name="Consultare lista discipline"
Vizualizare
Semestru
Facultate
DCT oferite de Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Nr. crt. Semestru Disciplina oferită Stare disciplină
1.
sem=1
Competenţe didactice şi manageriale ( Conf.univ.dr. Maria Niculescu ) Activă
Cursul şi seminarul vizează familiarizarea studenţilor din anul al II-lea şi al III-lea de licenţă cu problemele fundamentale în materie de competenţe, formarea şi dezvoltarea competenţelor didactice şi manageriale, dezvoltarea cooperării/colaborării, a lucrului în echipă, a relaţiei de tip câştig-câştig ca principii de bază ale unui leadership organizaţional.
• competențe de comunicare și relaționare
• competențe de self management
• competențe de negociere
• competențe de leadership și lucru în echipă
• competențe de organizare
• competențe de colaborare/cooperare
• competențe de mediere/moderare
• competențe de facilitare a procesului de predare-învățare-evaluare
• competențe de proiectare/management de proiect

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 140

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
2.
sem=1
Istoria vieții private ( Lect.univ.dr. Hurduzeu Nicolae ) Activă
• Cunoaşterea aspectelor legate de viața privată în diferite epoci
- Identificarea aportului fiecărei civilizaţii la evoluţia umanităţii
- Regăsirea informaţiei despre istoria vieții private.
- Analiza critică a izvoarelor istorice şi a abordărilor istoriografice specifice unei perioade (epoci) sau probleme istorice.
- Corelarea evenimentelor sau a principalelor aspecte ale unei perioade (epoci) sau probleme istorice şi interpretarea lor.
- Descrierea unei epoci/ eveniment istoric, utilizând cunoştinţe de complexitate medie în domeniu.
- Identificarea limitelor existente în analiza informaţiilor despre o anumită epocă (perioadă) istorică, determinarea cauzelor acestor limite,
- Identificarea principalelor izvoare istorice şi abordări istoriografice specifice unei epoci istorice
- Prezentarea orală şi scrisă, în limba programului de studii a cunoştinţelor de specialitate.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 50

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
DCT oferite de Facultatea de Arte și Design
Nr. crt. Semestru Disciplina oferită Stare disciplină
3.
sem=1
Antropologie I ( lect.univ.dr. Andreea Lazea ) Activă
Obiectiv: Dezvoltarea competențelor și abilităților necesare înțelegerii evoluției antropologiei, în general, și a antropologiei artei, în particular. Studentul va avea capacitatea: a) Să prezinte principalele paradigme ale cunoașterii antropologice; b) Să descrie caracteristicile și să identifice reprezentanții celor mai importante curente de gândire antropologică din istoria europeană și nord-americană; c) Să analizeze obiecte ale culturii materiale din perspectivă antropologică.Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
4.
sem=2
Antropologie II ( lect.univ.dr. Andreea Lazea ) Activă
Obiectiv: Dezvoltarea competențelor și abilităților necesare analizei antropologice a obiectelor cu valoare estetică din diverse spații socio-culturale. Studentul va avea capacitatea:a) Să prezinte conceptele și teoriile adecvate pentru înțelegerea proceselor și obiectelor de artă din perspectivă antropologică; b) Să identifice și să descrie principalele caracteristici ale unor tipuri de artă specifice anumitor spații geografice și culturale extra-europene; c) Să identifice mizele sociale și politice ale obiectelor de artă, în diverse contexte geografice și istorice.


Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
5.
sem=1
Artă şi religie I ( lect.uni.dr. Gabriel Kelemen, asist.dr. Maria Sîrbu ) Activă
Cursul de Artă şi religie este unul dintre cursurile teoretice care însoţesc pregătirea de specialitate a studentului, aducând un plus de înţelegere asupra unui domeniu special, strâns legat de cultura umanităţii. Cursul oferă repere importante din istoria religiilor lumii, privită ca o istorie a spiritualităţii şi a modului de manifestare a acestor credinţe, îmbrăcând diferite forme artistice. Acest curs contribuie astfel la înţelegerea fenomenului religios şi artistic într-un context mai larg, al spiritualităţii manifestate în diferite colţuri ale lumii, pus în permanenţă în legătură cu fenomenul artistic.
Asociind două domenii diferite de studiu – arta şi religia, cursul îşi propune dintru început o abordare transdisciplinară, oferind studentului posibilitatea perceperii unor expresii ale multiculturalităţii şi ale diversităţii artistice şi culturale mondiale.

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
6.
sem=2
Artă şi religie II ( lect.uni.dr. Gabriel Kelemen, asist.dr. Maria Sîrbu ) Activă
Cursul de Artă şi religie este unul dintre cursurile teoretice care însoţesc pregătirea de specialitate a studentului, aducând un plus de înţelegere asupra unui domeniu special, strâns legat de cultura umanităţii. Cursul oferă repere importante din istoria religiilor lumii, privită ca o istorie a spiritualităţii şi a modului de manifestare a acestor credinţe, îmbrăcând diferite forme artistice. Acest curs contribuie astfel la înţelegerea fenomenului religios şi artistic într-un context mai larg, al spiritualităţii manifestate în diferite colţuri ale lumii, pus în permanenţă în legătură cu fenomenul artistic.
Asociind două domenii diferite de studiu – arta şi religia, cursul îşi propune dintru început o abordare transdisciplinară, oferind studentului posibilitatea perceperii unor expresii ale multiculturalităţii şi ale diversităţii artistice şi culturale mondiale.

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
7.
sem=1
Istoria culturii şi civilizaţiei I ( lect.uni.dr. Gabriel Kelemen, asist.dr. Maria Sîrbu ) Activă
Cursuri bazate pe un vast material vizual structurat cronologic.Cursul de Istoria Culturii și Civilizației urmărește înțelegerea fundamentelor culturale, relaţia civilizaţiei în raport cu periodizarea cronologiilor stilistice.Fenomenul culturii și civilizației e urmărit din zorii nașterii lui până în epoca actuală.

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
8.
sem=2
Istoria culturii şi civilizaţiei II ( lect.uni.dr. Gabriel Kelemen, asist.dr. Maria Sîrbu ) Activă
Cursuri bazate pe un vast material visual structurat cronologic.Cursul de Istoria Culturii și Civilizației urmărește înțelegerea fundamentelor culturale, relaţia civilizaţiei în raport cu periodizarea cronologiilor stilistice.Fenomenul culturii și civilizației e urmărit din zorii nașterii lui până în epoca actuală.

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
9.
sem=1
Tehnici contemporane de pictură I ( Lector univ.dr. Cristina Daju ) Activă
Dezvoltarea limbajului artistic, specific artelor plastice, prin elaborarea și experimentarea unor proiecte personale creative si capacitatea de a se raporta la cultura domeniului artelor vizuale și de a elabora proiecte individuale de creație prin abilitățile de comunicare artistico-plastice dobândite. Aplicabilitatea acestora în relație cu transdisciplinaritatea.


Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 20

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
10.
sem=2
Tehnici contemporane de pictură II ( Lector univ.dr. Cristina Daju ) Activă
Dezvoltarea limbajului artistic, specific artelor plastice, prin elaborarea și experimentarea unor proiecte personale creative si capacitatea de a se raporta la cultura domeniului artelor vizuale și de a elabora proiecte individuale de creație prin abilitățile de comunicare artistico-plastice dobândite. Aplicabilitatea acestora în relație cu transdisciplinaritatea.

Prerechizite: Nu sunt necesare.Studiul disciplinei in semestrul II este independent de cel din semestrul I.

Număr maxim participanți: 20

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
11.
sem=1
Teoria Modei - Concepte contemporane ( Lect asoc. dr. Mutu Corina, asist.dr. Suciu Sandra ) Activă
"Moda afectează individul și societatea, este o forță creatoare pe de o parte și un fenomen structurat și structurator pe de altă parte.” (Joanne Entwistle)

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
DCT oferite de Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie
Nr. crt. Semestru Disciplina oferită Stare disciplină
12.
sem=2
Chimia şi Tehnologia Ceramicii, Sticlei si Metalelor ( Prof.dr. ing.Vlase Titus dr.Habil ) Activă
Cursul se adresează în special studenţilor de la programele de studii din domeniul Arte.
Restaurarea operelor de artă combină arta şi chimia. Substanţele chimice au fost folosite de artişti din cele mai vechi timpuri, începând cu pigmenţii naturali pe care-i întâlnim în picturile preistorice. Cursul prezinta chimia, proprietatile si tehnologia principalelor tipuri de material (metalice, ceramica, sticla, ceramica tradiţionalã, glazuri precum si calculul compoziţie pentru glazuri, ceramici. Cursul va invata studentul sa identifice cele mai bune tehnici şi materiale cu care să protejeze operele de artă.


Prerechizite: Notiuni de baza legate de proprietatile materialelor ceramice si a sticlei.

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
13.
sem=2
Geografia culturală și turism cultural ( Conf.dr. Sorina Voiculescu ) Activă
Cunoasterea pricipiilor geografiei culturale din perspectiva intelegerii modurilor de viata diferite pe glob: înțelegerea temelor turismului cutural din perspectiva atractivității pe care o exercită modurile de viață diferite pe glob

Prerechizite: Cunoștințe de bază de geografie dobândite în liceu

Număr maxim participanți: 40

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
14.
sem=2
Geografia muzicii: o incursiune spatio-temporală și comportamentală în cultura muzicală pop ( Lect. univ. dr. Ioan Sebastian Jucu ) Activă
În contextul Geografiilor culturale şi umane actuale, s-au diversificat numeroase subdomenii ştiinţifice de nişă, care abordează din punct de vedere ştiinţific numeroase aspecte ale vieţii socio-culturale recente şi contemporane. Dintre acestea geografia muzicii se detaşează distinct, ca un domeniu nou, focusat spre impactul culturii muzicale asupra grupurilor umane indiferent de scara de analiză, de la nivel micro-sclarar, la nivel global. Mai mult decât atât, globalizarea actuală a contribuit, în mod direct, la difuzarea valorilor culturale prin intermediul diferitelor genuri muzicale, care fac parte din viaţa fiecărui individ, generând moduri de viaţă şi comportamente distincte, în concordanţă cu valorile culturale. Această disciplină îşi propune să analizeze din punct de vedere teoretic şi practic, prin metodologii specifice, dimensiunea spaţio-temporală şi comportamentală a culturii muzicii pop, atât de bine integrată şi diferit internalizată în mentalul individual şi colectiv al tinerilor de astăzi. Abordarea geografică (spaţio-temporală şi compor-tamentală) a acestui tip distinct de cultură are rolul de a forma un nou set de competenţe, deprinderi şi abilităţi teoretice, practice şi atitudinale în rândul tinerilor, promovând valorile culturale autentice şi respectul pentru diversitatea culturală prin intermediul culturii pop. Tematica acestui curs şi proiecţia activităţilor practice sunt fundamentate pe un backgound ştiinţific valoros şi de mare actualitate în fluxul literaturii internaţionale de profil. În România, disciplina geografia muzicii are un caracter real de noutate, iar dimensiunea inovativă are în vedere deschiderea unor noi oportunităţi de cercetare a culturii muzicale din punct de vedere geografic şi interdisciplinar. Datorită caracterului vast al domeniului şi al complexităţii tematicii, cursul propus este structurat în doar câteva teme fundamentale de mare interes, teme care deschid noi oportunităţi de abordare ştiinţifică în studiul geografic al culturii muzicale şi, în specialn al culturii pop. Muzica, face parte din fiecare dintre noi şi contribuie la formarea şi desăvârşirea personalităţii noastre, definind nu numai moduri de viaţă dar şi comportamente sociale şi culturale şi comportamente particulare care au amprentat şi amprentează în mod direct comunităţile contemporane. Pentru o vizualizare mai completă a tematicii, a modului de lucru, a obiectivelor şi competenţelor urmărite prin intermediul studiului acestei discipline, toţi cei interesaţi sunt invitaţi să citească fişa disciplinei propusă pentru acest nou curs transversal.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 45

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
15.
sem=2
Geopolitica războiului și a păcii. Provocări contemporane ( Prof.Dr. Nicolae Popa ) Activă
Obiective: Asimilarea de către studenți a principalelor concepte şi modele spaţiale care au marcat evoluţia reflecției geopolitice ; Însuşirea bazelor metodologice ale geopoliticii războiului și păcii (identificarea mizelor politice și strategice, a mecanismelor de decizie politică, analiza impactului teritorial al deciziilor politice şi strategice); Realizarea de studii de caz asupra unor spații cu mare miză politico-strategică la nivel național și internațional. Competențe: Utilizarea metodelor si tehnicilor de culegere si prelucrarea a datelor provenite din diferite surse; Elaborarea unor studii și proiecte de specialitate; Valorificarea rezultatelor obţinute din analize, studii și proiecte geografice; Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară, atitudine etică faţă de grup, respect faţă de diversitate şi multiculturalitate, acceptarea diversităţii de opinie.

Prerechizite: Abilități de analiză de text, citire și înțelegere hărți, tehnoreadactare text, utilizare PPT sau Prezi

Număr maxim participanți: 35

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
16.
sem=2
Metalele, nemetalele si viata ( Conf. dr. Vlase Gabriela dr. Habil ) Activă
Acest curs se adresează în special studenţilor de la programele de studii din domeniul Biologie dar pot participa si studenti de la alte specializari. Cursul prezinta rolul elementelor cu caracter metalic şi nemetalic în procesele biologice, ponderea metalelor între elementele chimice, proprietati fizice si chimice ale elementelor cu caracter metalic. Rolul biologic al metalelor si combinatiilor acestora, toxicitatea unor elemente cu caracter metalic. Sunt prezentate principalele combinatii complexe biologic active (clorofila, hemoglobina, hemocianina si vitamina B12) precum si combinatii ale platinei cu proprietati antivirale si antitumorale.

Prerechizite: Nu necesita decat notiuni elementare de biologie si chimie

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
17.
sem=1
Sănătatea reproducerii umane ( Lector.dr. Delia Hutanu ) Activă
Prezentarea celor mai recente achiziţii ştiinţifice cu privire la aspectele normale şi anormale, de rezolvare terapeutică, ale proceselor de concepţie şi instalare a sarcinii la om.
Evidenţierea mecanismelor moleculare ce stau la baza desfăşurării etapelor iniţiale embriogenezei umane.
Cunoaşterea principalelor aspecte legate de contracepţie şi bolile cu transmitere sexuală, aspecte etice si morale referitoare la reproducerea umana asistata.
Cunoaşterea tehnicilor de bază ce sunt folosite pentru realizarea fecundaţiei în vitro, cultivării embrionului uman preimplantaţional, transferul de embrioni, precum şi a tehnicilor asociate (ICSI, crioconservarea, diagnostic genetic preimplantaţional).


Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 40

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
18.
sem=2
Turism rural şi agroturism ( Asist.univ.dr. Florentina Popescu ) Activă
Cunoaşterea dimensiunilor fenomenului turistic în spaţiul rural

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 60

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
DCT oferite de Facultatea de Drept
Nr. crt. Semestru Disciplina oferită Stare disciplină
19.
sem=1
Criminalistică ( Lect.univ.dr. Cristian NEGHINĂ ) Activă
Obiectivul principal al disciplinei Criminalistica îl reprezintă transmiterea către studenți a practicilor criminalistice, deprinderea de către aceștia a metodelor de cercetare ale urmelor infracţiunilor, modul de investigare a acestora, precum şi tacticile şi metodologia de desfăşurare a anumitor activităţi specifice cercetării penale.
Principalele teme abordate vizează:
- Domeniul de cercetare al criminalisticii: Nivelul actual al cercetărilor; Definirea criminalisticii; Raportul criminalisticii cu alte științe: dreptul penal; politica penală; criminologia, fizica, chimia, biologia etc.; Statutul criminlistiii ca știință: Criminalistica - știință inter-, pluri- şi trans- disciplinară; Procesul de identificare criminalistică. Urma în sens crimialistic. Tehnici criminalistice de depistare şi cercetare a urmelor. Criminalistica operativă şi de laborator. Tactici de investigare; Metodologii de investigare a infracţiunilor.
Principalele competenţe transversale se referă la: Realizarea sarcinilor profesionale in mod eficient, în raport cu deontologia specifică domeniului în care lucrează.
Perfecţionarea cunoaşterii tehnicii specifice criminalisticii şi limitele expertizelor.
Evaluarea finală: Evaluare scrisă cu notă.

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
20.
sem=2
Dreptul european al afacerilor ( Conf.univ.dr. Lavinia Maria Tec ) Activă
Obiectivul principal al disciplinei Dreptul european al afacerilor îl reprezintă transmiterea către studenți și însușirea de către aceștia a regulilor de drept material și al jurisprudenței CJUE în domeniul dreptului european ala afacerilor, precum și a metodelor de cercetare și a paradigmelor de lucru din acest domeniu, permiţând studenţilor care optează pentru această disciplină să obţină competenţele necesare pentru: elaborarea unui proiect profesional în cadrul Dreptului european al afacerilor pornind de la legislația Uniunii Europene și jurisprudența în materia libertăților de circulație pe teritoriul Uniunii Europene; utilizarea adecvată a regulilor instituțiilor juridice de Drept european al afacerilor; evaluarea critică a textelor din legislația Uniunii Europene, doctrină și jurisprudență în materia Dreptului european al afacerilor; elaborarea unui studiu şi/sau proiect profesional privind aplicarea normelor de drept european unei situaţii de fapt.
Principalele teme abordate vizează:
Corelația dreptului european cu dreptul european al afacerilor. Domeniul de aplicare a dreptului european al afacerilor. Finalitățile dreptului european al afacerilor. Importanța dreptului european al afacerilor; Libertățile de circulație în dreptul european al afacerilor: Specificitatea construcției europene și mondializarea; Piața unică și beneficiile acesteia; Uniunea vamală; Uniunea economică și monetară; Cele patru libertăți de circulație în UE : prezentare și realizare - Libertatea de circulație a mărfurilor; Libertatea de circulație a capitalurilor; Libertatea de circulație a persoanelor; Libertatea de prestare a serviciilor. Facilitarea exercitării efective a librtăților de stabilire și prestare de servicii.
Principalele competenţe transversale create se referă la realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată.
Evaluarea finală va lua în considerare atât activitatea practică (elaborarea şi prezentarea unui proiect), cât şi verificarea scrisă.

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
21.
sem=2
Dreptul mediului ( Lect. univ. dr. Flaminia STÂRC-MECLEJAN ) Activă
Obiectivul principal al disciplinei Dreptul mediului îl reprezintă transmiterea către studenți și însușirea de către aceștia a noțiunilor, principiilor fundamentale și a instituțiilor acestui domeniu al dreptului și dezvoltarea capacităţii de aplicare a acestor cunoștințe, permiţând studenţilor care optează pentru această disciplină să obţină competenţele necesare pentru: definirea și utilizarea adecvată a termenilor specifici protecției mediului, înțelegerea obiectivului protecției mediului și a unei dezvoltări sustenabile; cunoaşterea orientărilor, teoriilor şi a practicii din domeniu; aplicarea legislației specifice unor cazuri practice.

Principalele teme abordate vizează:
- Definirea dreptului mediului și cunoașterea noțiunilor sale fundamentale; Principiile protecției mediului; Dezvoltarea sustenabilă și responsabilitatea socială corporativă; Dreptul la un mediu sănătos şi jurisprudenţa C.E.D.O; Răspunderea pentru prejudiciile cauzate mediului.

Principalele competenţe transversale create se referă la: realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil; aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate); utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată.

Evaluarea finală: Evaluare scrisă cu notă obținută ca medie între un chestionar-grilă cu 20 întrebări și rezolvarea unui spețe.

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
22.
sem=1
Dreptul proprietății intelectuale ( Lect. univ. dr ALIN SPERIUSI-VLAD ) Activă
Obiectivul principal al disciplinei Dreptul proprietății intelectuale îl reprezintă familiarizarea studenților cu justificarea protecției juridice a creațiilor intelectuale, condițiile în care ajung să fie protejate juridic diferitele categorii de creații intelectuale: operele din domeniul dreptului de autor, semnele distinctive (mări și indicații geografice), creații utilitare (invenții, desene și modele industriale), noile soiuri de plante, modelel de utilitate, topografiile de produse semiconductoare, mijloacele prin care aceste creații intelectuale pot fi utilizate cu sau fără remunerarea autorilor, permiţând studenţilor care optează pentru această disciplină să obţină competenţele necesare pentru: interpretarea drepturilor recunoscute autorilor și altor persoane asupra creațiilor intelectuale și identificarea efectelor acestora asupra utilizării bunurilor care incorporează creații intelectuale protejate; rezolvarea potențialelor conflicte de drepturi.
Principalele teme abordate vizează:
Aspecte generale: terminologie, noțiuni introductive și legătura cu alte ramuri de drept. Curentele dominante în teoria proprietății intelectuale: teorii care stau la baza protecției juridice a creațiilor intelectuale sau care justifică absența acesteia; Sistemul normativ din domeniul propretății intelectuale; Obiectul protecției juridice: condițiile care trebuie îndeplinite pentru protecția jurdică a unei creații intelectuale (articulația drepturilor de proprietate intelectuală) Categorii de drepturi protejate în domeniul proprietății intelectuale; Durata protecției creației intelectuale; Exercitarea drepturilor asupra creațiilor intelectuale; Gestiune colectivă și gestiune individuală a drepturilor de proprietate intelectuală; Contracte și licențe speciale în domeniul proprietății intelectuale; Soluționarea litigiilor din domeniul proprietății intelectuale
Principala competenţă transversală creată se referă la identificarea criterilor care stabilesc raportul între necesitatea încurajării autorilor de creații intelectuale și dezvoltarea socială bazată pe accesul la creațiile intelectuale precum și la identificarea rolurilor si responsabilităților într-o echipă de proiect plurispecializată de cercetare cu privire la respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul cercetării
Evaluarea finală va lua în considerare atât activitatea practică (elaborarea şi prezentarea unui proiect), cât şi verificarea scrisă (examen scris) de tip descriptiv.

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
23.
sem=1
Organizaţii şi relaţii internaţionale ( Lect.univ.dr. Lucian Bojin ) Activă
Obiectivul principal al disciplinei Organizații și relații internaționale îl reprezintă familiarizarea studenților cu actori semnificativi ai scenei internaţionale actuale: organizaţii internaţionale interguvernamentale, ONG- uri, companii transnaţionale,
înţelegerea tipologiei şi modului de adoptare a deciziilor internaţionale, permiţând studenţilor care optează pentru această disciplină să obţină competenţele necesare pentru: interpretarea modelelor de cooperare internaţională și crearea diferitelor modele de decizii în acord cu competenţele organelor pe care le reprezintă; rezolvarea unor conflicte de competenţe de dificultate medie.
Principalele teme abordate vizează:
Sistemul internaţional; Curentele dominante în teoria relaţiilor internaţionale; Relaţia de putere şi relaţia de securitate; Cooperarea internaţională; Evoluţia relaţiilor politice internaţionale; Organizaţiile internaţionale; Sistemul O.N.U.; Organizarea regională;
Relaţiile economice internaţionale; Relaţiile monetare şi financiare; Circulaţia internaţională a bunurilor şi serviciilor; Societatea civilă internaţională.
Principala competenţă transversală creată se referă la identificarea rolurilor si responsabilităților într-o echipă de proiect plurispecializată si aplicarea de tehnici de relaționare si muncă eficientă în cadrul echipei
Evaluarea finală va lua în considerare atât activitatea practică (implicarea la cursuri și seminarii, eventual prezentarea unui proiect), cât şi verificarea scrisă (examen scris) de tip descriptiv.

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
24.
sem=2
Protecția internațională a drepturilor omului ( Prof. univ. dr. VALENTIN CONSTANTIN ) Activă
Obiectivul principal al disciplinei Protecția internațională a drepturilor omului îl reprezintă înţelegerea de către studenți a scopului protecţiei internaţionale şi a limitelor acesteia, precum și cunoaşterea sistemelor internaţionale de protecţie a drepturilor omului (universale şi regionale). Un obiectiv adițional practic este înzestrarea studenţilor cu un nucleu de competenţe care să le permită să redacteze cereri privind protecţia drepturilor în spaţiul juridic intern şi internaţional
Principalele teme abordate vizează:
- Caracterele fundamentale ale dreptului internaţional al drepturilor omului. Bazele formale ale dreptului internaţional şi european al drepturilor omului, Regimul juridic al drepturilor omului, Controlul jurisdicţional european al drepturilor omului, Reforma controlului jurisdicţional european, Controlul protecţiei drepturilor în sistemul universal
Principalele competenţe transversale create se referă la: realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil; aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate); utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată.
Evaluarea finală: Evaluare scrisă vizând rezolvarea de subiecte practice.

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
DCT oferite de Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor
Nr. crt. Semestru Disciplina oferită Stare disciplină
25.
sem=1
Afaceri Internaţionale ( Conf.univ.dr. Renata Niţu Antonie ) Activă
Obiective: descrierea și explicarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi tehnicilor utilizate în derularea afacerilor internaţionale; aplicarea conceptelor, teoriilor, metodelor și tehnicilor specifice afacerilor internaționale; utilizarea de criterii și metode adecvate pentru evaluarea studiilor/analizelor privind afacerile internaționale. Competențe: realizarea de studii/analize privind mediul de afaceri; derularea afacerilor internaționale potrivit clauzelor contractuale; asistență în promovarea de acțiuni/ inițiative în cadrul organizațiilor economice internaționale.


Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
26.
sem=2
Branding ( Prof. Dr. Costinel Dobre ) Activă
Obiective: formarea abilităților presupuse de managementul strategic al brandurilor, de construirea și dezvoltarea brandului. Competențe: cunoașterea componentelor brandului; înțelegerea procesului de construire și de dezvoltare a brandului; înțelegerea conceptului de valoare a brandului; cunoașterea noțiunii de arhitectură a brandului și a relațiilor dintre brandurile unei organizații; cunoașterea aspectelor legate de procesul de extindere a brandului; înțelegerea conceptului de rebranduire și a procesului de fundamentare a reconstrucției brandului; cunoașterea unor noțiuni legate de construcția și dezvoltarea brandului în mediul online; înțelegerea aspectelor legate de relația dintre globalizare și dezvoltarea brandului.


Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
27.
sem=2
Cercetări de marketing ( Conf. univ. dr. Remus Naghi, Lector univ. dr. Gheorghe Preda ) Activă
Obiective: prezentarea principalelor metode, tehnici şi instrumente utilizate în cercetările de marketing, în culegerea şi procesarea informaţiilor. Competențe: aplicarea metodelor, tehnicilor şi a instrumentelor specifice cercetării de marketing; definirea conceptelor, metodelor, tehnicilor şi a instrumentelor cercetării de marketing; explicarea conceptelor, metodelor, tehnicilor şi a instrumentelor cercetării de marketing; proiectarea unui studiu de marketing; studierea comparativă şi evaluarea critică a metodelor, tehnicilor şi instrumentelor în activitatea de marketing; definirea mediului organizației, identificarea şi descrierea principalelor variabile ale acestuia; interpretarea impactului variabilelor de mediu asupra activității organizației; identificarea şi selectarea factorilor care influențează funcționarea organizației; evaluarea şi clasificarea factorilor care influențează funcționarea organizației; elaborarea unui proiect de analiză a mediului de marketing al organizației, în funcție de specificul pieței; elaborarea unui proiect de cercetare de marketing; dobândirea de abilități în vederea identificării problemei decizionale, a problemei de cercetare, a variabilelor de marketing incluse în cercetare, a informațiilor de colectat

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
28.
sem=1
Comunicare integrată de marketing ( Conf. univ. dr. Sorin Prada ) Activă
Obiective: aplicarea unor principii și metode de bază pentru rezolvarea de probleme și situații bine definite referitoare la comunicarea integrată de marketing în condiții de asistență calificată;utilizarea adecvată de criterii de evaluarea a unor procese, concepte și teorii privind comunicarea integrată în practica de marketing;elaborarea de proiecte profesionale referitoare la comunicarea integrată de marketing. Competențe: utilizarea adecvata a conceptelor, metodelor, tehnicilor si instrumentelor de marketing; fundamentarea si elaborarea mix-ului de marketing (comunicare integrată de marketing); organizarea activităților de marketing (activităților de comunicare integrată de marketing)


Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
29.
sem=1
Comunicare si negociere in afaceri ( Conf.univ. dr. Florentina Pirjol ) Activă
Cursul isi propune insusirea abilitatilor esentiale in comunicarea interumana si a celor mai utilizate tehnici si tactici de negociere folosite in practica economica .

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 25

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
30.
sem=2
Contabilitate pentru necontabili ( Prof. dr. Bunget Ovidiu Constantin ) Activă
Inițiere într-o artă, limbaj, tehnică, știință: contabilitatea. Înțelegerea și interpretarea informațiilor financiar-contabile de cei care nu au o pregătire economică


Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
31.
sem=1
Contabilitatea și fiscalitatea persoanelor fizice autorizate și a liber profesioniștilor ( Conf.univ.dr. Moraru Mariana ) Activă
Ești avocat, psiholog, notar, mediator, traducător, medic, executor judecătoresc, agent de asigurări sau dorești să-ți desfășori o activitate comercială legală în cel mai simplu mod posibil? Vrei să să-ți cunoști drepturile și obligațiile fiscale? Vrei să eviți costuri suplimentare și să fii propriul tău consultant? Atunci le înveți foarte simplu și de o manieră practică de la profesioniști contabili și fiscali prin intermediul disciplinei „Contabilitatea și fiscalitatea PFA și liber-profesioniștilor”

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 70

32.
sem=1
Creativitate și inovare în turism ( asist. univ. dr. Andrea NAGY ) Activă
"Disciplina de Creativitate și inovare în turism are drept scop principal stimularea creativității studenților preocupați de domeniul turismului, precum și creșterea recepțivității acestora la inovarea din acest domeniu.
Principalele obiective ale disciplinei au în vedere:
- familiarizarea cu noțiunile de creativitate și inovare în turism
- identificarea principalelor tipuri de creativitate și de inovare în turism
- utilizarea metodelor și tehnicilor specifice creativității și inovării în turism
În urma parcurgerii acestei discipline, studenții vor dobândi următoarele competențe:
- cunoașterea conceptelor specifice creativității și inovării în turism
- analiza și interpretarea fenomenelor și proceselor referitoare la creativitate și inovare în domeniul turismului
- evaluarea factorilor care afectează dezvoltarea organizațiilor de turism"

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 50

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
33.
sem=1
De la planificarea financiară a propriului buzunar la planificarea financiară a afacerii ( Conf.univ.dr. Nicolae Bobițan ) Activă
Obiectivul principal al cursului decurge din două citate:
”Omul se naște liber, dar pretutindeni el este înlănțuit. Câte unul se crede stăpânul celorlalți, dar el este, dimpotrivă, mai sclav decât ceilalți” – Jean Jacques Rousseau.
”Nu poți să fii liber dacă nu ai libertate financiară. Poate că libertatea e neînlănțuită, dar își are prețul ei” – Robert Kiyosaki.
Acest curs se adresează celor care sunt gata să plătească acest preț și doresc să acumuleze cunoștințe de EDUCAȚIE FINANCIARĂ: învățătura necesară pentru a-ți putea transforma banii câștigați din muncă în bunăstare și siguranță financiară de durată. Obiective:
- familiarizarea studenților ne-economiști cu noțiunea de planificare/proiecție financiară pornind de la ”finanțele propriului buzunar” la cele necesare într-o afacere nouă sau pentru dezvoltarea uneia existente;
- definirea și însușirea noțiunilor de ”active” și ”pasive” prin prisma fluxului de numerar;
- dezvoltarea și aplicarea unui plan financiar (buget) bazat pe ”propriul buzunar”;
- identificarea surselor de venituri pentru ”propriul buzunar” și a factorilor care afectează mărimea acestora;
- descrierea impactului impozitelor și taxelor asupra planificării financiare personale și a afacerii;
- identificarea opțiunilor de protejare împotriva riscurilor și pierderilor financiare;
- prezentarea și analiza factorilor care influiențează decizia de a opta pentru creditarea personală și a afacerii;
- identificarea opțiunilor de economisire și investiții pe termen scurt și lung.
Competențe:
- cum poți găsi planul financiar potirivit pentru tine și care este ”prețul” lui;
- capacitatea de a explica anumiți termeni: active, pasive, flux de numerar, creditare, risc, riscant etc;
- primirea răspunsului la întrebarea: de ce să începi o afacere și cum să pui bazele unei afaceri de succes pornind de la o bună planificare financiară;
- cum să administrezi fluxul de numerar, din ”propriul bunuzunar” și al afacerii;
- găsirea unui răspuns corect la întrebarea: pentru a face bani ai nevoie de alți bani?;
- descoperirea pașilor necesari pentru găsirea unei piste financiare rapide.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
34.
sem=2
E-servicii ( Prof. dr. Mihaela Muntean, Conf. dr. Viorel Negrut ) Activă
Disciplina îşi propune să familiarizeze studenţii cu aspectele utilizării serviciilor electronice (E-commerce, E-business, E-banking, E-licitaţii, E-learning, etc.), precum şi cu sistemele de comunicaţie interactivă. Se urmăresc funcţionalităţile de bază şi se fundamentează teoretic şi practic posibilităţi de realizare a acestora.

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 60

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
35.
sem=1
Economie şi dezvoltare regională ( Prof. dr. Laura Cismaş ) Activă
Disciplina Economie și dezvoltare regională îşi propune explicarea și interpretarea realității economice la nivelul mezoeconomic, înțelegerea interdependențelor inter și intraregionale, evaluarea disparităților în dezvoltarea regională, cunoașterea prevederilor politicii de dezvoltare regională

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
36.
sem=2
Etică si responsabilitate socială în afaceri ( Conf. Univ. dr. Diana Gligor Cimpoieru ) Activă
Disciplina propune o interesanta pespectiva asupra legaturii dintre valori si succesul in afaceri. Sunt analizate aspecte precum implicatiile etice in managementul resurselor umane, marketing, finante, protectia mediului inconjurator, etc. dar si particularitatile managementului stakeholderilor organizationali si aspectele cheie pentru implementarea cu succes a unei initiative de responsabilitate sociala organizationala. Sunt dezvoltate in principal competentele de analiza, argumentare si expunere.


Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 25

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
37.
sem=1
Finanţe publice ( Lector Dr. Ovidiu Mura ) Activă
Disciplina "Finante publice" are ca principale obiective: cunoaşterea elementelor doctrinare privitoare la apariţia statului şi la necesitatea intervenţiei acestuia în economie; insuşirea celor mai moderne şi acceptate abordări ale conceptului de finanţe publice; inţelegerea şi deosebirea diferitelor categorii de cheltuieli publice şi de venituri publice; insuşirea mecanismului de formare a componentelor sistemului bugetar; conceptualizarea ideii de autonomie financiară locală. In urma parcurgerii acestei discipline, studentul isi va fi format capacitatea de a adapta metodele şi tehnicile de fundamentare a prelevărilor fiscale în funcţie de regimul juridic fiscal si va deprindere calcului şi interpretarea indicatorilor cheltuielilor si veniturilor publice.

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
38.
sem=1
Fiscalitate ( Lector Dr. Ovidiu Mura ) Activă
Disciplina "Fiscalitate"" este o disciplina indispensabila oricui isi doreste sa inteleaga de ce plateste impozite si care sunt principalele impozite si taxe datorate de un contribuabil in Romania. Obiectivul general al disciplinei este: dobândirea de către studenţi a cunoştinţelor specifice sistemului fiscal românesc, precum si dezvoltarea competenţelor studenţilor privind înţelegerea instrumentelor, tehnicilor şi mecanismelor fiscale.

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
39.
sem=1
Instituţiile şi Economia Uniunii Europene ( Conf.univ.dr. Ioana Vădăsan ) Activă
Disciplina Instituţiile şi Economia Uniunii Europene îşi propune familiarizarea studenților români cu tratatele fundamentale în construcția europeană, cu instituțiile europene și rolul lor în construcția europeană, cu rolul Pieței Unice Europene și al monedei unice europene.

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
40.
sem=1
Instrumente pentru învăţare online ( Prof.univ.dr. Mirela-Catrinel Voicu ) Activă
În ultimii ani, la nivel modial, învăţământul online a cunoscut o evoluţie importantă. Tehnologiile IT au ajuns la nivelul de dezvoltare la care furnizarea de cursuri online nu depinde nici de locaţie, precum nici de numărul persoanelor implicate (profesori, studenţi, personal administrativ, etc.).Aceste evoluţii ne determină să considerăm că în anii care vin, formele clasice de învăţământ vor fi afectate şi în proporţie mare, vor fi chiar înlocuite de tot mai puternica formă pe care o aduce învăţământul online.

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 60

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
41.
sem=2
Investiții financiare ( Conf.univ.dr. Boldea Bogdan ) Activă
Disciplina Investiții financiare își propune prezentarea conceptelor fundamentale privind investițiile financiare, înţelegerea aspectelor fundamentale ale politicii de investiţii şi a strategiilor de gestiune, respectiv a modelelor şi metodelor de selecţie şi optimizare a a unui portofoliu. Investitorii au obiective distincte care pot părea incompatibile sau care nu se pot armoniza prin intermediul unei funcţii obiectiv. O soluţie a acestor probleme o constituie gestiunea portofoliului care abordează şi integrează aspecte legate de profilul de risc al investitorilor şi aşteptările lor faţă de nivelul de rentabilitate, orizontul şi universul investiţional, filosofia şi stilul investiţional. Relaţia existentă între rentabilitate şi risc pe de o parte şi diversificarea portofoliului pe de altă parte sunt două principii fundamentale care permit investitorilor să alcătuiască un portofoliu conform cu obiectivele de rentabilitate şi de risc pe care şi le aleg. Pentru a realiza acest lucru, ei trebuie să posede un capital minim, să deţină cunoştinţe de specialitate sau să apeleze la cei care le au, şi să observe atent evoluţia fiecărui instrument financiar. Indiferent de tipul de investitor, de atitudinea sa faţă de risc, de cultura şi stilul investiţional, implementarea unei strategii de gestiune poate determina obţinerea unei poziţii privilegiate pe piaţă sau maximizarea raportului rentabilitate-risc. Prin intermediul strategiilor investiționale, investitorii pot să-şi exprime şi să-şi promoveze mai amplu interesele financiare.

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
42.
sem=1
Istoria fraudelor financiar contabile ( Conf.univ.dr. Alin Dumitrescu ) Activă
Disciplina “Istoria fraudelor financiar-contabile” se dorește a fi o cale spre cunoașterea mecanismelor contabilității creative în scopul evitării efectelor negative ale acesteia.

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
43.
sem=1
Limba engleză pentru afaceri I ( Lector dr. Monica Boldea ) Activă
Obiective: crearea de competențe lingvistice care să permită studenţilor să înțeleagă și să se exprime fluent în limba engleză, să deprindă limbajul de specialitate – economic - și să stăpânească tehnicile de redactare în limba engleză.
Competențe: identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare.

Prerechizite: Disciplină independentă

Număr maxim participanți: 35

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
44.
sem=2
Limba engleză pentru afaceri II ( Lector dr. Monica Boldea ) Activă
Obiective: crearea de competențe lingvistice care să permită studenţilor să înțeleagă și să se exprime fluent în limba engleză, să deprindă limbajul de specialitate – economic - și să stăpânească tehnicile de redactare în limba engleză.
Competențe: identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare.
(aceeași materie ca pe sem.1)

Prerechizite: Disciplină independentă

Număr maxim participanți: 35

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
45.
sem=1
Management ( Conf.univ.dr. Sala Diana ) Activă
Obiectivul general al disciplinei este transmiterea către studenți și însușirea de către aceștia a cunoştinţelor și conceptelor din domeniul managementului organizaţional în vederea utilizării lor în practica organizațională. Cursul va pune la dispoziţia studenţilor principalele elemente teoretice şi metodologice, cu caracter general, care pot fi aplicate în organizaţii diverse. Ne propunem ca studenții să înțeleagă și să utilizeze adecvat cunoștinţele şi conceptele disciplinei de Management organizaţional, să își formeze o cultură managerială necesară pentru practicarea unui management performant, să conștientizeze necesităatea abordării manageriale a organizaţiilor din orice domeniu de activitate umanăm, să își formeze abilități manageriale. Competențele profesionale dobândite sunt: definirea și utilizarea adecvată a conceptelor proprii disciplinei de Management organizaţional; însuşirea cunoştinţelor fundamentale referitoare la funcţiile managementului organizaţiilor şi la instrumentele manageriale utilizate pentru exercitarea acestora; înţelegerea şi însuşirea cunoştinţelor referitoare la modul în care sunt conduse organizaţiile într-un mediu concurenţial, caracterizat prin incertitudine şi globalizare; elaborarea şi implementarea de strategii şi politici ale organizaţiei. fundamentarea, adoptarea şi implementarea deciziilor manageriale; formarea capacităţii de a găsi soluţii la problemele concrete din organizaţii.Competențele dobândite și cultura managerială formată sunt necesare pentru conducerea eficace și eficientă a organizațiilor, indiferent de mărime și domeniu de activitate.

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 50

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
46.
sem=1
Managementul proiectelor europene ( Lect. Univ. dr. Delia Gligor ) Activă
Obiectivul general al disciplinei este de a permite studenţilor participanţi dobândirea unor cunoştinţe teoretice şi practice privind procesul de elaborare și coordonare a unui proiect investițional, indiferent de forma sa de finanțare.
Pornind de la obiectivul general, pot fi delimitate şi o serie de obiective specifice, respectiv:
• înţelegerea corectă a conceptelor fundamentale utilizate în managementul de proiect;
• dobândirea unor concepte şi tehnici specifice managementului de proiect;
• evidenţierea principiilor şi etapelor necesare a fi parcurse în elaborarea și gestionarea unui proiect;
• formarea şi dezvoltarea aptitudinilor practice necesare pentru elaborarea și implementarea unui proiect.
Parcurgerea conţinutului tematic al acestei discipline asigură o serie de competenţe profesionale vizavi de iniţierea, elaborarea, implementarea, monitorizarea, controlul şi evaluarea unui proiect şi a unor abilităţi practice care permit aplicarea conceptelor și tehnicilor specifice managementului de proiect în elaborarea de proiecte.

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
47.
sem=2
Managementul resurselor umane ( Conf. Univ. Dr. Abrudan Denisa ) Activă
Cursul MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE are un puternic caracter aplicativ, interactiv, studentii beneficiind de workshopuri, seminarii, conferinţe în domeniul resurselor umane cu profesori invitaţi de la universitati de pe tot globul: USA, JAPONIA, OLANDA, MALAEZIA, SPANIA, ELVETIA, POLONIA, SPANIA. De asemenea, proiectele realizate in cadrul cursului au parteneri din mediul de business precum: ACCENTURE, ATOS IT SOLUTIONS, LIDEEA, CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL si multe altele.Misiunea DISCIPLINEI „MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE” este să creeze şi să dezvolte studentilor noi modele mentale prin care oamenii din organizaţii devin din simpli executanţi, adevăraţi protagonişti ai acţiunilor întreprinse
Valorile promovate de disciplina „MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE” sunt:
• pasiunea pentru oameni,
• libertatea de gândire şi de exprimare,
• responsabilitate profesională şi socială,
• creativitate, inovare, cooperare şi comunicare,
• focalizare pe dezvoltare profesională şi personală.
Principale teme studiate:
Recrutarea şi selecţia resurselor umane. Managementul talentului, Training-Coaching-Mentoring. Managementul carierei, Motivarea şi evaluarea performanţelor resurselor umane, Leadership şi Echipa de înaltă performanţă, Bune Practici privind politica de compensaţii şi beneficii etc.

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 70

48.
sem=1
Marketing ( Conf.univ.dr. Cristian Duțu ) Activă
Obiective: formarea unei concepţii sistemice asupra procesului de elaborare a strategiilor de marketing; identificarea posibilităţilor de elaborare, implementare şi evaluare a unei strategii de marketing; cunoaşterea unor strategii de marketing variate, moderne, de formare şi dezvoltare a unei întreprinderi; cunoaşterea metodelor de cercetare utilizate în marketing şi aplicarea acestora în investigarea diferitelor aspecte ale procesului de elaborare a unei strategii de produs, preţ, distribuţie, promovare.
Competențe: cunoaşterea orientărilor pe care o organizaţie le poate adopta în relaţiile cu mediul în care operează; cunoaşterea conceptelor de bază ale marketingului şi a componentelor fundamentale ale mixului de marketing; explicarea procesului de fundamentare a unei strategii de marketing şi de organizare a activităţilor de marketing; utilizarea instrumentelor de măsurare a dimensiunii pieţei, de segmentare a pieţei şi de analiză strategică a portofoliului de activităţi strategice ale unei organizaţii; proiectarea unui plan de marketing.

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
49.
sem=1
Marketing online ( Lector univ.dr. Ciprian ADAM ) Activă
Obiective: cunoașterea, înțelegerea, conceptelor, teoriilor și metodelor de bază referitoare marketingul în mediulonline, utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională; elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii şi metode consacrate în domeniul marketingului online. Competențe: dezvoltarea de componente pentru produse software, folosind structuri de date, algoritmi , tehnici si limbaje de programare evoluate.

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
50.
sem=2
Marketing turistic ( Conf.univ.dr. Carmen Băbăiță ) Activă
Obiectivul principal al disciplinei constă în însuşirea elementelor de bază din domeniul marketingului cu aplicabilitate strictă în domeniul turistic, identificarea particularităților și rolului marketingului în domeniul serviciilor.
Conţinutul tematic al disciplinei este orientat spre fundamentarea noţiunilor de marketing turistic, piaţă turistică, produs turistic, cerere şi ofertă sau mix de marketing, spre cunoaşterea şi utilizarea instrumentelor specifice cercetării de piaţă în domeniul turismului, şi totodată spre identificarea principalelor direcţii strategice asupra cărora o companie care activează în domeniul turismului trebuie să îşi orientezeeforturile de marketing pentru a supravieţui pe piaţă.
În urma parcurgerii acestei discipline, studenţii vor dobândi următoarele competenţe:
- Însuşirea elementelor de bază din domeniul marketingului în turistic
- Identificarea rolului marketingului în domeniul serviciilorturistice şi a particularităţilor marketingului turistic
- Explicarea conținutului și a particularităților pieței turismului
- Explicarea ofertei și a producției turistice
- Estimarea potențialului pieței turistice
- Identificarea principalelor segmente de piaţă, pornind de la criteriile de segmentare a acesteia
- Cunoaşterea etapelor şi a instrumentelor specifice unei cercetări de piaţă
- Utilizarea principalelor instrumente ale cercetării de marketing (metodele de scalare, tipuri de scale) în diverse studii de piaţă
- Dezvoltarea abilităților de a analiza, pe baza unor de studii de caz, modalitățile în care sunt utilizate elementele mixului de marketing pentru atingerea obiectivelor prin utilizarea strategiilor de marketing adecvate

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 50

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
51.
sem=2
Plan de afaceri ( Lect.univ.dr. Brîndescu-Olariu Daniel ) Activă
Disciplina vizează formarea cunoștiințelor și abilităților necesare :
o Stabilirii obiectivelor afacerii.
o Diagnosticării situației actuale a întreprinderii.
o Înțelegerii ciclului de exploatare specific afacerii.
o Identificării resurselor necesar a fi consumate în vederea derulării ciclului de exploatare.
o Identificării de surse de finanțare necesare asigurării resurselor.
o Elaborării strategiei de marketing.
o Planificării activității de exploatare.
o Proiecției situațiilor financiare de sinteză.
o Identificării principalelor riscuri ale afacerii și stabilirii de măsuri de control.
Activitatea didactică prezintă un caracter practic pronunțat, fiind bazată pe studii de caz și elaborarea de proiecte.

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 60

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
52.
sem=1
Protecție socială și pensii private ( Lector univ.dr. Alexandru Crâşneac ) Activă
Disciplina Protecție socială și pensii private oferă studenților posibilitatea de a dobândi cunoştinţe teoretice şi practice privind sistemul asigurărilor și asistenței sociale, precum și al pensiilor private.
Principala componentă a sistemului de protecție socială în România o reprezintă asigurările sociale, și anume: asigurările sociale de pensii, de sănătate, de șomaj și alte drepturi de asigurări sociale. Dobândirea de cunoștințe cu privire la sistemul de asigurări sociale este deosebit de importantă întrucât sistemul public de pensii este cel mai amplu program guvernamental, atât din punct de vedere al resurselor publice implicate (fiind destinația spre care se alocă cel mai mare volum al cheltuielilor publice), cât și din punct de vedere al numărului persoanelor care participă la acest sistem (peste 4 milioane de salariați în calitate de contribuabili și peste 5 milioane de beneficiari).
Studenții vor studia cadrul legal și instituțional al sistemului de asigurări sociale, resursele financiare, destinațiile de cheltuieli, categoriile de asigurați, condițiile de eligibilitate pentru cei îndreptățiți la prestații, precum și eficiența cheltuirii resurselor publice.
În contextul previziunilor demografice și a deteriorării continue a raportului dintre populația activă și inactivă, sustenabilitatea sistemelor de asigurări sociale devine o problemă cu care se confruntă nu doar țara noastră, ci și majoritatea statelor europene. Astfel, cursanții vor avea posibilitatea să dobândească cunoștințe cu privire la sistemul de pensii private, și anume: cadrul legal, organizatoric și instituțional, drepturile acordate, resursele, beneficiarii și investițiile fondurilor de pensii.

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
53.
sem=2
Raportări financiar-contabile ( Conf.univ.dr. Ovidiu Megan ) Activă
Managementul eficient al oricărei organizații presupune obligatoriu realizarea unei evidențe contabile și utilizarea informațiilor financiar-contabile în procesul decizional. Această disciplină oferă studenților posibilitatea de a desluși informațiile publicate în rapoartele financiare și de a le utiliza în decizii la nivel managerial.

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
54.
sem=1
Sisteme informatice pentru dezvoltarea afacerilor ( Conf. dr. Claudiu Brândaş ) Activă
Disciplina îşi propune:
• dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor studenţilor cu privire la înţelegerea şi utilizarea sistemelor informatice pentru gestiunea şi dezvoltarea unei afaceri.
• prezentarea şi învăţarea fluxurilor şi circuitelor informaţionale (documente) necesare unei afaceri.
• formarea abilităţilor practice în utilizarea programelor informatice necesare gestionării şi dezvoltării unei afaceri în cadrul proceselor financiar-contabile, de gestiune, salarizare, comercial şi de producţie.
• Furnizarea cunoştinţelor necesare pentru înţelegerea modului de concepere, selecţie şi de achiziţie a sistemelor informatice pentru gestionarea şi dezvoltarea unei afaceri.
• prezentarea riscurilor, controalelor şi problemelor de etică şi de securitate din cadrul sistemelor informatice pentru afaceri.

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 60

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
DCT oferite de Facultatea de Educaţie Fizică și Sport
Nr. crt. Semestru Disciplina oferită Stare disciplină
55.
sem=2
Educaţie prin aventură ( conf.univ.dr. Martin Domokos ) Activă
Disciplina se desfășoară în stațiunea Straja Lupeni
Participarea la cursul presupune cheltuieli de: transport, inchiriere echipament, masă, cazare.
Se desfășoară în timpul SESIUNII din iunie.


Prerechizite: noțiuni fundamentale despre mișcare; educație fizică la nivel elementar;

Număr maxim participanți: 50

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
56.
sem=1
Jocuri motrice ( conf. univ. Csilla Grădinaru ) Activă
Disciplina se desfășoară în sala de sport de pe strada Popa Șapcă

Prerechizite: noțiuni fundamentale despre mișcare; educație fizică la nivel elementar;

Număr maxim participanți: 50

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
57.
sem=2
Practica de înot aplicativ şi vâslit ( lect. univ. Marcel Răsădean ) Activă
Disciplina se desfășoară in stațiunea Costinești.
Participarea la cursul presupune cheltuieli de: transport, cazare, masă, inchiriere echipament.
Se desfășoară în timpul SESIUNII din iunie.

Prerechizite: deprinderi motrice specifice înotului; educație fizică la nivel elementar;

Număr maxim participanți: 25

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
58.
sem=1
Schi ( conf. univ. Martin Domokos ) Activă
Disciplina se desfășoară în stațiunea Straja Lupeni.
Participarea la cursul presupune cheltuieli de: transport, inchiriere echipament, transport pe cablu, masă, cazare și se desfășoară în timpul sesiunii de iarnă.

Prerechizite: noțiuni fundamentale despre mișcare; educație fizică la nivel elementar;

Număr maxim participanți: 50

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
DCT oferite de Facultatea de Fizică
Nr. crt. Semestru Disciplina oferită Stare disciplină
59.
sem=2
Cucerirea spațiului cosmic ( Prof. univ. dr. Dumitru Vulcanov ) Activă
Tehnologia spatiala si explorarea spatiului cosmic, prin aceasta intelegind nu numai pur si simplu calatoria in spatiu dar mai ales explorarea spatiului si dezvoltarea de activitati de orice fel in spatiul cosmic (cercetare stiintifica, turism, etc.), s-au dezvoltat in ultima suta de ani si din acest punct de vedere toate institutiile legate de acest domeniu sint preocupate de diseminarea informatiei asupra activitatilor spatiale in rindul publicului larg, unul din motivele principale fiind atragerea tineretului spre acest domeniu. Acesta este scopul cursului de fata. Vom prezenta istoria tehnologiei spatiale de la inceputuri pina in prezent dar si principalele forme de interactiune cu societatea si personalitatile cele mai importante. Cursul este agreat/recomandat de Agentia Spatiala Romana.

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 100

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
60.
sem=2
Fizică pe ințelesul tuturor ( Prof. univ. dr. Daniel VIZMAN ) Activă
Acest curs va incerca sa demonstreze ca cei care cunosc teoriile fizice au acces la o mai buna intelegere a universului. Intr-o definitie foarte simpla, fizica este o ştiinţă fundamentală care studiază structura şi proprietăţile materiei, fenomenele legate de transformările acesteia şi legile generale care guvernează procesele din univers.
Asa cum ultimele decenii au aratat, fizica nu are doar o valoare in sine, iar provocarea intelectuala de a studia subiectul se traduce in calitati foarte cautate de angajatorii din toate domeniile. In mod natural, fizica dezvolta abilitatile analitice si de rezolvare a problemelor, dar si talentul de a intelege rapid situatii (probleme) complexe.
In acelasi timp fizica dezvolta o gama larga de abilitati vitale oricarui loc de munca modern, precum munca in echipa si abilitatile de comunicare.
Cursul de fata isi propune sa va prezinte, intr-o maniera accesibila, cele mai importante concepte si teorii fizice si modul in care acestea se relationeaza cu alte domenii (inginerie, stiinte socio-umane si economice, arta, muzica).

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
61.
sem=1
Fizica și viața ( Lector univ. dr. Adrian Neculae ) Activă
Cursul isi propune sa arate cum legile fizicii fac sa functioneze, dar si limiteaza, constructia organismelor, controleaza activitatile animalelor. Energia joaca un rol esential in metabolism, controlul termic si locomotie, activitati guvernate de legile termodinamicii, curgerii fluidelor si mecanicii; Informatia este culeasa pe baza simturilor pe baza principiilor opticii, acusticii, electricitatii si magnetismului.
Competente:
1. Cunoaştere şi înţelegere: Descrierea pe baza legilor fizicii a unei largi game de procese din zoologie;
2. Explicare şi interpretare: Compararea rezultatelor date de modelele fizice cu date furnizate de literatură şi/sau de măsurători experimentale;
3. Instrumental – aplicative: Interpretarea datelor pe baza formulării de ipoteze şi concepte.

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
62.
sem=1
Istoria universului și a cosmologiei ( Prof. univ. dr. Dumitru Vulcanov ) Activă
Pornind de la premiza ca cunoasterea stiintifica sau religioasa implica si stabilirea locului si rolului umanitatii in univers, stiinta moderna (fizica de fapt) a stabilit o serie de coordonate care cuprind cunoasterea si descrierea stiintifica a dinamicii universului de la nasterea sa pina la forma sa actuala, folosind mijloace matematice si experimentale. De aceea acest domeniu, desi extrem de interesant si atragator pentru publicul larg (vezi succesul filmelor despre univers al canalelor de tip Discovery) are o accesibilitate limitata de cunostiintele matematice si stiintifice in general al celui care se apropie de el. In plus cosmologia si astrofizica devin pe zi ce trece un element al culturii contemporane si nu poate fi conceput un absolvent de studii superioare (de orice specialitate sau domeniu) fara a avea habar de Big-Bang, expansiunea universului sau black-holes. Aceasta este rolul pe care il preconizam a avea acest curs, fara formule, fara calcule matematice sau explicatii din fizica sofisticate dar cu o descriere ilustrativa a principalelor concepte si idei din astrofizica moderna si cosmologie. In plus vom da o atentie speciala oamenilor si istoriei lor care au dezvoltat acest domeniu considerat, pe drept cuvint, cea mai inalta aventura a mintii umane din timpurile moderne.

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 100

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
63.
sem=2
Planeta Pământ- un sistem fizic complex ( Lector univ. dr. Nicoleta Ştefu ) Activă
Cursul “PLANETA PAMANT – un sistem fizic complex” isi propune sa explice cat mai clar si mai descriptiv legaturile care exista intre componentele sistemului Pamant, relatiile complexe cauza – efect care au condus la starea actuala a planetei, sa prezinte proiectiile pentru viitor (secolul XXI) ale celor mai actuale modele climatice rulate la scara planetara.
Obiective:
1. Studentii sa identifice si sa inteleaga principalele legi şi principii fizice care guverneaza procesele care au loc interiorul si la suprafata planetei, in atmosfera terestra si sistemul climatic;
2. Studentii sa investigheze starea unor componente de mediu prin experimente, folosind aparatura standard de laborator

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 30

DCT oferite de Facultatea de Litere, Istorie și Teologie
Nr. crt. Semestru Disciplina oferită Stare disciplină
64.
sem=1
America latină. O introducere ( Conf. dr. Ilinca Țăranu ) Activă
Obiectivul principal al cursului este familiarizarea studenţilor nefilologi cu un spaţiu din ce în ce mai important din punct de vedere geopolitic. Cursul „America Latină: o introducere”abordează acest spaţiu din perspectiva studiilor culturale, competenţele vizate fiind legate de reflecţia asupra dinamicilor culturale care animă proiectul unei culturi globalizate. E vorba înainte de orice de o prezentare generală a principalelor probleme cu care se confruntă America Latină într-o lume a globalizării, situaţia acestui continent fiind în mare măsură paradigmatică pentru dialogul intercultural modern.

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
65.
sem=2
Castele si gradini franceze: cultura, civilizatie, literatura ( Conf.dr. Ramona Malita ) Activă
Cursul isi propune sa familiarizeze studentii cu elementele esentiale ale culturii, civilizatiei si literaturii franceze prin intermediul prezentarii celor mai importante castele si gradini regale din Franta. Cursurile in power point vor imbina imaginea cu informatia, stiinta cu literatura, textul literar cu cel non-literar. In esenta, cursul acesta de geografie literara este transdisciplinar. Cursul nu este conditionat de cursul referitor la catedrale franceze.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 30

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
66.
sem=1
Catedrale franceze: cultura, civilizatie, literatura ( Conf. dr. Ramona Malița ) Activă
Cursul isi propune sa familiarizeze studentii cu elementele esentiale ale culturii, civilizatiei si literaturii franceze prin intermediul prezentarii celor mai importante catedrale din Franta. Cursurile in power point vor imbina imaginea cu informatia, stiinta cu literatura, textul literar cu cel non-literar. In esenta, cursul acesta de geografie literara este transdisciplinar.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 30

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
67.
sem=1
Civilizația și cultura Orientului antic ( lect. univ. dr. Simona Regep ) Activă
Cursul propune o incursiune în studierea istoriei civilizațiilor și a culturilor Orientului în antichitate. Se adresează studenților care doresc să cunoască o mică parte din tainele civilizațiilor, să pătrundă în mentalitatea omului din societățile orientale antice și să descopere creațiile acestora ( Familiarizarea studenților cu noțiuni de istoria civilizațiilor și culturilor din Orientul antic, competențele vizând recunoașterea aportului acestor civilizații la evoluția umanității)

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 71

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
68.
sem=1
Cultură și civilizație croată I ( lector străin prof. Petru Hategan ) Activă
Cursul se adresează studenților care-și doresc dobândirea de cunoștințe din domeniul culturii și civilizației croate: istorie, geografie, literatură, arhitectură, film, istoria artei, sport, tradiții, obiceiuri, relații româno-croate, astfel încât studenții să beneficieze de cunoștințe de cultură generală elementară și specifică, inclusiv cunoștinţe socioculturale și interculturale, de aptitudini și deprinderi practice pentru aplicarea adecvată a acestora în activitățile și profesiile pe care le vor presta. Cursul se va ține în limbile română și croată - în funcție de competențele lingvistice ale studenților.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 45

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
69.
sem=2
Cultură și civilizație portugheză ( lector străin drd. Iolanda Vasile ) Activă
Cursul se adresează studenților interesați de spațiul "lusofon" și va prezenta elemente de cultură și istorie din toate țările vorbitoare de limba portugheză.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 30

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
70.
sem=1
Cultură şi civilizaţie spaniolă I ( conf.univ.dr. Luminiţa Vleja ) Activă
Cursul se adresează studenţilor care sunt interesaţi de cultura şi civilizaţia spaniolă (geografie, istorie, obiceiuri, istoria artei, personaje celebre ale spaţiului hispanic etc.). Ne propunem dezvoltarea unui set de competenţe prin utilizarea adecvată a noţiunilor de cultură şi civilizaţie spaniolă. Studenţii vor cunoaşte şi vor utiliza adecvat noţiunile de geografie, istorie, istoria artei. obiceiuri şi tradiţii. Studenţii trebuiă să aibă un nivel intermediar de limbă. Cursul se va ţine în limba spaniolă.

Prerechizite: Nivel B1-B2 sau să fi urmat cursul de Limba spaniolă- Pregătire pentru DELE A2 sau Limba spaniolă- Pregătire pentru DELE B1-B2

Număr maxim participanți: 30

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
71.
sem=1
Gotic și fantastic în literatura și cultura pop britanică și americană ( Asist. dr. Cristina Băniceru ) Activă
Cursul se adresează pasionaților de literatură gotică și propune o incursiune în temele acestui gen. Vom discuta originile genului și cum acesta s-a dezvoltat și s-a transformat din secolul al XVIII-lea până în prezent. De asemenea, vom analiza cum contextul cultural și istoric al perioadei i-a influențat transformarea. Discuțiile și dezbaterile din clasă vor aborda teme specifice literaturii gotice: grotescul, sublimul, îmbinarea dintre știință, religie, superstiție și supranatural, explorarea naturii umane. Toate aceste elemente au fost preluate și transformate mai târziu de cultura pop.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 35

72.
sem=1
Introducere în istoria Bisericii Creștine din Banatul istoric. 1867-1918 ( Lect. Univ. Dr. Alin Cristian Scridon ) Activă
Obiective generale: Definirea Istoriei Bisericii Creștine din Banatul istoric (1867-1918) în contextul istoriografiei generale actuale;
Cunoaşterea istoriei Bisericii Creștine din Banatul istoric pentru a putea răspunde la provocările lumii actuale, în special în contextul interconfesional din interiorul Uniunii Europene;
Formarea şi dezvoltarea conştiinţei istorice în spiritul dialogului şi al dragostei creştine; Competențe: Precizarea specificului și a contribuţiei disciplinei Introducere în istoria Bisericii Creștine din Banatul istoric. 1867-1918 în cadrul general al studiului istoriei Europei;

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
73.
sem=2
Introducere în spaţiul francofon ( Marcu Ioana ) Activă
Obiectivul cursului este familiarizarea studenţilor cu principalele trăsături ale spaţiului francofon (istorie, politică, literatură, muzică). Vom descoperi "părinţii fondatori" ai Francofoniei, ţările francofone şi motivaţiile aderării lor la spaţiul Francofon. Vom vedea care sunt instituţiile francofoniei şi misiunile lor. Spaţiul francofon nu ar mai fi acelaşi fără literatura în limba franceză extrem de bogată şi variată, fără cinematografia care aduce în atenţia publicului larg subiecte cu impact emoţional puternic, fără "poezia urbană" (slam) în care este zugrăvit deseori un univers social precar, etc.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 25

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
74.
sem=2
Istoria educației în Antichitatea greco-romană și în Bizanț ( Conf. dr. Feraru Remus Mihai ) Activă
Obiective: 1. să recunoască fundamentele antice greco-romane și creștine pe care se întemeiază sistemul de educație european și pedagogia modernă; 2. să prezinte sistematic și coerent structura sistemului de învățământ greco-roman și bizantin precum și principalele principii pedagogice ale educației greco-romane și creștine; 3. să identifice relațiile, asemănările și deosebirile dintre sistemul de educație antic și sistemul de educație actual; 4. să argumenteze relevanța sistemului pedagogic antic pentru sistemul de educație actual. Competențe: 1. abordarea critică a ideilor şi orientărilor teoretice în studiul culturii şi civilizaţiei; 2. receptarea critică şi producerea de mesaje orale sau scrise specifice comunicării ştiinţifice la nivel universitar (prezentări de proiecte, referate, recenzii, comunicări, lucrări de licenţă etc.).

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
75.
sem=1
Istoria ideilor religioase ( Conf. Dr. Constantin Jinga ) Activă
Cursul îşi propune să exploreze evoluţia ideilor religioase de sorginte biblică în contextul literaturii şi artei europene şi să evidenţieze continuitatea percepeţiei elementelor sacralităţii în context modern. Prin analiza şi contextulizarea unor termeni tehnici, a unor naraţiuni biblice şi a unor toposuri religioase, ideile religioase de sorginte biblică se descoperă în particularităţile lor capabile de a se deschide înspre universalitate.

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
76.
sem=1
Istoria vieții private în Antichitatea greco-romană și în Bizanț ( Conf. dr. Feraru Remus Mihai ) Activă
Obiective: 1. Să recunoască fundamentele antice greco-romane și creștine pe care se întemeiază gândirea, mentalitatea și modul de viață al omului modern ; 2. Să definească conceptele cheie ale domeniului; 3. să indice schimbările pe care legislația lui Constantin cel Mare le-a adus statutului familiei romane prin raport cu epoca greco-romană; 4. să-și formeze o atitudine pozitivă față de studiul istoriei și civilizației antice greco-romane și bizantine. Competențe: 1. definirea conceptelor, identificarea şi exemplificarea limbajului specific antropologiei culturale și teoriei culturii; 2. abordarea critică a ideilor şi orientărilor teoretice în studiul culturii şi civilizaţiei;

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
77.
sem=1
Limbă croată A1 ( lector străin prof. Petru Hategan ) Activă
Alături de introducerea în studiul limbii croate: alfabet, fonetică, fonologie, studenții vor dobândi competențele de comunicare (competențe lingvistice) de limbă croată corespunzătoare, conform ”Cadrului european comun de referinţă pentru limbi: învăţare, predare, evaluare (2003)”, nivelului A1 - utilizator elementar.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 45

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
78.
sem=2
Limba engleza pentru CAE ( Lect. Dr. Claudia Doroholschi ) Activă
Cursul se adresează atât studenților care doresc să susțină în viitor examenul Cambridge Advanced, cât și celor care doresc să-și perfecționeze cunoștințele de limba engleză. Cursul va urmări dezvoltarea abilităților de comunicare și scriere necesare unui vorbitor avansat și vă va ajuta să vă dezvoltați cunoștințele de gramatică și vocabular la nivel C1, prin exerciții și activități care vă vor familiariza cu cerințele examenului CAE și vă vor pregăti să îi faceți față cu succes. Pentru a beneficia din plin de activitățile din cadrul acestui curs, recomandăm cunoașterea limbii engleze cel puțin la nivel B2 (sau obținerea a cel puțin 18 puncte la testul orientativ disponibil aici: http://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/general-english/ ).

Prerechizite: nivel minim de cunoastere a limbii engleze B2

Număr maxim participanți: 50

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
79.
sem=1
Limba esperanto ( conf. dr. Mariana Pitar ) Activă
Limba esperanto este o limba internationala vorbita de milioane de oameni din toate tarile; este limba oficiala UNESCO, si apare ca optiune de limba pe multe situri. Este regulata, usor de invatat si deschide perspective de colaborare la nivel international.

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 30

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
80.
sem=1
Limba germană pentru examene internaționale Goethe-Zertifikat B1, OSD-Zertifikat B1) ( Lect. dr. Petra Beate Kory ) Activă
Cursul își propune să dezvolte competențele de comunicare pe patru nivele: înțelegerea textelor scrise, înțelegerea materialelor audio, exprimare scrisă și comunicare orală în limba germană. Obiectivul specific al cursului este aprofundarea vocabularului standard pentru nivelul B1 al limbii germane și a cunoștințelor gramaticale necesare acestui nivel. 

Prerechizite: nivel B2 (avansat) de cunoaștere a limbii germane

Număr maxim participanți: 40

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
81.
sem=2
Limba germană pentru examene internaționale Goethe-Zertifikat B2, OSD-Zertifikat B2, Test DaF B2) ( Lect. dr. Petra Beate Kory ) Activă
Cursul își propune să dezvolte competențele de comunicare pe patru nivele: înțelegerea textelor scrise, înțelegerea materialelor audio, exprimare scrisă și comunicare orală în limba germană. Obiectivul specific al cursului este aprofundarea vocabularului standard pentru nivelul B1 al limbii germane și a cunoștințelor gramaticale necesare acestui nivel. 

Prerechizite: Nivel de germană B2

Număr maxim participanți: 40

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
82.
sem=1
Limba portugheză A1 ( Lector portughez drd. Iolanda Vasile ) Activă
Introducere în studiul lumbii portugheze. Noțiuni generale care vor permite atingerea nivelului A1.1


Prerechizite:

Număr maxim participanți: 30

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
83.
sem=2
Limba portugheză A1 ( Lector portughez drd. Iolanda Vasile ) Activă
Introducere în studiul lumbii portugheze. Noțiuni generale care vor permite atingerea nivelului A1.1Prerechizite:

Număr maxim participanți: 30

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
84.
sem=1
Limba portugheză A2 ( Lector portughez drd. Iolanda Vasile ) Activă
Curs practic de limba portugheză. Studenții vor dobândi cunoștințe practice de limba portugheză, care corespund nivelului A1-A2 din cadrul european comun de referință pentru limbi.

Prerechizite: Nivel de limbă portugheză A1

Număr maxim participanți: 30

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
85.
sem=2
Limba română: Cultivarea limbii ( Lect. dr. Florina Băcilă ) Activă
Prin materialul teoretic şi practic propus pentru această disciplină dorim să aducem în atenţia celor interesaţi de corectitudinea şi nuanţarea exprimării scrise şi orale principalele abateri de la normele lexico-gramaticale întâlnite în limba română actuală, însoţite de explicarea cauzelor care duc la apariţia lor, precum şi de modalităţile de evitare a acestora. În definitiv, felul de a vorbi ori de a scrie reprezintă cartea de vizită a oricărui om care se respectă.


Prerechizite: Limbă şi comunicare la nivelul unui absolvent de liceu

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
86.
sem=2
Limba română: Ortoepie, ortografie și punctuație ( Lect. dr. Ana-Maria Radu-Pop ) Activă
Prin materialul teoretic şi practic propus pentru această disciplină dorim să aducem în atenţia celor interesaţi de acurateţea exprimării scrise şi orale principalele abateri de la normă întâlnite în limba română actuală, însoţite de explicarea cauzelor care duc la apariţia lor, precum şi de modalităţile de corijare sau de evitare a acestora. Cu alte cuvinte: ‘norma, uzul şi abuzul’ în limba română.


Prerechizite: cunostinta de limba romana la nivel de bacalaureat

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
87.
sem=1
Limba si civilizatie italiana I ( Lect. dr. Mirela Boncea ) Activă
Cursul se adresează celor interesați în studiul limbii și culturii italiene

Prerechizite: Nivel de limbă italiană A1-B1

Număr maxim participanți: 30

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
88.
sem=2
Limba si civilizatie italiana II ( Lect. dr. Mirela Boncea ) Activă
"Cursul se adresează celor interesați în studiul limbii
și culturii italiene"

Prerechizite: Nivel de limbă italiană A1-A2

Număr maxim participanți: 30

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
89.
sem=1
Limba spaniolă pregătire examen DELE A2 ( Conf.univ.dr. Luminița Vleja ) Activă
Cursul se adresează atât studenţilor care doresc să se prezinte la examenul DELE A2, cât şi celor care doresc să înveţe limba spaniolă. Studenţii îşi vor însuşi normele fonetice, fonologice şi ortografice ale limbii spaniole în diverse contexte lexicale tematice. Studenţii vor fi capabili să producă şi să înţeleagă un mesaj oral sau scris în limba spaniolă (A2).

Prerechizite: Nivel minim de cunoaştere a limbii spaniole A2

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
90.
sem=2
Limba spaniolă pregătire examen DELE B1-B2 ( conf. dr. Luminița Vleja ) Activă
Cursul se adresează atât studenţilor care doresc să se prezinte la examenul DELE B2, cât şi celor care doresc să îşi perfecţioneze cunoştinţele în limba spaniolă. Studenţii îşi vor însuşi normele fonetice, fonologice, ortografice şi gramaticale ale limbii spaniole în diverse contexte lexicale tematice. Studenţii vor fi capabili să producă şi să înţeleagă un mesaj oral sau scris în limba spaniolă (B2).


Prerechizite: Nivel B1-B2 sau să fi urmat cursul de Limba spaniolă- Pregătire pentru DELE A2

Număr maxim participanți: 50

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
91.
sem=2
Noțiuni de istoria artei universale ( Conf. univ.dr. Mihaela Vlăsceanu ) Activă
O introducere în istoria stilurilor artistice din toate domeniile formale ale artelor majore (arhitectura, sculptura, pictura) şi minore (artele decorative), ce debutează cu istoria artelor din preistorie, antichitatea orientală şi clasică, perioada palecreştină, bizantină, Evul mediu: romanic şi gotic, renaştere, baroc, neoclasic, eclectism, academism... ce dezvoltă competenţe transversale într-o disciplină ce are la baza studiului -metoda analizei structurale (studii de caz comparative).

Prerechizite: cunoştinţe generale despre tehnici ale arhitecturii, sculpturii, picturii

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
92.
sem=1
Pregătire examen Cambridge IELTS - limba engleză ( Asist. dr. Gabriela Tucan ) Activă
Cursanţii vor dobândi o imagine de ansamblu clară și precisă asupra celor patru probe ale testului IELTS.

Prerechizite: nivel minim de cunoastere a limbii engleze B2

Număr maxim participanți: 40

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
93.
sem=1
Subtitrare de film ( Conf. univ. dr. Mariana Pitar ) Activă
Obiectivul cursului este familizarizarea studenţilor cu softurile de subtitrare de film şi cu regulile specifice acestui tip de traducere. Cursurile vor fi preponderent practice, constând din exerciţii de subtitrare a unor filme.


Prerechizite: Cunoasterea limbii franceze/engleze la nivelul B1-B2

Număr maxim participanți: 25

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
94.
sem=2
Timişoara - artă şi istorie ( Conf. univ.dr. Mihaela Vlăsceanu ) Activă
Curs introductiv în istoria evoluţiei Timişoarei ca şi oraş european prin monumentele de artă păstrate, documente ale istoriei. Competenţele vizează însuşirea şi operrarea cu terminologia specifică disciplinei, interpretarea stilistică a unor monumente din arhitectura, sculptura şi pictura locală într-un interval cronologic ce se întinde din evul mediu până în contemporaneitate. Cum istoria artei este înainte de toate istorie, evenimentele ce au conturat profilul de oraş european al Timişoarei sunt cele ce definesc structura urbană actuală.

Prerechizite: cunostinte generale despre istoria Timisoarei

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
95.
sem=2
Transformări ale goticului contemporan: de la poveste, gotic urban până la cyberpunk 2 ( Asist. Dr. Cristina Baniceru ) Activă
Cursul urmărește avatarurile genului gotic în secolul XX și XXI: de la reinterpretările în cheie postmodernistă a temelor goticului de secol XVIII și XIX, la narațiunea polițistă și filmul (neo)noir până la literatura SF.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 35

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
DCT oferite de Facultatea de Matematică și Informatică
Nr. crt. Semestru Disciplina oferită Stare disciplină
96.
sem=1
Astronomia in cultura ( Conf.dr. Frîncu Marc ) Activă
Obiective: Dobandirea de cunostiinte legate de astronomia in cultura si aplicarea practica a astronomiei vizuale. Obiective specifice: O1. Cunoasterea izvoarelor astronomiei si a evolutiei ei globale. O2. Cunoasterea telescopului astronomic si folosirea acestuia. O3.Cunoasterea boltei ceresti si orientarea pe ea. O4. Folosirea de aplicatii astronomice ca sursa pentru descoperirea cerului si investigarea astronomiei in cultura. O5. Dezvoltarea abilitatii de extragere si sumarizare de informatii din surse externe. Competențe dobândite: (1) Cunostiinte despre istoria si necesitatea astronomiei precum si impactul ei asupra culturii. (2) Cunostiinte de orientare pe bolta cereasca. (3) Cunostiinte despre obiectele stelare. (4)Cunostiinte de utilizare a telescopului astronomic. (5) Capacitatea de a ingloba cunostiinte din mai multe domenii (istorie, arta, stiinte) pentru a intelege motivele si aplicabilitatea astronomiei in nenumarate arii de folosire ca masurarea timpului, navigatie, stintele spatiului, etc. (5) Abilitatea de a extrage informatii din surse diverse si complexe.

Prerechizite: Folosirea calculatorului, orientarea in spatiu, gândire critică.

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
97.
sem=2
Astronomie ( Conf. dr. Dan Comanescu ) Activă
Descrierea unor corpuri ceresti, sisteme de corpuri ceresti si fenomene astronomice semnificative. Invatarea unor modele relevante ale fenomenelor din Astronomie. Insusirea si utilizarea unor metode de modelare si simulare.

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 35

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
98.
sem=1
Elemente de Web Design ( Lect. dr. Tănasie Adriana Loredana ) Activă
"Internetul este tot mai prezent in activitatile tuturor; scopul cursului este de a explica, intr-un mod cat mai util si in acelasi timp placut, notiunile de baza de HTML si CSS, astfel incat viitorii cursanti sa dobandeasca urmatoarele competente:
1.Cunoasterea principiile de baza pentru realizarea paginilor Web
2. Folosirea limbajelor specifice (HTML, CSS) pentru dezvoltarea aplicatiilor Web"

Prerechizite: Cunoştinţe de bază în utilizarea calculatorului

Număr maxim participanți: 50

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
DCT oferite de Facultatea de Muzică și Teatru
Nr. crt. Semestru Disciplina oferită Stare disciplină
99.
sem=1
Comunicare, oratorie, relaționare socială și profesională I ( Otilia Huzum ) Activă
Cursul își propune - cunoaşterea, însuşirea şi aprofundarea unor informaţii, metode, mijloace, principii şi căi în vederea creării premiselor dezvoltării unor formatori în arta discursului public.

Prerechizite: disponibilitate de comunicare

Număr maxim participanți: 35

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
100.
sem=2
Comunicare, oratorie, relaționare socială și profesională II ( Otilia Huzum ) Activă
Cursul își propune - cunoaşterea, însuşirea şi aprofundarea unor informaţii, metode, mijloace, principii şi căi în vederea creării premiselor dezvoltării unor formatori în arta discursului public.

Prerechizite: necesită prezența in sem.1 la Comunicare, oratorie, relaționare socială și profesională I

Număr maxim participanți: 35

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
101.
sem=1
Cultură și practică muzicală I ( Lect.univ.dr. Almași Gabriel ) Activă
Prin temele abordate, disciplina Cultură şi practică muzicală urmărește cunoașterea epocilor muzicale (perioada Barocului muzical, Clasicismului și perioada Romantică), a genurilor și stilurilor specifice acestor epoci, cunoașterea celor mai importanți compozitori (A. Vivaldi, J.S. Bach, W. Mozart, L. Beethoven, F.Schubert, F.Mendelssohn-Bartholdy, R.Schumann, F.Chopin, H.Berlioz, N.Paganini, F.Liszt, J.Brahms, ...), formând capacitatea de a înțelege epoca modernă, autenticitatea interpretării muzicale și capacitatea de a evalua și de a iniția un eveniment artistic.

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 100

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
102.
sem=2
Cultură și practică muzicală II ( Lect.univ.dr. Almași Gabriel ) Activă
Prin temele abordate, disciplina Cultură şi practică muzicală urmărește cunoașterea epocilor muzicale (perioada Impresionismului muzical, Expresionismul, școlile naționale, perioada modernă și contemporană, influența muzicii de jazz), a genurilor și stilurilor specifice acestor epoci, cunoașterea celor mai importanți compozitori (C. Debussy, M. Ravel, A. Schoenberg, B. Bartok, G. Enescu, I. Strawinski, K. Penderecki...), formând capacitatea de a înțelege epoca modernă, autenticitatea interpretării muzicale și capacitatea de a evalua și de a iniția un eveniment artistic.

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 100

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
103.
sem=1
Istoria muzicii universale I ( conf. Univ. Dr. Carabenciov Ani-Rafaela ) Activă
Cursul își propune - cunoaşterea, însuşirea şi aprofundarea unor informaţii, metode, mijloace, principii şi căi în vederea creării premiselor dezvoltării unor formatori în arta discursului public astfel în semestrul I cursul se va ocupa de:
-înţelegerea importantei repiraţiei
-controlarea conştienţă a emoţiilor
-rostirea impecabila a fiecăui sunet
-deprinderea unei voci clare şi cu posibilitatea de a oscila cu uşurinţă în registre vocale
-alcatuirea unui plan în vederea realizării unui discurs
-lucrul pe textul propus
-înţelegerea deplină a discursului

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
104.
sem=2
Istoria muzicii universale II ( conf. Univ. Dr. Carabenciov Ani-Rafaela ) Activă
Cursul își propune - cunoaşterea, însuşirea şi aprofundarea unor informaţii, metode, mijloace, principii şi căi în vederea creării premiselor dezvoltării unor formatori în arta discursului public astfel în semestrul II cursul se va ocupa de:
-alcătuirea unui discurs ţinând cont de anumite reguli
-evidenţierea, cu mare uşurinţă, a ideilor şi mesajului propus
-adaptarea personală dar şi a discursului la un anumit auditoriu
-implicarea emoţională factor decisiv în reuşita discursului
-discurs – oratorie- artă

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
DCT oferite de Facultatea de Sociologie și Psihologie
Nr. crt. Semestru Disciplina oferită Stare disciplină
105.
sem=1
Academic Writing, Career Documents and Professional Communication ( Elisabeta Zelinka ) Activă
• Consolidarea cunostintelor limbii engleze profesionale, si a tehnicilor de redactare a documentelor aferente procesului de aplicare pentru o bursa sau loc de munca.
• Aprofundarea regulilor de baza contemporane ale limbajului academic profesional (”Academic English register and style”) din domeniul stiintelor socio-umane.
• Insusirea tehnicilor contemporane obligatorii in redactarea scrisa a unor documente de tip ”Career Documents” precum: CV-ul, diferitele tipuri de scrisori de intentie (”Statement of Purpose”, ”Cover Letter”), diferitele tipuri de emailuri profesionale aferente procesului de anagajare, sau aplicare pentru o bursa de studii, grant, internship, etc.

Prerechizite: Limba engleza BI

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
106.
sem=1
Antreprenoriat ( Lector dr. Adrian Pascuta ) Activă
Asimilarea informatiilor de baza si dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale sunt esentiale pentru tinerii care doresc sa-si imbunatateasca viata. Cursul se adreseaza tuturor studentilor, indiferent de facultatea sau specializarea pe care o au si indiferent de statutul pe care doresc sa-l dobandeasca: angajat sau angajator!

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
107.
sem=2
Antropologie sociala. Aplicatii ( Lect.dr. Delia NADOLU ) Activă
Cursul de ANTROPOLOGIE SOCIALĂ. APLICAȚII vizează explorarea unor continuturi de antropologie exotica, reprezentate de numeroasele exemple si studii de caz din culturile particulare: riturile aborigenilor australieni, mituri si simboluri precolumbiene (mayase), mitologie nordica (scandinava), dogonii precum si directii noi de cercetare ale antropologiei: antropologie urbana, antropologie maritima, antropologie feminista.

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
108.
sem=1
Antropologie socială. Concepte şi teorii ( Lect.dr. Delia NADOLU ) Activă
Cursul de ANTROPOLOGIE SOCIALĂ. CONCEPTE ȘI TEORII vizeaza realizarea unei introduceri in tematica specifica domeniului cultural, abordand subiecte precum: rit si ritual, mit si magie, semn si simbol, sacru si profan. Aceste teme sunt tratate in legatura directa cu contextul social si intercultural in care sunt regasite.

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
109.
sem=1
Banii, fericirea, longevitatea ( conf. univ. dr. Corina Ilin ) Activă
La întrebarea ce vă doriţi în viaţă, majoritatea oamenilor răspund sănătate, bani, fericire, viaţă lungă. Psihologia contemporană abordează aceste teme, de cele mai multe ori fragmentat în diverse subdomenii şi discipline. Psihologia, aşa cum este ea predată în majoritatea universităţilor, este orientată spre teorii şi cercetare şi nu arată suficient de clar studenţilor cum poate fi aplicată în viaţa reală. Publicul larg este interesat mai ales de cum rezultatele cercetărilor de vârf din domeniul psihologiei pot fi înţelese şi aplicate în viaţa de zii cu zii. Disciplina transversală propusă oferă studenţilor din UVT, indiferent de specializare, accesul la rezultatele ultimelor cercetări din domeniul psihologiei aplicate la viaţa cotidiană, în mod particular cele ale psihologiei economice şi economiei comportamentale, psihologiei cognitive şi evoluţioniste, psihologiei sociale aplicate în sănătate şi psihologiei environmentale. Pornind de la întrebări frecvente precum Banii aduc fericirea? De ce trăiesc mai mult oamenii fericiţi? Care este efectul fericirii asupra sănătăţii şi longevităţii? cursul va demonstra puterea psihologiei de a promova bunăstarea fizică, mentală, interpersonală, socială şi environmentală. Disciplina constă în aplicarea sistematică a constructelor, principiilor, teoriilor, metodelor de cercetare, tehnicilor de intervenţie şi rezultatelor psihologiei pentru înţelegerea şi rezolvarea problemelor individuale şi sociale din viaţa reală.

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 120

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
110.
sem=1
Cultură urbană ( Lect. Dr. Onitiu Atalia ) Activă
Cursul de “Cultura urbană” pleacă de la ideea că din ce în ce mai mult orașele devin poli de atragere a categoriilor sociale tinere, indiferent de domeniul de interes. O mai bună înțelegere a fenomenului urban și a modului în care urbanul se schimbă prin interacțiunea diferitelor categorii sociale care aleg să locuiască aici, ne dă posibilitatea de a realiza o diagnoză a unei evoluții viitoare imediate a acestuia. Urbanul este un spațiu viu, care trăiește și se hrănește cu energiile locuitorilor săi.
Urbanizarea este un fenomen social complex care cuprinde printre altele și elementele de cultură urbană asupra cărora dorim să insistăm în cursul pe care îl propunem. Cultura urbană este produsul conștient, chiar inconștient uneori, al comunității dintr-o localitate urbană. Ea se auto-definește continuu, se maturizează și speră să ajungă la o împlinire a sa. Analiza fenomenului urban în România este un concept destul de nou dacă ne raportăm la preocupările existente în spațiul occidental, însă oferă elemente care ne ajută să înțelegem cum evoluează o comunitate eterogenă care ocupă același teritoriu.

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
111.
sem=2
De ce oamenii buni fac lucruri rele? Curs de etică aplicată si integritate academică ( conf. univ. dr. Corina Ilin ) Activă
Se spune că etica este precum oxigenul, ne amintim de ea doar atunci când ne lipsește. Alții cred că integritatea nu reprezintă cea mai mare realizare pe care un individ o poate avea în cursul vieţii, ci cea mai dificil de atins. În societatea complexă și diversă în care trăim, observăm cum unii oameni pot acţiona împotriva celorlalți fără a plăti riscul creat, oamenii moderni “pot avea opţiuni pe cheltuiala altora” cum ar spune Nassim Nicholas Taleb. Cursul transversal De ce oamenii buni fac lucruri rele? este un curs de etică aplicată și integritate academică ce oferă o perspectivă interdisciplinară asupra eticii universitare, principiilor, valorilor și normelor ce stau la baza comportamentului etic, drepturilor și obligațiilor studenților, cadrelor didactice și personalului administrativ, încălcărilor codului etic și sancțiunilor, etc. dar mai ales oferă o perspectivă realistă privind practicile și dilemele, vulnerabilitățile și provocările, bunele practici etice din viața academică de zii cu zii.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 100

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
112.
sem=2
Etnopsihologie - Psihologia românilor ( Prof.univ.dr. Alin Gavreliuc ) Activă
Obiective:
- Parcurgerea principalelor repere teoretice din istoria etnopsihologiei;
- Însuşirea conceptelor fundamentale din registrul abordării imagologice;
- Identificarea patternurilor valorice și atitudinale transgeneraționale asociate spațiului social românesc în perioada modernizării.
Competențe:
- Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei și în domenii învecinate
- Operarea cu un demers de tip interdisciplinar în lectura fenomenului identitar românesc.

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
113.
sem=2
Familie și parentalitate: când unu plus unu fac NOI ( Conf.dr. Patricia Runcan ) Activă
Inițierea și înțelegerea cunoștințelor specifice familiei, parentalității și politiciilor sociale în domeniul familiei și copilului, de către studenți și dezvoltarea competențelor necesare de lucru în acest domeniu.

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 100

114.
sem=2
Homo Interneticus ( Conf.dr. Bogdan NADOLU ) Activă
Această disciplină vizează realizarea unei analize detaliate a efectelor epigenetice ale tehnologiei digitale asupra speciei umane. Accesând internetul 24/7, fiind interconectați cu un număr foarte mare de persoane și având la un click distanță un univers informațional nelimitat, resimțim, ca ființe umane, modificări structurale și funcționale majore? Este dependența de Internet și tehnologie un mit, o modă sau o necesitate?

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
115.
sem=1
Introducere în consiliere: între necesitate și dezvoltare personală ( Conf.dr. Patricia Runcan ) Activă
Cunoașterea și dezvoltarea competențelor de consiliere la studenți, în scopul acordării unor servicii de consiliere specializate persoanelor și familiilor aflate în probleme psihosociale, în dificultate, în vederea sprijinirii, protecției, acompanierii și creșterii calității vieții și bunăstării individuale și sociale.


Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 100

116.
sem=2
Learning English with technology ( Lector univ.dr. Ramona Bran ) Activă
Learning English with Technology este o disciplină care încearcă să ofere o altă dimensiune învățării unei limbi străine. Materia combină textul (noțiuni gramaticale şi lexicale de bază) cu imagini, clipuri, podcasturi, aplicații online etc. pentru a pune în valoare diferite experiențe de viață, situații și perspective. Astfel, disciplina propusă urmărește dezvoltarea de abilități și acumularea de cunoștințe prin intermediul unor noi tehnologii și aplicații specifice mediului digital și/sau Internet.Vor fi abordate aspecte teoretice legate de gramatica și lexicul limbii engleze, dar și informații tehnice despre soft-uri care pot facilita acumularea și sedimentarea acestor cunoştințe. De asemenea, cursul conține exerciții practice și link-uri web către materiale și programe interesante pentru a explora subiecte în profunzime și a utiliza noțiunile studiate și în alte contexte, mai vaste decat cele școlare.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
117.
sem=1
Metode și tehnici de muncă intelectuală ( Lect.dr. Claudia Borca ) Activă
Prin caracterul său practic-aplicativ, diciplina complementară Metode și tehnici de muncă intelectuală reprezintă un veritabil „abecedar” de inițiere în tehnicile academice.
Alege această disciplină dacă dorești să afli cum iti poti optimiza invatarea, care sunt caracteristicile unei învăţări eficiente, care sunt factorii care influenţează învăţarea autodeterminată.
Beneficii: cunoașterea propriului stil de învăţare, corelarea cu strategia de învăţare, organizarea spațiului și a timpului de învățare

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
118.
sem=1
Multi- sau interculturalitate in secolul XXI? Occidentul si Orientul contemporan ( Elisabeta Zelinka ) Activă
• Consolidarea cunostintelor de baza despre culturile euro-asiatice contemporane ca si rezultate (in)directe ale agendelor politice la nivel global - glocal - local.
• Consolidarea cunostintelor de baza despre „Orientalism” precum si despre curentele postmoderne, postcoloniale si „post-feministe” care explica relatiile culturale contemporane dintre Occident si Orient (spatiul euroatlantic si Asia animist-samanista si muzulmana).
• Identificarea unor posibile cauze milenare ale „rupturii” vs. „puntilor” cultural-politice dintre dintre Occident si Orient.
• Limbaje masculine vs. feminine („masculine – feminine langue / discourse”) in discursurile sectorului public/guvernamental vs. privat/non-guvernamental despre adevarurile istorice.
• Identificarea perspectivelor opuse (Occidentale – Orientale) din care istoria a fost / este (re)scrisa. Cauze si efecte asupra individului, maselor si formelor de expresie culturala.

Prerechizite: Limba engleza BI

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
119.
sem=1
Patrimoniul cultural și dezvoltarea durabilă ( Lect. dr. Balaci Mariana ) Activă
Patrimoniul cultural sub toate formele sale, material sau imaterial, mobil, ori imobil reprezintă o moștenire a societății omenești. El însumează o multitudine de realizări ale generațiilor trecute care s-au păstrat până în prezent și pe care avem obligația nu doar morală de a o transmite mai departe generațiilor viitoare. Pentru a putea realiza această îndatorire e necesar ca mai întâi să recunoaștem, să cercetăm, să protejăm și să punem în valoare toate aceste elemente care constituie patrimoniul cultural național și chiar internațional. Patrimoniul cultural reprezintă un atuu major de care dispune Europa și este o componentă importantă a proiectului european, contribuind la definirea identității europene. De asemenea, patrimoniul cultural contribuie la îndepărtarea disparităților sociale, facilitează incluziunea socială și participă la viața culturală și socială a unei comunități. Patrimoniul cutural în ansamblul său poate fi privit ca un promotor al diversității și al dialogului intercultural.
Comunitățile locale și societatea în ansamblul ei au o responsabilitate publică pentru protejarea patrimoniului cultural. Tot mai mult în ultimii ani la nivel mondial politicile culturale și patrimoniul cultural sunt teme de interes pentru noi toți. Dezvoltarea durabilă, asemeni patrimoniului cultural, sunt elemente de responsabilitate publică, putând deveni un ajutor reciproc. Patrimoniul cultural poate fi privit ca o sursă inepuizabilă de beneficii pentru comunitate, iar prin politicile care susțin dezvoltarea durabilă a unei zone geografice ori a unei comunități se poate găsi cea mai bună metodă de valorificare a patrimoniului.
Cursul se adresează tuturor studenților din anii II și III care doresc să aprofundeze domeniul acesta al patrimoniului cultural și cum acesta poate contribui la dezvoltarea durabilă și responsabilă a unei societăți, în dorința lor de a cunoaște obiectivele patrimoniului național românesc, elementele componente, nevoile, dar și modalități inteligente de punere în valoare a acestuia pentru a susține comunitățile locale în drumul lor de a-și construi un viitor durabil.Patrimoniul cultural sub toate formele sale, material sau imaterial, mobil, ori imobil reprezintă o moștenire a societății omenești. El însumează o multitudine de realizări ale generațiilor trecute care s-au păstrat până în prezent și pe care avem obligația nu doar morală de a o transmite mai departe generațiilor viitoare. Pentru a putea realiza această îndatorire e necesar ca mai întâi să recunoaștem, să cercetăm, să protejăm și să punem în valoare toate aceste elemente care constituie patrimoniul cultural național și chiar internațional. Patrimoniul cultural reprezintă un atuu major de care dispune Europa și este o componentă importantă a proiectului european, contribuind la definirea identității europene. De asemenea, patrimoniul cultural contribuie la îndepărtarea disparităților sociale, facilitează incluziunea socială și participă la viața culturală și socială a unei comunități. Patrimoniul cutural în ansamblul său poate fi privit ca un promotor al diversității și al dialogului intercultural.
Comunitățile locale și societatea în ansamblul ei au o responsabilitate publică pentru protejarea patrimoniului cultural. Tot mai mult în ultimii ani la nivel mondial politicile culturale și patrimoniul cultural sunt teme de interes pentru noi toți. Dezvoltarea durabilă, asemeni patrimoniului cultural, sunt elemente de responsabilitate publică, putând deveni un ajutor reciproc. Patrimoniul cultural poate fi privit ca o sursă inepuizabilă de beneficii pentru comunitate, iar prin politicile care susțin dezvoltarea durabilă a unei zone geografice ori a unei comunități se poate găsi cea mai bună metodă de valorificare a patrimoniului.
Cursul se adresează tuturor studenților din anii II și III care doresc să aprofundeze domeniul acesta al patrimoniului cultural și cum acesta poate contribui la dezvoltarea durabilă și responsabilă a unei societăți, în dorința lor de a cunoaște obiectivele patrimoniului național românesc, elementele componente, nevoile, dar și modalități inteligente de punere în valoare a acestuia pentru a susține comunitățile locale în drumul lor de a-și construi un viitor durabil.

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
120.
sem=2
Persoanele cu dizabilități - între discriminare și integrare ( lector univ. dr. Loredana Marcela Trancă ) Activă
Obiective: Familiarizarea studenților cu privire la: conceptele fundamentale din domeniul dizabilității; politicile sociale din domeniul dizabilității; cunoașterea tipurilor de beneficii, facilități și servicii sociale destinate persoanelor cu dizabilități; particularitățile persoanelor cu dizabilități și dezvoltarea competențelor necesare în vederea recunoașterii unor riscuri și interpretări ale unor situații concrete de discriminare din domeniul dizabilității. Competențe: Operarea cu concepte specifice domeniului dizabilității. Utilizarea cunoștințelor de bază pentru a interpreta situații practice de discriminare și explicarea riscurilor sociale la care sunt expuse persoanele cu dizabilități. Aplicarea de tehnici de relaționare și muncă eficientă în echipă cu îndeplinirea unor sarcini specifice pe diverse paliere în scopul unei mai bune interacțiuni cu persoanele cu dizabilități.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 70

121.
sem=2
Povestiri digitale ( Conf.univ.dr. Gabriela Grosseck ) Activă
Povestiri Digitale este un curs care încearcă să ofere o altă dimensiune și culoare artei de a spune povești și care combină textul cu imagini, muzică, film, voce pentru a pune în valoare diferite experiențe de viață, situații și perspective, care urmărește dezvoltarea de abilități și cunoștințe a tehnicilor de tip digital storytelling, în fapt a învăța digitalstorytelling prin intermediul storytelling-ului.
Vor fi tratate aspecte legate de fundalul teoretic de povestitor, informații tehnice și sprijin pentru dezvoltarea de povestiri digitale. De asemenea, cursul conține, exerciții practice și link-uri web la materiale și programe interesante pentru a explora subiecte în profunzime care să sprijine munca studenților pe povești digitale.
La seminar, studenții vor primi sfaturi concrete prin exemple practice referitoare la modul de utilizare povestiri în diferite domenii conexe specializării studentului. Cursul conduce studenții să creeze propriile lor povești pas cu pas.
teaser curs - http://videopal.me/page/r5M76zqxK8YR

Prerechizite: Digitale minime (nivel începător – intermediar de utilizare calculator)

Număr maxim participanți: 30

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
122.
sem=2
Socio-antropologia religiilor ( Lect. Dr. Onitiu Atalia ) Activă
Prin disciplina Socio-antropologia religiilor urmărim o înţelegere temeinică a mişcărilor și fenomenelor religioase, prin abordarea religiei ca pe un fapt social. În contextul rolului semnificativ ocupat de credințele religioase în mentalul colectiv contemporan, apreciem ca oportună o disciplină care își propune să analizele deopotrivă tipurile de religii, fenomenologia, relaţiile dintre mit-ceremonial-ritual, formele de magie şi raportul lor cu religia, legătura dintre ideologie și putere, structurile sociale sau comportamentale în cadrul cărora diversele credinţe se manifestă sub formă de rituri.

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
123.
sem=2
Socio-antropologia spaţiului rural bănăţean ( Lect.dr. Balaci Mariana ) Activă
Disciplina pe care o propun spre studiu studenților de la alte specializări din Universitatea de Vest pornește de la o bună cunoaștere a realităților sociale și economice ale satului bănățean. De asemenea pentru a putea înțelege cât mai bine stadiul actual al dezvoltării mediului rural este important să cunoaștem trecutul istoric al Banatului, al populațiilor de diferite etnii care conlocuiesc aici de sute de ani. Aceste aspecte care definesc o radiografie a trecutului spațiului bănățean sunt importante pentru a realiza o fotografie a satului actual bănățean. Sunt de urmărit elementele sociale, juridice, economice, culturale și religioase ale oamenilor care locuiesc în spațiul rural bănățean și de a urmări procesele și contextele social-identitare, asa cum sunt ele conturate în prezent în satele din Banat. Acest curs își propune să urmărească din perspective multidisciplinare realitățile trecute și actuale din satele bănățene.

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
124.
sem=1
Sociologia Comunicării ( Conf.dr. Bogdan NADOLU ) Activă
Această disciplină vizează realizarea unei introduceri exhaustive în abordarea sociologică a comunicării, înțeleasă în primul rând ca substanță a vieții sociale și a trăirii laolaltă a oamenilor, și mai puțin ca vehiculare de conținuturi abstracte. Printre subiectele incluse se regăsesc: definirea comunicării, dimensiunile, axiomele și caracteristicile comunicării, tipologii, modelarea comunicării, paradigme, efecte, mijloace, tehnologii de comunicare mediată de computer etc.
Din punct de vedere aplicativ se va urmări formarea unor abilități de analiză și înțelegere a comunicării interpersonale, abilități de decodificare a comunicării non-verbale, dinamizarea grupurilor mici prin jocuri de comunicare, analiza și interpretarea unor filme non-comerciale pe care le vom viziona în cadrul seminariilor șa. O atenție aparte se va acorda comunicării mediate de computer si impactului social al Internetului în general și al aplicațiilor de social media în special (Facebook).

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
125.
sem=2
Știința fericirii. Psihologie pozitivă aplicată. ( Loredana Al Ghazi ) Activă
Cursul își propune să prezinte rezultatele cercetărilor recente din domeniul psihologiei pozitive, precum și modalitățile prin care putem aplica principiile psihologiei si educației pozitive, pentru a avea o existență împlinită și plină se sens.

Prerechizite: Limba engleză (pentru acei studenți care doresc să parcurgă toate lecturile suplimentare, cursurile MOOC recomandate).

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
126.
sem=2
Strategii de învățare academică ( Lect. univ. dr. Claudia Borca ) Activă
Stăpânirea principalelor concepte privind învăţarea academică eficientă. Utilizarea cu uşurinţăa metodelor şi tehnicilor de învățare academică. Aplicarea pricipiilor necesare pentru o învăţare eficientă în actvitatea academică proprie.

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
127.
sem=1
Tehnici de argumentare şi dezbatere ( Prof.univ.dr. Florin Alin Sava ) Activă
Ai nevoie să înveți din tainele discursurilor motivaționale astfel încât să-ți valorifici cât mai bine calitățile de lider? Vrei să cunoști câteva tehnici de prezentare care să-ți faciliteze succesul profesional?Ai pur și simplu nevoie doar de un strop suplimentar de încredere când ești nevoit(ă) să vorbești oamenilor? Dacă ai răspuns afirmativ la cel puțin una dintre aceste întrebări, atunci alege acest opțional.

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 100

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
DCT oferite de Facultatea de știinţe Politice, Filosofie și știinţe ale Comunicării
Nr. crt. Semestru Disciplina oferită Stare disciplină
128.
sem=1
Analiza conflictelor internaționale ( Lect.univ.dr. Emanuel Copilaș-Ciocianu ) Activă
• Deprinderea studenților cu vocabularul și tematica specifice politicilor publice; identificarea principalelor strategii și obiective ale regimurilor politice contemporane în funcţie de sistemele electorale care le articulează; • însuşirea principalelor concepte și interpretări utilizate în cadrul Politicilor Comparate (majoritarism, pluralism, proporţionalism, civism, schimbare politică)
• consolidarea la studenţi a cunoştintelor fundamentale privind dinamica regimurilor politice europene şi nu numai prin prisma abordării comparative;
• cunoaşterea şi înţelegerea mizelor politice, sociale şi economice care contribuie la consolidarea, respectiv la erodarea sau schimbarea regimurilor politice

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
129.
sem=2
Antrenamentul abilităților de gândire critică ( Prof.univ.dr. Gheorghe Clitan ) Activă
 Antrenarea abilităţilor de gândire critică prin aplicarea unor teste specifice (in mod special - LSAT);
Utilizarea corectă a instrumentelor gândirii critice în viaţa de zi cu zi, în practica argumentarii stiintifice: puterea de discernământ, luarea deciziei, susţinerea unui punct de vedere ş.c.l.;  Dezvoltarea abilitatilor de identificare, evaluare şi construcţie / deconstrucţie a structurilor argumentative sănătoase / înşelătoare din orice tip de discurs

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 80

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
130.
sem=1
Comunicare organizațională: tehnici de redactare a corespondenței oficiale ( Lect.dr. Maria Micle ) Activă
Obiectiv general: Prezentarea unor aspecte redacționale și de uzanță, referitoare la corespondență ca formă importantă de comunicare profesională, de la scrisorile secolului al XIX-lea, când redactarea acestora ajunsese disciplină de studiu în școli, la mesajele oficiale trimise prin poșta electronică actuală. Lărgirea orizontului de cunoştinţe şi deprinderi în domeniul scrierii creative, epistolarității, în diverse contexte publice, atât în format electronic, cât și tradițional.

Prerechizite: cunoștințe/competențe generale de tehnoredactare

Număr maxim participanți: 50

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
131.
sem=1
Consiliere filosofica si etica ( Conf.univ.dr . F. Lobont ) Activă
Recunoasterea problemelor etico-filos. (existentiale, relationale, decizionale, morale, axiologice) ale indivizilor si grupurilor; introd. in metodele de analiza si solutionare a acestor probleme; dezv fundamentata etico-filos. a autonomiei personale; dezv.fundamentata etico-filos a capacit de negociere

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
132.
sem=1
Coroana Română. Istorie si contemporaneitate ( Lect.univ.dr. Alexandru Jădăneanț ) Activă
În România post-decembristă Casa Regală a României a fost multă vreme un subiect tabu. Coroana Româna reprezintă nu doar trecutul acestui neam, dar și prezentul pentru că Familia Regală a României s-a implicat în marile proiecte de țară, asta dacă este să amintim doar momentul integrării României în Uniunea Europeană. Prin acest curs, studenții vor cunoaște istoria Coroanei Române, dar vor conștientiza rolul jucat de Casa Regala în contemporaneitate.

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 35

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
133.
sem=1
Cultura informației: tehnici de căutare și organizare a resurselor informaționale electronice și tradiționale ( Lect. univ. dr. Maria Micle ) Activă
Formarea unor competențe specifice pentru cultura informației [information literacy]: accesarea, evaluarea şi utilizarea informaţiei.
Îmbunătățirea abilităților studenților de a localiza, colecta și evalua informația în orice în format electronic și tradițional, în procesul de comunicare academică; dobândirea abilităților de învățare pe tot parcursul vieții și educație continuă.

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 50

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
134.
sem=1
Filosofia minții ( Lect. dr. Repolschi Octavian ) Activă
Cursul își propune să discute problema relației minte-corp în gândirea filosofică contemporană, încercând să ofere câteva răspunsuri la întrebări precum: Ce este mintea? Cum se raportează mintea la restul realității? Este creierul un computer? Cum pot gândurile noastre să fie despre alte lucruri?

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 30

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
135.
sem=2
Filosofia sexualității și mariajului ( Conf.dr. Claudiu Mesaroș ) Activă
Cursul explorează câteva direcții de problematizare filosofică asupra sexualității și mariajului. Se vor examina atât fundamentele teoretice ale problemei (distincțiile clasice între eros, philia și agape, problema diferenței specifice sau trăsăturilor necesare ale iubirii, probleme ca durabilitatea, emoția, moralitatea, restricțiile, fanteziile și perversiunea, obiectificarea sexuală, problema virtuților și viciilor), dar și chestiuni aplicate pe care filosofii le analizează în tratatele de etică, morală, antropologie filosofică: sexul ocazional, adulterul, sexul virtual și la distanță, monogamia și poligamia și alte controverse actuale. În cadrul seminarului studenții vor desfășura două tipuri de activități: dezbaterea pornind de la texte filosofice, respectiv o activitate practică de organizare a unei dezbateri publice pe teme de sexualitate și mariaj.

Prerechizite: abilități de lectură analitică a unui text, cunoștințe generale de istoria culturii europene

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
136.
sem=2
Filosofia științei ( Lect. dr. Repolschi Octavian ) Activă
Cursul își propune să prezinte o perspectivă contemporană asupra naturii gândirii științifice: Care este legătura dintre teorie și observație? Ce înțelegem prin lege științifică?, Ce este explicația științifică?, Care este relația științei cu realitatea?, Cum progresează știința?

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 30

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
137.
sem=2
Folosofi care au schimbat lumea ( Conf.dr.Claudiu Mesaroș ) Activă
• Cunoașterea orientarilor clasice si contemporane ale istoriei filosofiei
• Să recunoască specificul problemelor epistemice, civilizationale si culturale în contextul societal contemporan
• Competențe de dezbatere și evaluare a rezultatelor dialogului
• Recunoasterea specificului contextual al problemelor filosofice

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
138.
sem=2
Geopolitică vs. Geoeconomie: Arhitectura puterii in sistemul international ( Lect.univ.dr. Mihai A. Panu ) Activă
Studiul relaţiilor de putere în cadrul sistemului internaţional a constituit dintotdeauna o preocupare ştiinţifică majoră. Neglijată în primele decenii după sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, geopolitica revine puternic în actualitate, mai ales pe fondul patologiilor politicii internaţionale apărute în ultimele decenii. Acest curs se adresează tuturor celor interesaţi de o înţelegere adecvată a dinamicii relaţiilor internaţionale în zilele noastre precum şi de studierea mediului de securitate internaţional în ultimul secol.
Pornind de la o incursiune în principalele curente de gândire ale geopoliticii şi geoeconomiei, se va avea în vedere familiarizarea studenţilor cu aria conceptuală a securităţii mediului internaţional precum şi cu analiza „punctelor fierbinţi” ce pot fi identificate în actualul context global: conflictele îngheţate, revizionismul motivat ideologic, războaiele asimetrice, vulnerabilități economice etc.

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
139.
sem=2
Inerpretări filosofico-istorice ale Holocaustului ( Conf.univ.dr . F. Lobont ) Activă
Analiza filosofică a consecințelor și semnificațiilor Holocaustului (la nivel cultural, istoriografic, politic și ideologic) în perioada postbelică prin analiza unor opere diverse (de la filosofia postmoderna, la literatura, istoriografie, memoriale, artă și cinematografie).

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
140.
sem=1
Instituții politice ( Lect.univ.dr. Alexandru Jădăneanț ) Activă
Într-o democrație, cultura politică este un concept ce nu este înscris doar în literatura de specialitate, conceptul prinde viață și este folosit intens. Cultura politică participativă ne indică faptul că cetățenii se implică în viața cetății sau a comunității, iar pentru ca acest lucru să fie viabil, ei trebuie să cunoască arhitectura instituțională a sistemului politic. Cursul de Instituții politice dorește să introducă studenții, atât teoretic, cât și practic prin simulările de seminar, în tainele sistemului politic românesc.

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 35

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
141.
sem=2
Intelligence și Securitate Națională ( lect.dr.CRISTESCU Claudia ) Activă
Competențe transversale: dezvoltarea abilităților de analiză critică; formarea unei opinii informate cu privire la locul și rolul structurilor de intelligence în context democratic; dezvoltarea unui bagaj cognitiv şi a unor abilităţi practice care să permită angrenarea în dezbateri academice ori de specialitate practică în domeniu.
Competențe profesionale: aplicarea conceptelor metodologiilor şi paradigmelor studiilor de intelligence în descrierea şi explicarea unor evenimente sau procese specifice domeniului; analiza unei situații date prin aplicarea unor principii, teorii şi metode fundamentale din domeniul studiilor de intelligence; utilizarea aparatului conceptual al studiilor de intelligence în interpretarea: relației dintre factorul decizional și serviciile de informații, eficienței activității de intelligence, gradului de democratizare a structurilor de intelligence.
Obiectivul general al disciplinei: Examinarea teoretică şi aplicativă intelligence-ului (proces, produs, organizație) ca dimensiune a securităţii naţionale. Obiective specifice: (de cunoaștere) cunoasterea si intelegerea adecvata a notiunilor specifice studiilor de intelligence; înţelegerea relevanţei intelligence-ului ca suport al factorului decizional şi a relaţiei dintre intelligence şi decizie; înţelegerea provocărilor contemporane din domeniul de intelligence; cunoaşterea funcţionării şi organizării structurilor de intelligence.(atitudinale) manifestarea unei atitudini pozitive față de serviciile de informații ca și componentă definitorie a construcţiei etatice democratice; promovarea culturii de intelligence.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 35

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
142.
sem=2
Introducere în filosofia spațiului și timpului ( Lect. dr. Octavian Repolschi ) Activă
Cursul își propune să facă cunoscute conceptele și teoriile fundamentale ale filosofiei spațiului și timpului, urmărind dobândirea unui spirit critic prin evaluarea problemelor și soluțiilor filosofice propuse la probleme specifice: natura spațiului și a timpului, realitatea acestora, posibilitatea călătoriilor în timp, etc.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 30

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
143.
sem=1
Introducere în filosofie ( Lect.univ.dr. Octavian Repolschi ) Activă
Cursul își propune să ofere câteva răspunsuri din perspectiva gândirii contemporane la unele întrebări filosofice: Ce este binele? Suntem cu adevărat liberi? Ce înțelegem prin adevăr, realitate, raționalitate și cunoaștere? Putem ști cu adevărat ce se întâmplă în mintea unei alte persoane?

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 30

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
144.
sem=2
Introducere în protocol și etichetă diplomatice ( Lect.univ.dr. Alexandru Jădăneanț ) Activă
Cursul dorește să introducă studenții în principalele instituții folosite în protocolul diplomatic. Cursul este unul practic, prelegerile vor fi împănate cu multiple exemple. Eticheta ne ghidează și ne oferă reguli pe care trebuie să le respectăm la diferite ocazii, așa spre exemplu ce ținute purtăm la anumite evenimente.

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 35

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
145.
sem=1
Introducere în știința rețelelor ( Dr. Silvia Fierăscu ) Activă
Obiectiv general: dobândirea de abilități teoretice și practice de explorare, analiză și validare a rețelelor sociale și de comunicare de diferite mărimi și tipuri. Studentii vor deprinde analiza datelor de rețea și interpretarea rezultatelor. Mai precis, vor invăța cum să colecteze și să obțină date de rețea; să gestionze, transforme și să proiecteze date de rețea; să descrie caracteristicile rețelei și să construiască ipoteze; să vizualizeze structura rețelei; să construiască și să testeze modele de rețea.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
146.
sem=1
Politici Comparate ( Lect.univ.dr. Emanuel Copilaș-Ciocianu ) Activă
• Deprinderea studenților cu vocabularul și tematica specifice politicilor publice; identificarea principalelor strategii și obiective ale regimurilor politice contemporane în funcţie de sistemele electorale care le articulează; • însuşirea principalelor concepte și interpretări utilizate în cadrul Politicilor Comparate (majoritarism, pluralism, proporţionalism, civism, schimbare politică)
• consolidarea la studenţi a cunoştintelor fundamentale privind dinamica regimurilor politice europene şi nu numai prin prisma abordării comparative;
• cunoaşterea şi înţelegerea mizelor politice, sociale şi economice care contribuie la consolidarea, respectiv la erodarea sau schimbarea regimurilor politice

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
147.
sem=1
Securitate urbană în Europa: perspective globale și acțiuni locale ( Lect.univ.dr. Claudia Cristescu ) Activă
Obiectivul general al disciplinei: Cursul isi propune sa ofere o perspectiva interdiciplinara asupra problematicii securitatii urbane (urban security), tinand cont de agenda europeana (UE, Consiliul Europei, EFUS/Forumul European de Securitate Urbana) si globala (ONU/UN HABITAT) a securitatii urbane.
Obiectivele specifice ale disciplinei:
• Identificarea si analiza provocarilor contemporane in materie de securitate urbana
• Cunoasterea si intelegerea adecvata a metodelor si instrumentelor cu care opereaza Abordarea Strategica a Securitatii Urbane
• Analiza si evaluarea critica a diferitelor modele de politici publice de securitate urbana (paradigma sociala si situationala a preventiei)
Competente dobandite:
La finalul cursului, studentii vor fi capabili sa:
• Utilizeze instrumentele teoretice si metodologice ale Abordarii strategice a securitatii urbane pentru a redacta: Auditul de securitate locala (local safety audit): continut (informatii de inclus); metodologie (instrumente cantitative si calitative de colectare a informatiilor), Strategia de securitate locala (local safety strategy): elaborare si evaluare

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 35

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
148.
sem=1
Testarea abilităților de gândire critică ( Prof. univ. dr. Gheorghe Clitan ) Activă
• Evaluarea abilităţilor de gândire critică prin rezolvarea itemilor de gandire critica (logica, comprehensiva, analitica) din mai multe teste specifice
• Insuşirea principalelor instrumente, modele şi metode de analiză critică a argumentelor

Prerechizite: -

Număr maxim participanți: 80

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
149.
sem=1
Uniunea Europeana - crize și realizări ( Lect. Dr. Corina Tursie ) Activă
Obiectivul acestui curs este de a oferi studentilor imaginea de ansamblu a integrarii europene, care este in fapt, o scucesiune de crize si realizari, care au transformat constructia europeana in ce este astazi. Succesiunea crizelor a dovedit ca fortele integrarii sunt mai puternice decat fortele dezintegrarii.
Prelegerile vor aborda o dialectica de tip provocare-solutie in nararea istoriei integrarii europene astfel incat sa ofere studentilor informatia necesara intelegerii provocarilor actuale ale Uniunii Europene, la 60 de ani dupa semnarea Tratatului de la Roma. Se vor dezbate teme actuale precum: devine UE mai dezbinata? Exista o falie intre Europa supranationala, Europa statelor-natiune si Europa cetatenilor? Care este explicatia revigorarii globale a nationalismelor si protectionismului? Ce viziune pentru viitorul UE s aavem? Scenarii post-Brexit. Va reusi UE sa-si depaseasca crizele si sa dezvolte solutii la provocarile imigratiei, incetinirii dezvoltarii economice si amenintarilor de securitate?

Prerechizite: Cultură generală legată de istoria continentului european, istoria Uniunii Europene.

Număr maxim participanți: 35

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate
150.
sem=2
Utilizarea bibliotecii universitare ( Prof.univ.dr. Vasile Docea ) Activă
Cursul se adresează tuturor studenților și masteranzilor UVT și are următoarele obiective: 1. Prezentarea structiurii, a funcțiilor și a modului de funcționare a unei biblioteci universitare (cu accent pe Biblioteca Centrală Universitară din Timișoara); 2. Prezentarea procedurilor și condițiilor administrative specifice pentru utilizatorii bibliotecii (înscriere, utilizarea sălilor de lectură, împrumut la domiciliu, restituire etc.); 3. Prezentarea categoriilor de fonduri de documente care sunt la dispoziția utilizatorilor (documente proprii, abonamente la baze de date electronice etc.); 4. Prezentarea principalelor forme de căutare și cercetare bibliografică (catalogul BCUT, catalogul integrat ROLINEST, catalogul WorldCat, catalogul KvK etc.); 5. Prezentarea metodelor de culegere a informației bibliografice; 6. Prezentarea modurilor de lucru eficient într-o bibliotecă științifică. Competențe vizate: 1. Orientarea facilă și eficientă în medii care oferă informații; 2. Capacitatea de a sistematiza preliminar informații bibliografice utile în procesul educațional și de cercetare științifică; 3. Capacitatea de a selecta informații relevante pentru propriul domeniu de interes.

Prerechizite:

Număr maxim participanți: 70

Fișiere asociate disciplinei ce pot fi consultate