanți să dobândească următoarele competențe:
- realizarea unei pagini Web;
- folosirea instrucțiunilor HTML pentru realizarea paginilor și a instrucțiunilor CSS pentru formatarea acestora;
- capacitatea de a îngloba cunoștințe din mai multe domenii și de a le aplica pentru realizarea unor aplicații concrete (site-uri web);
- îmbunătăţirea abilităţilor în utilizarea calculatoarelor și desfăşurarea eficientă și eficace a activităţilor organizate în echipă.

Competențe transversale formate: - capacitatea de a îngloba cunoștințe din mai multe domenii și de a le aplica pentru realizarea unor aplicații concrete (site-uri web);
- îmbunătăţirea abilităţilor în utilizarea calculatoarelor și desfăşurarea eficientă și eficace a activităţilor organizate în echipă.


Prerechizite: - noțiuni fundamentale de operare calculator, utilizarea unui editor de text, salvare și deschidere diverse fișiere.
- noțiuni elementare despre Internet;

Număr maxim participanți: 55

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
DCT oferite de Facultatea de Muzică și Teatru
Nr. crt. Semestru Disciplina oferită Stare disciplină
88.
sem=1
Comunicare, oratorie, relaționare socială și profesională I ( conf. univ. dr. habil. Otilia Huzum ) Activă
Obiectivul major - alcătuirea unui discurs public și interpretarea lui. (În decursul celor două semestre se vor furniza noțiuni esențiale în ceea ce privește structura discursului cu toate etapele detaliate, precum și norme de frazare în vederea interpretării).

Competențe transversale formate: - structurarea coerentă și etapizată, în mod cronologic, a gândirii si exprimarea orală conform unei idei aprofundate.


Prerechizite: - logică în gândire, dorință de implicare, capacitate de sinteză;
- eventual abilități de comunicare.

Număr maxim participanți: 45

89.
sem=2
Comunicare, oratorie, relaționare socială și profesională II ( conf. univ. dr. habil. Otilia Huzum ) Activă
Disciplina din semestrul 2 este o continuare a celei din semestrul I.
Obiectiv major - interpretarea discursului. (Se urmărește frazarea logică, accentul logic, intonația, folosirea registrelor vocale în concordanță cu tema, ideea, grupul țintă și spațiul).

Competențe transversale formate: - susținerea unui text în public.


Prerechizite: - studiul disciplinei în semestrul 2 nu este condiționat de studiul disciplinei în semestrul 1.

Număr maxim participanți: 40

90.
sem=1
Cultură muzicală I ( lect. univ. dr. Gabriel Almași ) Activă
Cursul își propune să ofere o viziune globală asupra evoluției muzicii în diferite culturi. Obiectivul îl reprezintă cunoașterea diversității muzicale, culturale a instrumentelor și obiceiurilor.

Competențe transversale formate: - capacitatea de a formula păreri personale despre o lucrare muzicală;
- capacitatea de a privi muzica interdisciplinar;
- capacitatea de învățare activă;
- gândire critică asupra funcționării societății democratice, toleranță și respect pentru diversitate.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 75

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
91.
sem=2
Cultură muzicală II ( lect. univ. dr. Gabriel Almași ) Activă
Cursul își propune să ofere o viziune asupra evoluției muzicii occidentale și a intrumentelor muzicale de-a lungul timpului. Obiectivul îl reprezintă cunoașterea instrumentelor ce compun orchestra simfonică și implicit a muzicii, prin contactul direct (sau online) cu instrumentiști soliști ai filarmonicii și studenți ai Facultății de Muzică și Teatru precum și prin audiții ale unor muzici din culturi și perioade istorice diferite.

Competențe transversale formate: - proiectarea, organizarea, desfăşurarea, coordonarea şi evaluarea unui eveniment artistic;
- capacitatea de a formula păreri personale despre o lucrare muzicală elaborată;
- capacitatea de a privi muzica interdisciplinar;
- capacitatea de învățare activă, creativitate, curiozitate;
- gândire critică și inovativă, gândire critică asupra funcționării societății democratice, toleranță și respect pentru diversitate.


Prerechizite: - studiul disciplinei în semestrul 2 nu este condiționat de studiul disciplinei în semestrul 1.

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
92.
sem=1
Curs de scriere creativă ( conf. univ. dr. habil. Alina Mazilu ) Activă
Cursul se adresează acelor studenți care își doresc să exploreze fascinanta lume a scrisului, tuturor celor pasionați de literatură, care cochetează cu ipostaza de scriitor și care nu se lasă intimidați de ochiul curios și critic al cititorului. Fie că vorbim despre poezie, despre proză sau despre dramaturgie, în cadrul cursului vom testa diferite forme, direcții și tematici, pentru a crea texte menite să provoace emoție și să genereze schimbări de perspectivă, rezultatul avut în vedere fiind publicarea lucrărilor într-un volum.

Competențe transversale formate: - creativitate, originalitate, orientare spre rezultate, perseverență, capacitatea de a respecta termenele limită.


Prerechizite: - cultură generală;
- bună cunoaștere a limbii române.

Număr maxim participanți: 55

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
93.
sem=1
Istoria muzicii universale I ( conf. univ. dr. Ani-Rafaela Carabenciov ) Activă
Cursul de Istoria muzicii universale trebuie să înlesnească însușirea și înțelegerea conexiunilor între mijloacele de limbaj muzical. Obiectivul specific este formarea capacității necesare pentru înțelegerea și cunoașterea stilului muzical aparținând unei opere, unui compozitor, unei epoci istorice.

Competențe transversale formate: - proiectarea, organizarea, desfășurarea, coordonarea și evaluarea unui eveniment artistic.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 65

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
94.
sem=2
Istoria muzicii universale II ( conf. univ. dr. Ani-Rafaela Carabenciov ) Activă
Cursul de Istoria muzicii universale trebuie să înlesnească însușirea și înțelegerea conexiunilor între mijloacele de limbaj muzical. Obiectivul specific este formarea capacității necesare pentru înțelegerea și cunoașterea stilului muzical aparținând unei opere, unui compozitor, unei epoci istorice.

Competențe transversale formate: - proiectarea, organizarea, desfășurarea, coordonarea și evaluarea unui eveniment artistic.


Prerechizite: - studiul disciplinei în semestrul 2 nu este condiționat de studiul disciplinei în semestrul 1.

Număr maxim participanți: 60

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
95.
sem=1
Music science ( lect. univ. dr. habil. Mihai Popean ) Activă
Conținuturi:
- analiza rolului educației muzicale în conturarea carierelor / vocațiilor într-o mare majoritate a domeniilor de activitate, științifice sau de altă natură;
- analiza studiilor de caz transdisciplinare în muzică și știință;
- implementarea unui model de educație în stil PBL;
- implementarea principiilor UVT Teachign & Learning;
- compunerea unor scenarii aplicabile în viața reală de cercetare transdisciplinară în muzică și știință și nu numai;
OS1. Clasificarea empirică a educației muzicale ca și catalizator pentru o carieră într-o mare majoritate a domeniilor de activitate.
OS2. Identificarea componentelor educației muzicale care pot cataliza pregătirea individuală pentru a atinge potențialul personal maxim.
OS3. Prezentarea generală a principalelor aplicații transdisciplinare în muzică și știință.

Competențe transversale formate: - abilități intra-personale și reflexive;
-învățare autonomă;
-cercetare transdisciplinară;
- flexibilitate și adaptabilitate;
-gândire critică;
-luarea deciziilor bazate pe argumente, gândire și învățare reflexivă;
-viziune antreprenorială;
-creativitate;
-gestionarea resurselor.


Prerechizite: - cunoștințe de limba engleză scris, citit, vorbit nivel B2.

Număr maxim participanți: 30

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
96.
sem=1
Naiul și valențele muzicii în procesul didactic interdisciplinar I ( cadru didactic asociat drd. Vlad A. Spatariu ) Activă
Naiul este un instrument muzical care ajută la dezvoltarea capacităților cognitive în diferitele etape ale dezvoltării personale. Valențele terapeutice ale instrumentului sunt relevate de armonicele ample ale fiecărui tub.


Competențe transversale formate: - muzica instrumentală, forța sunetului naiului și influența benefică asupra procesului didactic - naiul ca instrument terapeutic.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 35

97.
sem=2
Naiul și valențele muzicii în procesul didactic interdisciplinar II ( cadru didactic asociat drd. Vlad A. Spatariu ) Activă
Naiul poate fi considerat unul din cele mai vechi instrumente muzicale întâlnite pe Terra. Acest fapt readuce prezentului sonorizări din vremuri străvechi. Naiul este un instrument care se identifică cu poporul român.

Competențe transversale formate: - date generale despre instrument, noțiuni de interpretare;
- migrația unui instrument pe mapamond și bagajul cultural internațional.


Prerechizite: - parcurgerea disciplinei din semestrul I.

Număr maxim participanți: 35

98.
sem=1
Sistematizare arhive muzicale folclorice și transcriere computerizată I ( prof. univ. dr. habil. Lucian Emil Roșca ) Activă
Conținuturi:
- învățarea programelor de editare muzicală;
- prelucrarea materialelor audio;
- implementare și derulare proiecte, menite să realizeze posibile arhive digitale reprezentative ale patrimoniului cultural imaterial.

Competențe transversale formate: - proiectarea, organizarea, desfăşurarea, coordonarea de activități complexe;
- capacitatea de a încuraja comunicarea între membrii echipei studențești de cercetare.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 14

99.
sem=2
Sistematizare arhive muzicale folclorice și transcriere computerizată II ( prof. univ. dr. habil. Lucian Emil Roșca ) Activă
Conținuturi:
- cercetare și culegere de documente audio, pe teren, în colective studențești;
- documentare și analiza documentelor de arhivă în mediul rural/cadrul institutelor de cercetări, academii, biblioteci.

Competențe transversale formate: - capacitatea de a descoperi elemente definitorii din punct de vedere al laturii interdisciplinare;
- capacitatea de lucru în echipă și propunerea/elaborarea unor direcții de lucru inovatoare.


Prerechizite: - studiul disciplinei în semestrul 2 este condiționat de studiul disciplinei în semestrul 1.

Număr maxim participanți: 14

DCT oferite de Facultatea de Sociologie și Psihologie
Nr. crt. Semestru Disciplina oferită Stare disciplină
100.
sem=2
Antreprenoriat în științe socio-umaniste / Competențe antreprenoriale în domeniile sociologie și psihologie ( lect. univ. dr. Alexandru Roja ) Activă
Obiective:
- familiarizarea cu prevederile legale referitoare la antreprenoriat și cu problematica și noțiunile acestora;
- dobândirea abilităților și gândirii antreprenoriale;
- dezvoltarea creativității și inovării în antreprenoriat;
- dezvoltarea abilităților de modelare a unei afaceri;
- dezvoltarea abilităților de planificare financiară și finanțarea afacerii;
- dezvoltarea abilităților de marketing antreprenorial;
- dezvoltarea abilităților în creșterea și dezvoltarea unei afaceri;
- dezvoltarea de cunoștințe și abilități despre fundamentarea şi dezvoltarea afacerilor antreprenoriale în medii europene competitive şi dinamice;
- dezvoltarea capacității de a adopta atitudini/comportamente manageriale specifice firmelor internaţionalizate în spațiul european.

Competențe transversale formate: - dezvoltarea şi responsabilizarea studentului ca fiinţă umană membră a unei comunități (societăți), parte a unui proces de învăţare pe tot parcursul vieţii;
- evaluare în echipa multidisciplinară a cazuisticii individuale și de grup (comunitare) din domeniul abordat;
- formarea responsabilităţii şi autonomiei acţionale individuale a persoanei ca parte a societăţii cunoaşterii cu accent pe a învăţa să înveţi – element esenţial al educaţiei pe întreg parcursul vieţii.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 70

101.
sem=1
Banii, fericirea, longevitatea - curs de psihologie aplicată ( conf. univ. dr. Corina Ilin ) Activă
La întrebarea ce vă doriţi în viaţă, majoritatea oamenilor răspund sănătate, bani, fericire, viaţă lungă. Psihologia contemporană abordează aceste teme, de cele mai multe ori fragmentat în diverse subdomenii şi discipline. Psihologia, aşa cum este ea predată în majoritatea universităţilor, este orientată spre teorii şi cercetare şi nu arată suficient de clar studenţilor cum poate fi aplicată în viaţa reală. Publicul larg este interesat mai ales de cum rezultatele cercetărilor de vârf din domeniul psihologiei pot fi înţelese şi aplicate în viaţa de zi cu zi. Disciplina propusă oferă studenţilor din UVT, indiferent de specializare, accesul la rezultatele ultimelor cercetări din domeniul psihologiei aplicate la viaţa cotidiană, în mod particular cele ale psihologiei economice şi economiei comportamentale, psihologiei cognitive şi evoluţioniste, psihologiei sociale aplicate în sănătate şi psihologiei environmentale. Pornind de la întrebări frecvente precum „Banii aduc fericirea?”, „De ce trăiesc mai mult oamenii fericiţi?”, „Care este efectul fericirii asupra sănătăţii şi longevităţii?”, cursul va demonstra puterea psihologiei de a promova bunăstarea fizică, mentală, interpersonală, socială şi environmentală. Disciplina constă în aplicarea sistematică a constructelor, principiilor, teoriilor, metodelor de cercetare, tehnicilor de intervenţie şi rezultatelor psihologiei pentru înţelegerea şi rezolvarea problemelor individuale şi sociale din viaţa reală.

Competențe transversale formate: - capacitatea de a filtra informații și de a stabili veridicitatea acestora;
- competențe de analiză și de a lua decizii în mod responsabil;
- capacitate de automotivare;
- capacitate de gestionare a emoțiilor/inteligență emoțională;
- flexibilitate și adaptabilitate.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 120

102.
sem=2
Călătoria vieții: Introducere în consiliere și dezvoltare personală ( conf. univ. dr. Patricia Runcan ) Activă
Disciplina se adresează studenților care doresc să-și dezvolte atitudini și abilități necesare în domeniul consilierii și dezvoltării personale, pentru a trăi o viață cu sens, pentru a se dezvolta personal și profesional și totodată, pentru a-și ajuta într-un mod semnificativ și real aproapele, atunci când acesta are nevoie de sprijin prin consiliere sau mentorare, pe tot parcursul călătoriei vieții.
Obiectivul general al disciplinei urmărește inițierea și familiarizarea studenților cu privire la conceptele fundamentale din domeniul consilierii și dezvoltării personale, pentru a trăi o viață autentică, plină de semnificație, dar și sensibilizarea studenților pentru a-și ajuta într-un mod semnificativ și real aproapele, atunci când acesta are nevoie de sprijin prin consiliere sau mentorare, pe tot parcursul călătoriei vieții.

Competențe transversale formate: - autonomie și responsabilitate;
- interacțiune socială;
- dezvoltare profesională și personală.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 70

103.
sem=1
Classroom laboratory ( Assoc. Prof. Melinda Dincă, Ph.D (WUT) Assoc. Prof. Anca Luștrea, Ph.D (WUT) + Assoc. Prof. Hans Martin Thomassen, Ph.D (NTNU) Assoc. Prof. Håkon Fyhn ) Activă
The West University of Timișoara (WUT) and the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) offers CLASSROOM LABORATORY transnational learning activity for students, in the frame of EEA Grants 18-COP-0016 Classroom Laboratory project, https://classroomlab.uvt.ro/pages/Joint.html.
CLASSROOM LABORATORY joint course is organized online, using digital platforms and VR technologies for efficient communication and collaboration at distance. The course brings together in the virtual classrooms over 60 participants from the partner HEIs: students, teachers and researchers.
The students learn in Romanian-Norwegian mixed study groups, develop projects-based teams, share experiences, skills and professional competencies; and collaborate directly with teachers, researchers, and the world of work. CLASSROOM LABORATORY uses innovative practices of co-teaching and co-learning, allowing Romanian and Norwegian students to meet, communicate and collaborate in real-time, dealing with real-cases of social inclusion of vulnerable groups, in direct dialog with the world of work.
Students practice and develop transversal competencies that increase their employability:
Digital skills: capacity to efficiently use of advanced technology and of digital resources for learning and scientific research;
Personal and social competencies, learning how to learn: teamwork in cross-disciplinary, multicultural and international groups; engagement and responsibility in solving tasks; capacity of respecting deadlines; flexibility and adaptability; solving complex social problems;
Awareness and express cultural identity: tolerance; recognition and reporting with dignity to diversity; community needs oriented.

For 50 Romanian WUT and Norwegian NTNU students:
Course topics: Project management - Hans Martin Thomassen (NTNU); Social problems - Melinda Dincă (WUT); Communication across distance - Håkon Fyhn (NTNU); Transversal competencies - Anca Luștrea (WUT).
Seminar: Training, team building and development of projects in cross-disciplinary and international working groups (WUT+NTNU).
Consultancy from researchers, learning assistants and advisors from WUT and NTNU: Trond Berge, Mariana Crașovan, Jens Røyrvik, Atalia Onițiu, Alexander Berntsen, Karola Kalapati, Geir Tvedt.
Challenges from the world of work: Projects topics are provided directly by employers, HR agencies, public institutions and NGOs which are active in the field of social inclusion and work integration.
Online, using digital resources and advanced technologies for representation (virtual reality) and synchronic communication across distance.
50 hours = 28 lecture hours + 22 cross-disciplinary and international teamwork hours

Competențe transversale formate: Professional competencies:
CP1 Digital skills: - competent to communicate and collaborate; - use of information and data; - use of advanced technologies of representation (of virtual reality), communication and collaboration across distance;
CP2 Personal and social competencies, learning how to learn: - team work in cross-disciplinary and international teams; - capacity of reflection on own learning process; - time management and information management; - understanding structures, institutions and social policies, in European context;
CP3 Awareness and express cultural identity: - understanding and express its own ideas; - assuming the role and belonging, express them in different social and cultural contexts; - cultural understanding of international work relations;
Transversal competencies:
CT1 Capacity to efficiently use of advanced technology of communication and collaboration across distance, of virtual representation and of digital resources for learning and scientific research;
CT2 Teamwork in cross-disciplinary, multicultural and international groups;
CT3 Engagement and responsibility in solving tasks; Capacity of respecting deadlines; Flexibility and adaptability; Solving complex social problems;
CT4 Tolerance; Recognition and reporting with dignity to diversity;
CT5 Community needs oriented.


Prerechizite: - Language: English, intermediate level of oral and written communication;
- Digital skills: average level of proficiency in the use of digital platforms and MS Office;
The teaching and learning activities will be organized in project-based teams of Romanian and Norwegian students, will be held in English, online, using advanced digital technologies of representation (of virtual reality), collaboration and communication across distance.

Număr maxim participanți: 35

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
104.
sem=1
Cultură urbană ( lect. univ. dr. Atalia Onițiu ) Activă
Urbanul este un spațiu viu, care trăiește și se hrănește cu energiile locuitorilor săi. Cultura urbană este produsul conștient, chiar inconștient uneori, al comunității dintr-o localitate urbană. Ea se autodefinește continuu, se maturizează și speră să ajungă la o împlinire a sa. Cursul de „Cultură urbană” are ca obiectiv principal cunoaşterea comunităţii teritoriale urbane sub aspect cultural și interpretarea elementelor care compun cultura oraşului. Studenții vor putea, prin parcurgerea acestui curs, să înțeleagă relaţiile sociale complexe şi modelele culturale existente în cadrul comunităţilor urbane, să înţeleagă concepte şi noţiuni specifice, să analizeze critic cultura propriului oraş și să ajungă la o mai bună acceptare a diversităţii culturale.

Competențe transversale formate: - gândire critică și rezolvare de probleme pe baza unui demers analitic și reflexiv;
- comunicare interculturală și manifestarea unei atitudini pozitive față de diversitatea culturală;
- aplicarea tehnicilor de relaționare în grup, a capacităților empatice de comunicare interpersonală și de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă;
- utilizarea eficientă a surselor informaționale și a resurselor de comunicare și formare profesională în elaborarea unei prezentări științifice.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 75

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
105.
sem=1
Curs despre fericire - curaj, recunoștință, vulnerabilitate ( lect. univ. dr. Carmen Stanciu ) Activă
Disciplina propusă, începând cu anul universitar 2021-2022, are la bază unul dintre domeniile actuale de studiu și cercetare din marile universități ale lumii (The Science of Well Being/ Știința stării de bine), domeniu de studiu prea puțin cunoscut și promovat în România, și atât de necesar pentru orice societate care pune în prim plan starea de bine a populației și echilibrul emoțional al fiecărei persoane în parte. Conceptele de bază ale acestui curs sunt în strânsă legătură cu evoluția personală și profesională. Pornind de la primii ani de viață în care siguranța și iubirea necondiționată sunt condiții necesare copiilor pentru a-și dezvolta un atașament securizant (fiind considerat garantul sănătății mentale pentru tot parcursul vieții), cu șanse majore de a deveni adulți independenți, încrezători, curajoși și fericiți, cursul va îmbina aspectele teoretice cu aplicații practice (exerciții de autoreflecție și autodezvoltare personală). Toate aceste concepte cumulate (siguranță, iubire necondiționată, atașament securizant, independență, curaj, recunoștință, vulnerabilitate etc), la care se adaugă punctul biologic, condițiile de viață și activitățile inițiate în mod voluntar (inclusiv activitățile de voluntariat din perspectiva asistenței sociale), vor fi abordate în cadrul cursului și puse în practică în orele de seminar.
Obiectivele cursului:
- familiarizarea studenților cu conceptele fundamentale din domeniul științei fericirii și însușirea acestora;
- parcurgerea și însușirea principalelor aspecte teoretice privind teoria atașamentului securizant;
- dezvoltarea și exersarea abilităților de autoreflecție și autodezvoltare personală;
- identificarea și valorificarea potențialul personal și profesional.

Competențe transversale formate: - competențe personale și sociale;
- competențe de conștientizare a propriilor valori;
- autonomie în luarea deciziilor;
- respectarea propriei persoane;
- asumarea responsabilității;
- autonomie în rezolvarea sarcinilor;
- capacitatea de învățare activă;
- capacitatea de analiză și de luare a deciziilor în mod responsabil;
- capacitatea de automotivare;
- capacitatea de gestionare a emoțiilor;
- compasiune;
- creativitate;
- curiozitate;
- flexibilitate și adaptabilitate.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 30

106.
sem=2
De ce oamenii buni fac lucruri rele - curs de etică și integritate academică ( conf. univ. dr. Corina Ilin ) Activă
Se spune că etica este precum oxigenul, ne amintim de ea doar atunci când ne lipsește. Alții cred că integritatea nu reprezintă cea mai mare realizare pe care un individ o poate avea în cursul vieţii, ci cea mai dificil de atins. În societatea complexă și diversă în care trăim, observăm cum unii oameni pot acţiona împotriva celorlalți fără a plăti riscul creat, oamenii moderni „pot avea opţiuni pe cheltuiala altora” cum ar spune Nassim Nicholas Taleb. Cursul DE CE OAMENII BUNI FAC LUCRURI RELE oferă o perspectivă restauratoare asupra eticii aplicate, principiilor, valorilor și normelor ce stau la baza comportamentului etic, drepturilor și obligațiilor studenților şi cadrelor didactice, încălcărilor codului etic și sancțiunilor etc. dar mai ales pregăteşte studenţii pentru viitoarea lor carieră oferind o perspectivă realistă privind practicile și dilemele, vulnerabilitățile și provocările profesionale şi problemele etice ale cercetării, publicării şi predării propriei discipline.

Competențe transversale formate: - capacitatea de a filtra informații și de a stabili veridicitatea acestora și de analiză și de a lua decizii în mod responsabil;
- etică și integritate;
- gândire critică asupra funcționării societății democratice.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 120

107.
sem=2
Diversitate și interculturalitate în organizații multinaționale ( conf. univ. dr. Sorin Pribac ) Activă
Obiectivul principal al disciplinei este cunoașterea și utilizarea elementelor teoretice și aplicative fundamentale pentru promovarea activă a valorilor sociale şi individuale (respect, solidaritate, cooperare, echitate, toleranţă, responsabilitate, spirit civic etc.), pentru evitarea formării unor reprezentări eronate a diferenţelor dintre etnii, rase, culturi, genuri, confesiuni, categorii sociale, grupuri profesionale etc. la locul de muncă, într-o organizație/companie multinațională.

Competențe transversale formate: - capacitatea de înțelegere etnică și interculturală;
- toleranță și respect pentru diversitate;
- empatie și comunicare asertivă.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 70

108.
sem=1
Etnografie românească ( lect. univ. dr. Ileana Simona Dabu ) Activă
Disciplina propusă spre studiu pentru studenți pornește de la dorința cultivării respectului pentru creația autentică, a datoriei pentru conservarea și promovarea valorilor tradiționale. Acest curs își propune să urmărească ce s-a petrecut de odinioară până în prezent, pornind de la descrierea elementelor sacre ale unei case până la obiceiuri practicate și transmise din generație în generație.

Competențe transversale formate: - capacitatea de înțelegere etnică și interculturală;
- toleranță și respect pentru diversitate;
- empatie și comunicare asertivă.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 75

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
109.
sem=2
Etnopsihologie - Psihologia românilor ( prof. univ. dr. Alin Gavreliuc ) Activă
Disciplina își propune, într-o perspectivă interdisciplinară, să examineze modul în care s-a articulat identitatea socială românească în perioada modernizării și să exploreze principalele reprezentări despre „sine” și despre „celălalt” pe care corpul social româneasc le-a articulat în ultimele două secole. Obiective:
- parcurgerea principalelor repere teoretice din istoria etnopsihologiei;
- însuşirea conceptelor fundamentale din registrul abordării imagologice;
- identificarea patternurilor valorice și atitudinale transgeneraționale asociate spațiului social românesc în perioada modernizării.
Rezultate așteptate ale învățării:
- capacitatea de a agrega un demers interdisiciplinar;
- capacitatea de a produce o lectură critică asupra dinamicii modernizării românești;
- atitudini active față de tematica identitară.

Competențe transversale formate: - operarea cu un demers de tip interdisciplinar în lectura fenomenului identitar românesc;
- gândire critică și inovativă;
- capacitatea de învățare activă;
- capacitate de înțelegere etnică și interculturală.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
110.
sem=1
Familie, copilărie și parentalitate cu impact ( conf. univ. dr. Patricia Runcan; lect. univ. dr. Remus Runcan ) Activă
Disciplina se adresează tuturor studenților care sunt interesați să se formeze în domeniul familiei (în general) și în domeniul parentalității (în special), pentru a-și putea forma o familie puternică și responsabilă, pentru a avea relații cu impact, semnificative, profunde, corecte și potrivite cu partenerul de viață (în general) și cu copiii din familie (în special), în toate etapele copilăriei și în toate anotimpurile vieții.
Obiectivul general al disciplinei urmărește inițierea și familiarizarea studenților cu privire la conceptele fundamentale din domeniul familiei, copilăriei și parentalității, precum și sensibilizarea și încurajarea studenților de a-și forma familii puternice, responsabile, ancorate în principii și valori creștine, pentru a avea un impact pozitiv și semnificativ în relaționarea cu cei din familie (în general) și cu copiii (în special), prin descrierea și explicarea impactului pe care îl au părinții asupra dezvoltării copilului și adolescentului, care va deveni adultul și părintele de mâine.

Competențe transversale formate: - autonomie și responsabilitate;
- interacțiune socială;
- dezvoltare profesională și personală.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 75

111.
sem=1
Fenomenul rock: O socio-antropologie a nonconformismului și libertății ( conf. univ.dr. Sorin Pribac ) Activă
Rockul și „metalele grele” reprezintă mecanismele care au generat o mișcare culturală ce militează pentru libertatea individului, pentru libertatea exprimării și pentru înlăturarea prejudecăților din societate. Contrastând cu ecourile stereotipe, majoritar negative, care vin dinspre un cotidian marcat de mediocritate și superficialitate, numeroase studii științifice au demonstrat faptul că o mare parte a publicului asociat acestei mișcări (și care nu se conformează normelor sociale, sistemului, șabloanelor ori tendințelor din mainstream), este compus din persoane extrem de dinamice, creative și cu un coeficient de inteligență ridicat. Astfel, principalul obiectiv al cursului îl reprezintă etnografierea fenomenului metal, a comunităților, grupurilor și a principalelor implicații socio-culturale și antropologice ale acestuia.

Competențe transversale formate: - toleranță și respect pentru diversitate;
- empatie și comunicare asertivă;
- solidaritate.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 75

112.
sem=2
Introducere în consiliere: între necesitate și dezvoltare personală (IF+ID) ( conf. univ. dr. Patricia Runcan; dr. Gabriela Povian ) Activă
Disciplina se adresează tuturor studenților care sunt interesați să se formeze în domeniul consilierii (în general) și în domeniul dezvoltării personale (în special), pentru a-și ajuta aproapele atunci când acesta are nevoie de sprijin prin consiliere și de îndrumare.
Obiectivul general al disciplinei urmărește inițierea și familiarizarea studenților cu privire la conceptele fundamentale din domeniul consilierii, dar și sensibilizarea studenților pentru a-și ajuta într-un mod semnificativ și real aproapele, atunci când acesta are nevoie de sprijin prin consiliere.

Competențe transversale formate: - autonomie și responsabilitate;
- interacțiune socială;
- dezvoltare profesională și personală.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 70

113.
sem=2
Justiție environmentală ( conf. univ. dr. Corina Ilin ) Activă
Acest curs îi va familiariza pe studenți cu mișcarea Justiției Environmentale (JE): misiune, filozofie, practici, abordări utilizate de aceastea, realizări trecute, precum și potențialul utilizării sale în viitor. Cursul permite studenților să înțeleagă factorii sociali, culturali și instituționali care stau la baza deciziilor și politicilor de mediu, utilizând studii de caz locale, naționale și internaționale.

Competențe transversale formate: - autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competenţelor profesionale la dinamica contextului social;
- aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
114.
sem=2
Leaning English with Technology / Limba engleză învățată cu ajutorul tehnologiei ( lect. univ. dr. Ramona Bran ) Activă
Learning English with Technology este un curs care încearcă să ofere o altă dimensiune învățării unei limbi străine. Disciplina se adresează tuturor studenților din UVT care doresc să dobândească competențe de comunicare în limba engleză prin intermediul unor noi tehnologii şi aplicaţii specifice mediului digital și/sau online. Cursul are propria platformă virtuală, un spațiu de învățare și management al conținuturilor accesibil doar celor care au ales materia ca disciplină transversală. Aici se regăsesc exerciții practice, link-uri web, precum și recomandări și informații tehnice despre software-uri care pot facilita acumularea și sedimentarea unor cunoştințe de limba engleză.

Competențe transversale formate: - gândire critică și inovativă în cadrul unor experiențe de învățare inedite;
- capacitatea de învățare activă și creativitate,
- creşterea şanselor de angajare prin deprinderea unor cunoştințe de bază de limba engleză, dublate de
capacitatea de a utiliza eficient noile tehnologii informaționale și resurse digitale.


Prerechizite: - nivel A2 de limba engleză și competențe digitale de bază (ex. tehnoredactare, căutare și navigare pe Internet).

Număr maxim participanți: 30

115.
sem=1
Patrimoniul cultural și dezvoltarea durabilă ( lect. univ. dr. Mariana Balaci ) Activă
Patrimoniul cultural sub toate formele sale, material sau imaterial, mobil, ori imobil reprezintă o moștenire a societății omenești. El însumează o multitudine de realizări ale generațiilor trecute care s-au păstrat până în prezent și pe care avem obligația nu doar morală de a o transmite mai departe generațiilor viitoare. Pentru a putea realiza această îndatorire e necesar ca mai întâi să recunoaștem, să cercetăm, să protejăm și să punem în valoare toate aceste elemente care constituie patrimoniul cultural național și chiar internațional.
Patrimoniul cultural reprezintă un atu major de care dispune Europa și este o componentă importantă a proiectului european, contribuind la definirea identității europene. De asemenea, patrimoniul cultural contribuie la îndepărtarea disparităților sociale, facilitează incluziunea socială și participă la viața culturală și socială a unei comunități. Patrimoniul cutural în ansamblul său poate fi privit ca un promotor al diversității și al dialogului intercultural.
Comunitățile locale și societatea în ansamblul ei au o responsabilitate publică pentru protejarea patrimoniului cultural. Tot mai mult în ultimii ani la nivel mondial politicile culturale și patrimoniul cultural sunt teme de interes pentru noi toți.
Dezvoltarea durabilă, asemeni patrimoniului cultural, sunt elemente de responsabilitate publică, putând deveni un ajutor reciproc. Patrimoniul cultural poate fi privit ca o sursă inepuizabilă de beneficii pentru comunitate, iar prin politicile care susțin dezvoltarea durabilă a unei zone geografice ori a unei comunități se poate găsi cea mai bună metodă de valorificare a patrimoniului.

Competențe transversale formate: - dezvoltarea capacității de muncă în echipă;
- dezvoltarea capacității de a elabora o prezentare științifică pe o temă de interes;
- dezvoltarea capacității de analiză interdisciplinară;
- aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup a capacităţilor empatice de comunicare interpersonală şi de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 75

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
116.
sem=2
Sănătatea ocupațională în era tehnologică ( prof. univ. dr. Delia Vîrgă ) Activă
Conținutul disciplinei răspunde ariilor tematice științifice abordate pe plan național și internațional la acest nivel de studii, constituind premise pentru devoltarea competențelor profesionale și transversale ale studenților, care să le permită protecția sănătății la locul de muncă, evitarea îmbolnăvirilor și promovarea stării de bine în mediul organizațional.

Competențe transversale formate: - cunoașterea principiilor, conceptelor, metodelor şi tehnicilor de prevenire și gestionare a situațiilor problematice din domeniul sănătății ocupaționale, atât în ceea ce privește propria persoană, cât și potențialii beneficiari ai serviciilor în furnizarea cărora este implicat;
- utilizarea unor aplicații şi tehnologii Internet pentru consolidarea cunoştințelor de sănătate ocupațională.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 35

117.
sem=2
Socio-antropologia religiilor ( lect. univ. dr. Atalia Onițiu ) Activă
Socio-antropologia religiilor își propune să dezvolte competențe transversale, folosind un context de învățare specific sociologiei și antropologiei religiilor, marcat de analiza și înțelegerea mişcărilor și fenomenelor religioase contemporane, prin abordarea religiei ca fapt social. Folosind o abordare din perspectiva PBL (project-based learning), studenții vor avea oportunitatea de a identifica, analiza și soluționa probleme de natură religioasă la nivel comunitar, de a interpreta fenomene și probleme de natură religioasă prin aplicarea cunoștințelor fundamentale din domeniul sociologiei și antropologiei religiilor, dar și de a elabora un proiect cultural pentru soluționarea unor probleme de natură religioasă.

Competențe transversale formate: - gândire critică și rezolvare de probleme pe baza unui demers analitic și reflexiv;
- comunicare interculturală și manifestarea unei atitudini pozitive față de diversitatea culturală;
- utilizarea eficientă a surselor informaționale și a resurselor de comunicare și formare profesională în elaborarea unei prezentări științifice.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
118.
sem=2
Socio-antropologia satului banățean ( lect. univ. dr. Mariana Balaci ) Activă
Disciplina propusă spre studiu studenților pornește de la o bună cunoaștere a realităților sociale și economice ale satului bănățean. De asemenea, pentru a putea înțelege cât mai bine stadiul actual al dezvoltării mediului rural este important să cunoaștem trecutul istoric al Banatului, al populațiilor de diferite etnii care conlocuiesc aici de sute de ani. Aceste aspecte care definesc o radiografie a trecutului spațiului bănățean sunt importante pentru a realiza o fotografie a satului actual bănățean. Sunt de urmărit elementele sociale, juridice, economice, culturale și religioase ale oamenilor care locuiesc în spațiul rural bănățean și de a urmări procesele și contextele social-identitare, asa cum sunt ele conturate în prezent în satele din Banat. Acest curs își propune să urmărească din perspective multidisciplinare realitățile trecute și actuale din satele bănățene.

Competențe transversale formate: - dezvoltarea capacității de muncă în echipă;
- dezvoltarea capacității de a elabora o prezentare științifică pe o temă de interes;
- dezvoltarea capacității de analiză interdisciplinară;
- aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup a capacităţilor empatice de comunicare interpersonală şi de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
119.
sem=2
Sport și societate ( conf. univ. dr. Marius Vasiluță-Șrefănescu ) Activă
Cursul se adreseaza în special studenților de la Facultatea de Educație Fizică și Sport, dar și studenților de la alte specializări, urmărind aspecte care vizează interacțiunea dintre indivizi, interacțiunea în cadrul grupurilor în relație cu instituțiile și rețelele sociale în domeniul specific al practicanților sportului. De asemenea, cursul pune accent pe latura aplicativă a sociologiei sportului, care poate avea ca obiect dar nu se limitează la studiul echipelor, practicanților sportului, al antrenorilor și relațiilor dintre acești actori și instituțiile sportului, cât și cu instituții din afara domeniului, incluzând structurile administrative, guvernamentale, sistemul educațional, de sănătate și economic.

Competențe transversale formate: - dezvoltarea capacității de muncă în echipă;
- dezvoltarea capacității de analiză interdisciplinară;
- solidaritate;
- capacitatea de a vorbi în public.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
120.
sem=1
Wellbeing la locul de muncă ( lect. univ. dr. Ioana Dârjan ) Activă
Cursul își propune dezvoltarea abilităților de analiză a stării de bine la locul de muncă, dar și dezvoltarea personală prin aplicații specifice.

Competențe transversale formate: - competențe de analiză și argumentare critică a literaturii de specialitate care abordează tema stării de bine la locul de muncă;
- dezvoltarea unei atitudini pozitive cu privire la necesitatea dezvoltării personale și profesionale pe tot parcursul vieții.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 75

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
DCT oferite de Facultatea de știinţe Politice, Filosofie și știinţe ale Comunicării
Nr. crt. Semestru Disciplina oferită Stare disciplină
121.
sem=2
Analiza conflictelor internaționale ( conf. univ. dr. Emanuel Copilaș ) Activă
Disciplina urmărește: însuşirea principalelor concepte, modele şi orientări promovate în funcție de diferitele nivele de analiză și perspective teoretice utilizate în cadrul analizei conflictelor internaționale; consolidarea cunoștințelor studenților referitor la principalele surse, metode de prevenire și de soluționare a conflictelor internaționale.

Competențe transversale formate: - identificarea principalelor zone de conflict internațional și a mizelor actorilor locali, regionali și globali în cadrul acestora;
- interpretarea adecvată, contextualizată și cât mai obiectivă posibil a relației dintre interesele politice și economice ale statelor și ale celorlalți actori de pe scena globală (corporații, ONG-uri, rețele teroriste) și conflictele internaționale, potențiale sau manifestate.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
122.
sem=1
Antrenamentul abilităților de gândire critică ( prof. univ. dr. Gheorghe Clitan ) Activă
Cursul urmărește antrenarea abilităţilor de gândire critică (logico-argumentative, comprehensiv, analitic) prin exerciții speciale, prin modelarea și simularea unor situații problematice din viața reală, prin rezolvarea de probleme specifice și prin soluționarea de itemi din testul LSAT.

Competențe transversale formate: - angajarea în sarcină;
- autonomie în rezolvarea sarcinilor;
- capacitatea de învățare activă;
- capacitatea de analiză și de luare a deciziilor în mod responsabil;
- capacitatea de analiză și sinteză;
- procesarea și rezolvarea informațiilor complexe;
- gândire critică asupra funcționării societății democratice.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 75

123.
sem=1
Cetățenie digitală ( lect. univ. dr. Laura Malița ) Activă
Disciplina urmărește familiarizarea cursanților cu conceptul de cetățenie digitală, cu drepturile și responsabilitățile asociate cetățeniei digitale, precum și cu riscurile aferente unei utilizări necorespunzătoare.

Competențe transversale formate: - rezolvarea în mod realist - cu argumentare atât teoretică, cât şi practică a unor situaţii profesionale uzuale, în vederea soluţionării eficiente şi deontologice a acestora;
- aplicarea tehnicilor de muncă eficientă într-o echipă multidisciplinară, cu îndeplinirea anumitor sarcini pe paliere ierarhice;
- autoevaluarea nevoii de formare profesională, în scopul inserţiei şi a adaptării la cerinţele pieţei muncii.


Prerechizite: - competențe digitale de bază;
- o parte dintre resursele bibliografice de analizat sunt disponibile doar în limba engleză;
- se recomandă cunoașterea limbii engleze la un nivel intermediar (B1/B2).

Număr maxim participanți: 30

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
124.
sem=1
Consiliere filosofică și etică ( prof. univ. dr. Florin Lobonț ) Activă
Identificarea şi aplicarea adecvată a fundamentelor teoretice şi istorice ale filosofiei ca mod de viață și ca instrument de ajutor în soluționarea problemelor etico-filosofice practice, de zi cu zi, ale clienților individuali, grupurilor și organizațiilor: presupoziţii, principii, valori, etici, modalităţi de gândire şi practici.
Rezultate ale învățării: producerea/proiectarea şi comunicarea de idei menite a contribui la soluționarea problemelor curente cu substrat filosofic ale oamenilor, capacitatea de a argumenta corect și de a sesiza erorile de argumentare.

Competențe transversale formate: - abordarea în mod realist şi prin argumentare atât teoretică, cât şi practică a unor situaţii-problemă (dileme, conflicte, crize) de consiliere filosofică și etică cu grad mic și mediu de dificultate în vederea soluţionării lor eficiente;
- capacitatea de problematizare, în termeni etico-filosofici, a temelor analizate;
- formarea de abilități minime de gândire gritică, creativă și colaborativă necesare soluționării de probleme etice și filosofice cu dificultate mică și medie întâlnite în viața de zi cu zi.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 75

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
125.
sem=1
Coroana Română. Istorie și contemporaneitate ( lect. univ. dr. Alexandru Jădăneanț ) Activă
Cursul își propune să facă o introducere în instituția Coroanei Române, atât din perspectivă istorică, cât și din cea a contemporaneității.

Competențe transversale formate: - aprofundarea cunoştinţelor privind Coroana Română, istoricul Casei Regale;
- abordarea teoretică şi practică a problematicii legate de organizarea şi funcţionarea instituției Coroanei Române;
- valorificarea particularităţilor oferite de cunoașterea elementelor definitorii pentru instituția Coroanei Române;


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 75

126.
sem=1
Cultura informației: tehnici de căutare și organizare a resurselor informaționale electronice și tradiționale ( lect. univ. dr. Maria Micle ) Activă
Cercetare documentară: formarea unor competețe de căutare a informației în baze de date bibliografice (Anelis+, Google Academic, ResearchGate), cataloage electronice; fundamentarea unor practici de selectare și evaluare critică a informațiilor; organizarea și prelucrarea corectă a referințelor bibliografice pentru resurselele print și electronice, după standarde internaționale de citare (ISO 690, APA, MLA, Vancouver); evitarea plagiatului; folosirea unor instrumente digitale, precum: Turnitin, Mendeley și EndNote.

Competențe transversale formate: - alfabetizare informațională și media;
- etică și integritate academică;
- competențe digitale;
- competențe personale, sociale și de a învăța să înveți;
- curiozitate;
- flexibilitate;
- competențe de conștientizare și exprimare culturală.


Prerechizite: - competențe generale de redactare în Microsoft Word;
- navigare internet;
- căutare simplă în baze de date bibliografice.

Număr maxim participanți: 30

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
127.
sem=1
Dealers of hope: influencerii, mesagerii şi reţelele ( lect. asoc. dr. Mircea Mitruțiu ) Activă
Cursul își propune dezvoltarea unui set complex de competențe transversale asociate comunicării politice, civice și electorale și înțelegerii procesului democratic participativ prin familiarizarea studenților cu conceptele de:
- atribute ale brandului personal al liderului politic și civic;
- marketing viral prin rețele social media;
- formarea și cultivarea unei audiențe țintă;
- formularea persuasivă a discursului, mesajelor și chemării la acțiune;
- mixul de media PESO.

Competențe transversale formate: - competențe civice și sociale;
- capacități de negociere și poziționare în dezbaterea publică de idei;
- orientarea spre nevoile comunității - participarea activă și responsabilă a cetățenilor în comunitatea locală;
- gândire critică asupra funcționării societății democratice;
- dezvoltarea gândirii critice și capacității de problematizare.


Prerechizite: - cultură generală;
- comunicare scrisă și orală în limba română;
- competențe informatice de bază de documentare și lectură online.

Număr maxim participanți: 30

128.
sem=2
Despre bunele maniere în societatea contemporană ( lect. univ. dr. Alexandru Jădăneanț ) Activă
Cursul va ghida studentul în normativele codului bunelor maniere.

Competențe transversale formate: - aprofundarea cunoştinţelor privind bunele maniere;
- abordarea teoretică și practică a codului bunelor maniere în era contemporană.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 70

129.
sem=2
Fake news & contents ( lect. univ. dr. Laura Malița ) Activă
Familiarizarea cursanților cu conceptul de conținut online, social media, responsabilitate, intimitate, securitate și manipulare și distorsionare a datelor online, cu contextul național și internațional pentru scopurile menționate: accesul la conținutul online, tipuri de date, utilizatori, aplicații și conținuturi online.

Competențe transversale formate: - rezolvarea în mod realist
- cu argumentare atât teoretică, cât şi practică a unor situaţii profesionale uzuale, în vederea soluţionării eficiente şi deontologice a acestora;
- aplicarea tehnicilor de muncă eficientă într-o echipă multidisciplinară, cu îndeplinirea anumitor sarcini pe paliere ierarhice;
- autoevaluarea nevoii de formare profesională, în scopul inserţiei şi a adaptării la cerinţele pieţei muncii.


Prerechizite: - competențe digitale de bază;
- deoarece o parte dintre resursele bibliografice de analizat sunt disponibile doar în limba engleză
- se recomandă cunoașterea limbii engleze la un nivel intermediar (B1/B2).

Număr maxim participanți: 30

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
130.
sem=2
Filosofia fizicii: Aristotel ( conf. univ. dr. Claudiu Mesaroș ) Activă
Este un curs introductiv care își propune să prezinte conceptele fundamentale ale filosofiei fizicii la Aristotel: conceptele de physis, mișcare, loc natural, timp și temporalitate. Textul fundamental care va sta la baza discuției este Fizica lui Aristotel.

Competențe transversale formate: - abilități de lectură analitică a unui text,
- cunoștințe generale de istoria culturii europene.


Prerechizite: Nu este cazul

Număr maxim participanți: 80

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
131.
sem=1
Filosofia minții ( lect. univ. dr. Octavian Repolschi ) Activă
Cursul își propune să discute problema relației minte-corp în gândirea filosofică contemporană, încercând să ofere câteva răspunsuri la întrebări precum: „Ce este mintea?”, „Cum se raportează mintea la restul realității?”, „Este creierul un computer?”, „Cum pot gândurile noastre să fie despre alte lucruri?”. În acest context teoretic se urmărește dezvoltarea spiritului critic și al abilităților argumentative ale studentilor.

Competențe transversale formate: - capacitatea de a filtra informații și de a stabili veridicitatea acestora;
- capacitatea de analiză și sinteză;
- creativitate;
- curiozitate;
- gândire critică și inovativă;
- etică și integritate;
- rezolvarea de probleme complexe;
- persuasiune;
- toleranță și respect pentru diversitate;
- procesarea informațiilor complexe.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 30

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
132.
sem=2
Filosofia sexualității și mariajului ( conf. univ. dr. Claudiu Mesaroș ) Activă
Cursul explorează câteva direcții de problematizare filosofică asupra sexualității și mariajului. Se vor examina atât fundamentele teoretice ale problemei (distincțiile clasice între eros, philia și agape, problema diferenței specifice sau trăsăturilor necesare ale iubirii, probleme ca durabilitatea, emoția, moralitatea, restricțiile, fanteziile și perversiunea, obiectificarea sexuală, problema virtuților și viciilor), dar și chestiuni aplicate pe care filosofii le analizează în tratatele de etică, morală, antropologie filosofică: sexul ocazional, adulterul, sexul virtual și la distanță, monogamia și poligamia și alte controverse actuale. În cadrul seminarului studenții vor desfășura două tipuri de activități: dezbaterea pornind de la texte filosofice, respectiv o activitate practică de organizare a unei dezbateri publice pe teme de sexualitate și mariaj.

Competențe transversale formate: - abilități de lectură analitică a unui text;
- cunoștințe generale de istoria culturii europene.


Prerechizite: Nu este cazul

Număr maxim participanți: 80

133.
sem=2
Filosofia spațiului și timpului ( lect. univ. dr. Octavian Repolschi ) Activă
Cursul își propune să prezinte principalele perspective asupra spațiului și timpului în gândirea filosofică și științifică contemporană, încercând să răspundă la întrebări precum: „Ce este spațiul?”, „Ce este timpul?”, „Este timpul o iluzie?”, „Care este legătura între timp și conștiința umană?”, „Este posibilă călătoria în timp?”. Se urmărește, de asemenea, dezvoltarea spiritului critic, prin compararea diferitelor concepții filosofice și științifice despre spațiu și timp și prin analiza argumentelor oferite de acestea.

Competențe transversale formate: - capacitatea de a filtra informații și de a stabili veridicitatea acestora;
- capacitatea de analiză și sinteză;
- creativitate;
- curiozitate;
- gândire critică și inovativă;
- etică și integritate;
- rezolvarea de probleme complexe;
- persuasiune;
- toleranță și respect pentru diversitate;
- procesarea informațiilor complexe.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 30

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
134.
sem=2
Filosofia științei ( lect. univ. dr. Octavian Repolschi ) Activă
Cursul își propune să prezinte o perspectivă contemporană asupra naturii gândirii științifice, încercând să propună câteva răspunsuri la întrebări precum: „Ce este știința?”, „Care este legătura dintre teorie și observație?”, „Ce este o lege științifică?”, „Ce este explicația științifică?”, „Care este relația științei cu realitatea?”, „Există progres în știință?” etc. Se urmărește, de asemenea, dezvoltarea spiritului critic prin compararea diferitelor concepții filosofice din filosofia științei și analiza argumentelor propuse.

Competențe transversale formate: - capacitatea de a filtra informații și de a stabili veridicitatea acestora;
- capacitatea de analiză și sinteză;
- creativitate;
- curiozitate;
- gândire critică și inovativă;
-etică și integritate;
- rezolvarea de probleme complexe;
- persuasiune;
- toleranță și respect pentru diversitate;
- procesarea informațiilor complexe.


Prerechizite: Nu este cazul

Număr maxim participanți: 30

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
135.
sem=1
Geopolitică și geostrategie ( conf. univ. dr. Emanuel Copilaș ) Activă
Disciplina urmărește: însuşirea principalelor concepte, modele şi orientări promovate de şcolile de gândire geopolitică; consolidarea la studenţi a cunoştintelor fundamentale privind dimensiunea spaţială a relaţiilor de putere; cunoaşterea şi înţelegerea poziţiei geopoliticii româneşti în discursul geopolitic global.

Competențe transversale formate: - racordarea cunoştinţelor comune la cunoaşterea ştiinţifică a proceselor economice şi sociale cu valenţe geopolitice şi geostrategice a zonelor de mare interes politic;
- interpretarea corectă şi nuanţată a relaţiilor dintre structurile spaţiale şi decizia politică;
- explicarea contextuală, logică şi argumentată a comportamentelor actorilor politici cu rol major în configurarea lumii, de la nivel local până la nivel global.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 75

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
136.
sem=2
Ideologii și regimuri politice nedemocratice ( conf. univ. dr. Emanuel Copilaș ) Activă
Acest curs urmărește: însuşirea principalelor concepte și interpretări utilizate în cadrul disciplinei Ideologii și regimuri politice nedemocratice (tiranie, dictatură, autoritarism, totalitarism, populism, fundamentalism religios); consolidarea la studenţi a cunoştintelor fundamentale privind dinamica regimurilor politice europene şi nu numai prin prisma ideologiilor nedemocratice; cunoaşterea şi înţelegerea mizelor politice, sociale şi economice care contribuie la consolidarea, respectiv la erodarea sau schimbarea regimurilor politice.

Competențe transversale formate: - racordarea cunoştinţelor comune la cunoaşterea nuanțată și plasată în context internaţional a tipurilor de ideologii și regimuri politice nedemocratice care au existat sau încă există pe mapamond;
- formarea abilităţilor de analiză şi interpretare a unor situaţii situații cheie petrecute în istoria politică recentă, situaţii care reverberează, sub o formă sau alta, până în prezent;
- exersarea competenţelor de soluţionare a unor situaţii problematice de factură ideologică și istorică.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 70

137.
sem=1
Instituții politice ( lect. univ. dr. Alexandru Jădăneanț ) Activă
Cursul își propune să radiografieze instituțiile politice din România, arhitectura acestora și procesele de comunicare dintre acestea.

Competențe transversale formate: - aprofundarea cunoştinţelor privind evoluţia instituţiilor politice în spaţiul european (cu accent pe cercetarea unor studii de caz din Europa Centrală şi Răsăriteană);
- abordarea teoretică şi practică a problematicii legate de organizarea şi funcţionarea instituţiilor politice din România.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 75

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
138.
sem=2
Interpretări filosofico-istorice ale Holocaustului ( prof. univ. dr. Florin Lobonț ) Activă
Cursul își propune identificarea și interpretarea adecvată a surselor istorice ale Holocaustului, evidenţierea cauzelor, motivațiilor cultural-ideologice şi a semnificaţiilor acţiunilor acestui complex de fenomene extreme. Se vor analiza cele mai semnificative reflectări ale acestuia la nivelul experienţei şi condiției umane.
O altă activitate constă în analiza filosofică a consecințelor și semnificațiilor Holocaustului la nivel cultural, politic și ideologic în perioada postbelică prin analiza unor opere diverse (de la filosofia postmodernă, la literatură, istoriografie, artă și cinematografie).

Competențe transversale formate: - capacitatea de a analiza critic curentele filosofice și a elementelor cultural-estetice determinate sau influențate de Holocaust;
- capacitatea de a distinge literatura filosofică și istorică bazate pe fapte și experiențe istorice reale de literatura pseudoștiințifică negaționistă sau subsumată unor agende politice, antisemite sau naționaliste;
- identificarea reapariției în prezent a elementelor cultural-ideologice și de discurs istoriografic sau politic care au contribuit la apariția și desfășurarea Holocaustului.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 70

139.
sem=1
Introducere în filosofie ( lect. univ. dr. Octavian Repolschi ) Activă
Cursul își propune să ofere câteva răspunsuri din perspectiva gândirii contemporane la unele întrebări filosofice: „Ce este binele?”, „Suntem cu adevărat liberi?”, „Ce înțelegem prin adevăr, realitate, raționalitate și cunoaștere?”, „Putem ști cu adevărat ce se întâmplă în mintea unei alte persoane?”. De asemenea, se urmărește dezvoltarea spiritului critic prin compararea diferitelor concepții filosofice și prin analiza argumentelor propuse de acestea.

Competențe transversale formate: - capacitatea de a filtra informații și de a stabili veridicitatea acestora;
- capacitatea de analiză și sinteză;
- creativitate; - curiozitate;
- gândire critică și inovativă;
- etică și integritate;
-rezolvarea de probleme complexe;
- persuasiune;
- toleranță și respect pentru diversitate;
- procesarea informațiilor complexe.


Prerechizite: Nu este cazul

Număr maxim participanți: 30

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
140.
sem=2
Introducere în protocol și etichete diplomatice ( lect. univ. dr. Alexandru Jădăneanț ) Activă
Cursul își propune să introducă studentul în problematica protocolului diplomatic, fiind evidențiate și chestiuni de etichetă.

Competențe transversale formate: - aprofundarea cunoştinţelor privind evoluţia normelor de protocol și etichetă;
- abordarea teoretică şi practică a problematicii legate de organizarea şi funcţionarea protocolului de stat și a altor norme de etichetă.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 70

141.
sem=2
Introducere în Social Media ( lect. univ. dr. Oana Barbu-Kleitsch ) Activă
Cursul introductiv urmărește familiarizare studenților cu managementul diferitelor platforme de social media, cu accent pe Facebook. Explorează specificul rețelelor de socializare, particularități ale promovării online prin intermedul lor precum și targetarea publicului țintă.
Scopul cursului este acela de a face studenții capabili să creeeze conținuturi de interes pentru publicuri specifice în social media, să creeze buzz marketing în jurul unui conținut original, să aducă și să monitorizeze trafic targetat pe o anumită rețea de socializare.

Competențe transversale formate: - alfabetizare informațională și media;
- angajarea în sarcină;
- asumarea responsabilității;
- autonomie în rezolvarea sarcinilor;
- capacitatea de învățare activă;
- capacitatea de analiză și de luare a deciziilor în mod responsabil;
- capacitatea de analiză și sinteză;
- procesarea și rezolvarea informațiilor complexe;
- capacitatea de a utiliza eficient tehnologia și resursele digitale;
- lucrul în echipă;
- managementul echipelor;
- capacitate de înțelegere etnică și interculturală;
- gândire critică asupra funcționării societății democratice;
- etică și integritate.


Prerechizite: - cunoașterea utilizării calculatorului;
- cunoașterea minimală a funcționării rețelelor de socializare și a Internetului.
- preexistența unui cont pe rețeaua de socializare Facebook;

Număr maxim participanți: 25

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
142.
sem=1
Introducere în știința rețelelor ( lect. univ. dr. Silvia Fierăscu ) Activă
De ce știința rețelelor?
Pentru că putem înțelege mai bine cum funcționează sistemele sociale complexe. Indivizii, conceptele, comunitățile, organizațiile, țările, interacționează dinamic și în interdependență iar comportamentele și structurile formale și informale create au impact asupra oportunităților, succesului sau longevității acestora.

Competențe transversale formate: Activitățile de înțelegere a literaturii de specialitate constă în citirea și evaluarea lucrărilor publicate pe teme legate de știința rețelelor.
Exercițiile sunt menite să ajute studenții la:
- rezumarea principalelor argumente, găsirea punctelor cheie slabe și puternice, evaluarea metodelor și interpretarea rezultatelor;
- dezvoltarea abilităților de gândire critică și argumentare;
- dezvoltea abilității de a citi și evalua calitatea generală a lucrărilor publicate în domeniul științei rețelelor, cu aplicații în științele comunicării, sociologie, științe politice și economie.
Analiza și aplicarea conceptelor constă în analiza datelor de rețea și interpretarea rezultatelor.
Foloirea software-ului de analiză statistică și exercițiile practice sunt menite să ajute studenții să:
- învețe cum să colecteze și să obțină date de rețea;
- gestionze, transforme și să proiecteze date de rețea;
- analizeze statistic caracteristicile rețelei și să construiască ipoteze;
- vizualizeze structura rețelei și actori cheie.


Prerechizite: https://sites.google.com/e-uvt.ro/silviafierascu/teaching/%C8%99tiin%C8%9Ba-re%C8%9Belelor?authuser=2

Număr maxim participanți: 30

143.
sem=2
Monarhia constituțională: coordonate europene și particularități românești ( prof. univ. dr. Vasile Docea ) Activă
Obiectivul cursului constă în cunoașterea aprofundată a sistemului politic și a regimului politic din România în perioada monarhiei constituționale (1866-1947). Perspectiva adoptată este una comparativă, constând în raportarea caracteristicilor monarhiei constituționale din România la tendințele europene din epocă. Cursul își propune să prezinte teme precum: rolul politic și cultural al monarhilor și familiei regale, legăturile dintre casa regală și mediul politic, particularitățile locale ale sistemului politic, tipologia monarhiilor constituționale europene, cu accent pe monarhiile „de import” balcanice, rolul monarhilor în procesul de modernizare și democratizare etc.

Competențe transversale formate: - recunoașterea formelor de guvernare și a particularităților acestora și capacitatea de a le descrie și caracteriza;
- orientarea facilă în bibliografia de specialitate;
- operarea cu termeni și concepte specifice domeniului;
- dobândirea de cunoștințe legate de istoria și cultura Europei;
- gestionarea informaţiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context;
- aplicarea tehnicilor de muncă eficientă într-o echipă multidisciplinară.


Prerechizite: Nu este cazul

Număr maxim participanți: 70

144.
sem=1
Politici comparate ( conf. univ. dr. Emanuel Copilaș ) Activă
Disciplina urmărește: însuşirea principalelor concepte și interpretări utilizate în cadrul politicilor comparate (majoritarism, pluralism, proporţionalism, civism, schimbare politică); consolidarea la studenţi a cunoştintelor fundamentale privind dinamica regimurilor politice europene şi nu numai prin prisma abordării comparative; cunoaşterea şi înţelegerea mizelor politice, sociale şi economice care contribuie la consolidarea, respectiv la erodarea sau schimbarea regimurilor politice.

Competențe transversale formate: - racordarea cunoştinţelor comune la cunoaşterea nuanțată și plasată în context internaţional a tipurilor de regimuri politice şi sisteme electorale existente pe mapamond;
-formarea abilităţilor de analiză şi interpretare a unor situații cheie petrecute în istoria politică recentă a Uniunii Europene şi nu numai, situaţii care reverberează, sub o formă sau alta, până în prezent;
-exersarea competenţelor de soluţionare a unor situaţii problematice de factură ideologică și istorică.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 75

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
145.
sem=1
Politici publice naționale și internaționale ( conf. univ. dr. Emanuel Copilaș ) Activă
Disciplina urmărește: identificarea și însușirea de către studenți a principalelor concepte utilizate de către politicile publice - agendă, proces, expertiză, participare, colaborare, monitorizare, implementare, evaluare; înțelegerea complexității și a poziționărilor/intereselor diferitelor tipuri de actori care sunt implicați în elaborarea și implementarea unei politici publice; hașurarea politicilor publice ca un domeniu politic, administrativ și științific intermediar, aflat între puterea politică, locală, regională, națională - și societate, ca un loc al întâlnirii și negocierii prin excelență dintre societatea civilă și autorități.

Competențe transversale formate: - înțelegerea expertizei și a tehnocrației ca parte atât a soluției pentru dezvoltarea societății prin intermediul politicilor publice, cât și a problemei, atunci când expertiza este decuplată progresiv de cetățeni și de revendicările acestora, căpătând astfel nuanțe nedemocratice;
- punerea pe tapet a unor teme internaționale de politică publică relativ exotice în context românesc: mamele surogat, creditele studențești, sinuciderea asistată, utilizarea dronelor în războiul contra terorismului global, clonarea și îmbunătățirea umană, închisorile private.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 75

146.
sem=1
Revoluția de la Timișoara din 1989 ( lect. univ. dr. Vasile Szabo ) Activă
Cursul Revoluția de la Timișoara din 1989 are ca prim scop informarea studenților și a publicului larg cu privire la cele mai importante evenimente petrecute la Timișoara în perioada decembrie 1989-1990. Cel de al doilea scop este de a oferi un cadru de dezbatere pentru diversele aspecte controversate ale Revoluției din 1989 de la Timișoara. Cursul pune în lumină figurile importante ale mișcării pentru libertate și democrație, eroi, participanți cu merite deosebite, dar și figurile cu putere de decizie din cadrul sistemului comunist totalitar implicate în încercarea de înăbușire a mișcării revoluționare.

Competențe transversale formate: - acumularea unor cunoștințe privind Revoluția de la Timișoara din 1989 și fixarea rolului acesteia în evoluția ulterioară a societății românești în context european.


Prerechizite: Nu este cazul.

Număr maxim participanți: 80

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
147.
sem=2
Testarea abilităților de gândire critică ( prof. univ. dr. Gheorghe Clitan ) Activă
Cursul urmărește evaluarea abilităților de gândire critcă (logico-argumentativă, comprehensivă, analitică) prin testare și alte instrumente, metode și proceduri specifice gândirii critice, aplicabile atât în situații din viața obișnuită, cât și în anumite domenii profesionale.

Competențe transversale formate: - angajarea în sarcină;
- autonomie în rezolvarea sarcinilor;
- capacitatea de învățare activă;
- capacitatea de analiză și de luare a deciziilor în mod responsabil;
- capacitatea de analiză și sinteză;
- procesarea și rezolvarea informațiilor complexe;
- gândire critică asupra funcționării societății democratice.


Prerechizite: Nu este cazul

Număr maxim participanți: 70

148.
sem=1
Transmedia Storytelling - arta de a spune povești într-o lume digitală ( lect. univ. dr. Oana Barbu-Kleitsch ) Activă
Cursul explorează două concepte centrale ale lumii tehnologizate în care trăim. Pe de-o parte conceptul de storytelling ca tehnică folosită în strategia de comunicare a informațiilor, ideilor și valorilor sociale, iar pe de altă parte conceptul de transmedia ce scoate în evidență varietatea platformelor destinate comunicării pe care le avem astăzi precum și utilizarea lor integrată. Transmedia Storytelling reprezintă, așadar, tehnica de a spune o singură poveste pe mai multe platforme folosind tehnologii digitale actuale. Cursul are în vedere ințelegerea, analiza dar și crearea de produse multimedia care își comunică narațiunea printr-o multitudine de canale media integrate.

Competențe transversale formate: - alfabetizare informațională și media;
- angajarea în sarcină;
- asumarea responsabilității;
- autonomie în rezolvarea sarcinilor;
- capacitatea de învățare activă;
- capacitatea de analiză și de luare a deciziilor în mod responsabil;
- capacitatea de analiză și sinteză;
- procesarea și rezolvarea informațiilor complexe.
- capacitatea de a utiliza eficient tehnologia și resursele digitale;
- lucrul în echipă;
- managementul echipelor;
- capacitate de înțelegere etnică și interculturală;
- gândire critică asupra funcționării societății democratice;
- etică și integritate.


Prerechizite: - cunoasterea utilizării calculatorului;
- cunoașterea minimală a funcționării rețelelor de socializare și a Internetului;
- cunoștințe minime de limba engleză.

Număr maxim participanți: 25

149.
sem=1
Utilizarea bibliotecii universitare ( prof. univ. dr. Vasile Docea ) Activă
Obiectivul general al disciplinei îl constituie înțelegerea corectă și deplină a tuturor serviciilor oferite utilizatorilor de către bibliotecile universitare, în particular de Biblioteca Centrală Universitară. Pentru a atinge acest scop, cursanții sunt familiarizați cu structura bibliotecii, cu tipurile de serviciii oferite (spații de lectură, împrumut, bibliografii, acces la literatură științifică în format electronic etc.), atât prin expuneri teoretice, cât mai ales prin aplicații practice. De asemenea, cursul conține metode și proceduri de utilizare corectă și eficientă a informațiilor oferite de bibliotecă, dar și elemente de etică a utiizării acesteia.

Competențe transversale formate: - selectarea calitativă a informațiilor accesibile online;
- utilizarea eficientă a tuturor serviciilor oferite de o bibliotecă, în general, de Biblioteca Centrală Universitară, în special;
- operarea cu termeni și concepte specifice;
- utilizarea platformelor electronice, cu acces online, conținând literatură științifică;
- cetățenie digitală; - gestionarea informaţiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context; - aplicarea tehnicilor de muncă eficientă într-o echipă multidisciplinară;
- autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională.


Prerechizite: Nu este cazul

Număr maxim participanți: 75

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate